• رهنمای نگارش مقاله

   


  رهنمای نگارش مقاله

   نحوه نگارش مقاله: 

  مجله علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با علوم محیطی و جغرافیا مشتمل بر موارد ذیل پذیرای مقالات می­ باشد:

   1- مقالات حداقل ارتباطی با محورهای موضوعی نشریه داشته باشند

   2- مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی نویسنده (ها) باشد و لزوماً به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد. مجله از مقاله ‌های مستخرج از رساله دکتری، پایان نامه ‌های برجسته و طرح‌ های تحقیقاتی مستقل در صورتی که با رعایت اصول و معیارهای روش تحقیق علمی در حوزه مربوطه باشد، و از نوآوری نظری یا روش  ­شناسی برخوردار باشد، استقبال می‌  کند.

   3- مجله از پذیرش مقالات تألیفی و مروری جدید برای نشر استقبال می کند.

   4- مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریه داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات خارجی چاپ شده باشد، هیئت تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش از نشریه نرسیده است، مقاله خود را به نشریه دیگری برای چاپ و یا بررسی ارسال نکنند.

   5- مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژه­ ها دقت کافی شده باشد. برای مثال نباید از واژه­ های عربی (هذا) استفاده شود. همچنین پاراگراف بندی متن مقاله می ­بایست کاملاً رعایت گردد و تمامی قواعد ادبی (آیین نگارش فارسی) و ویراستاری ادبی و علمی باید رعایت گردد.

   6- در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی با اندازه کافی رسا نباشد، می ­توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین را در زیرنویس آورد.

   7-  مقالات  با قلم B Mitra 12 در محیط Word در اندازه A4 (با حاشیه از بالاو پایین 3و راست چپ 3سانتی­متر)تایپ گردد. فواصل بین خطوط به صورت Single باشد. 

   8- حجم مقاله شامل متن، شکل‌ها، جدول‌ها، نقشه­ ها، منابع و چکیده لاتین با رعایت استاندارهای حروفچینی مجله می ­بایست نهایتاً از 25صفحه بیشتر نشود. (چنانچه از این مقدار بیشتر گردید دفتر نشریه هیچ مسئولیتی در قبال چاپ نشدن نخواهد داشت).

  9- زبان رسمی مجله فارسی است و مقاله به زبان­ انگلیسی پذیرفته نمی ­شود.

   10- نویسندگان گرامی، مقالاتی که مطابق فرمت مجله تهیه نشده باشند به نویسنده بازگردانده شده و در فرآیند ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

   ساختار نوشتاری مقالات :

  مقالات پذیرفته شده در مرحله اولیه تأیید می ­بایست یه صورت زیر تدوین گردد :

  1- ساختار مقاله باید به صورت علمی مشتمل بر عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی (300-150کلمه)، کلید واژه‌، بیان مسأله، بدنه اصلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق، داده­ ها، مواد و روش تحقیق، یافته­ های تحقیق، تجزیه و تحلیل، نتیجه ‏گیری) فهرست منابع و ضمائم باشد.

   2- عنوان مقاله باید موجز، کوتاه و بازگوکننده موضوع مقاله باشد و با قلم 16B MITRAتایپ گردد. نام نویسنده نیز با قلم 11B -Nazanin ، عنوان علمی یا شغلی او نیز با قلم11 B MITRAدر زیر صفحه اول مقاله ذکر شود. در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، ذکر نام نویسنده مسؤول مقاله در صفحه مشخصات نویسندگان ضروری است.

   3- چکیده مقالات فارسی با قلم 11 B Nazanin، چکیده انگلیسی با قلم 11 Times New Roman سیاه و تمامی عنوان ‌های در متن با قلم Bold نوشته شود.

   4- در تنظیم جداول، نقشه و شکل­­ ها رعایت نکات زیر الزامی است:

  الف ­ـ اطلاعات جداول نباید به­ صورت شکل و یا نمودار در مقاله ­تکرار شوند. شماره و عنوان در بالای­ جدول ذکر گردد. در صورت اخذ جداول و شکل­ ها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر جداول و شکل­ ها الزامی است. در عین حال جداول، نقشه ­ها، نمودارها و اشکالی که توسط نویسنده یا نویسندگان تولید گردیده نیز مأخذ آن به نویسنده یا نویسندگان ارجاع داده شود. بطور مثال (منبع: نویسندگان، 1390).

   ب ـ هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می ‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

   ج ـ توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به ­صورت زیرنویس ارائه گردد.

   د- شکل­ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب و به صورت رنگی باشند. فایل اصلی شکل­ها (تحت PDF، Excel، Word) و با دقت dpi 600 ارائه گردد. عکس‎ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با کیفیت مناسب و مطلوب (300 تا 500 dpi) در یکی از فرمت­ های gif pdf, jpg, png, tif, تهیه شده باشند.  اندازه قلم­ها خصوصاً در مورد منحنی­ها (Legend) به گونه ­ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشد.

   ساختار اصلی مقاله:

  مقالات ارسال شده باید دارای بخش ­های زیر باشد:

  1- صفحه اول: در صفحه شناسنامه باید عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی، نام و نام خانوادگی نویسنده (ها)، درجه علمی، نشانی دقیق (کد پستی، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی)، مسئول مقاله و تاریخ ارسال به فارسی و انگلیسی درج شود. نویسنده عهده دار مکاتبات باید با علامت ستاره مشخص شود. از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه ­های مقاله باید خودداری شود.

   2- چنانچه مخارج مالی مقاله توسط مؤسسه ­ای تأمین شده باشد باید نام مؤسسه در پاورقی صفحه اول درج شود.

   3- صفحه دوم (چکیده): شامل عنوان کامل مقاله به فارسی، چکیده فارسی مقاله و کلید واژه­ ها (حداقل 3 کلید واژه) است. چکیده فارسی مقاله از 300 کلمه تجاوز نکند و بیانگر خلاصه ­ای از مقدمه، روش تحقیق، یافته­ ها و نتیجه­ باشد. چکیده انگلیسی باید بر روی یک صفحه جداگانه قرار گیردو  حداکثر 300 کاراکتر باشد.

   4-  از صفحه سوم به بعد متن اصلی مقاله خواهد آمد.

   5- صفحه منابع : منابع و مأخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شوند.

   6- صفحه اول که مشخصات نویسنده می باشد به صورت جداگانه بر روی سایت بارگذاری شود.

   7- شیوه ارجاع در داخل مقاله باید به سبک APA و باشد و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام ‌خانوادگی، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. 

  مانند:  (مشیری، 1380: 50). یا  (Kachru,1996:35).   

   برای منبعی با دو نویسنده:   (یزدی، ابراهیمی،  1394: 18).    یا    (Rondinelli & Johnson, 2013: 6).

   برای منبعی با بیشتر از دو نویسنده:  (مشیری و همکاران، 1394: 12).  یا   (Richard et al, 2016: 754).  

    8-  در روش ارائه منابع و مأخذ در انتهای مقاله به صورت :

  منابع مورد استفاده در پایان مقاله، باید به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده (یا سازمان مربوطه در صورتی که فاقد نگارنده باشد) مرتب شود. چنانچه از یک نگارنده چندمنبع مورد استفاده قرار گرفته باشد ، ترتیب ارائه آنها به ترتیب الفبایی عنوان می باشد و همچنین منابع شماره گذاری نشوند.حداقل منابع مورد استفاده نباید از 20 منبع کمتر باشد. 

  کتب از  1 تا سه نویسنده: نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (تاریخ انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر.

  مثال: 

  ازکیا، مصطفی(1369) جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران. تهران: انتشارات اطلاعات.

   پاپلی یزدی، محمد حسبن؛ و ابراهیمی، محمدامیر (1386).نظریه های توسعه روستایی. تهران: سمت.

  پاپلی یزدی، محمدحسن؛ ابراهیمی، محمد امیر؛ و ازکیا، مصطفی (1386) نظریه های توسعه روستایی. تهران: سمت.

  کتب بیش از سه نویسنده:

  نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول {... و دیگران} (تاریخ انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر.

  مثال:

  پاپلی یزدی{... و دیگران} (1386) نظریه های توسعه روستایی. تهران: سمت.

  در مورد کتب ترجمه شده:

  نام خانوادگی نویسنده اصلی، نام نویسنده اصلی (تاریخ انتشار). عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر: ناشر.

  مثال:

  تودارو، مایکل (1367). توسعه اقتصادی در جهان سوم، جلداول. ترجمه غلامعلی فرجادی. تهران: سازمان برنامه و بودجه.

  مقالات مجلات

   نام خانوادگی، نام (تاریخ انتشار). عنوان مقاله، نام مجله، دوره انتشار، صفحه یا صفحات مورد استفاده (مثلا :25 یا : 25-27)

  مثال:

  باژیان، غلامرضا (1385). مقایسه اقتصادی کوچ و اسکان عشایر در دشت بکان استان فارس، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، ش 3: 248-264.

   

  مقالات همایش ها و سمینارها

  نام خانوادگی نویسنده مقاله، نام (تاریخ انتشار). عنوان مقاله، عنوان کامل سمینار یا همایش (مثلاً مجموعه مقالات دهمین کنگره بین المللی خلیج فارس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار). صفحات مورد استفاده.

  پایان نامه ها

  نام خانوادگی نگارنده، نام نگارند (تاریخ). عنوان پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی رشته جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.

  تبصره:

  اگر هریک از موارد فوق (کتاب، مقاله و...) از سایت خاصی استخراج می شود از ذکر فقط عنوان سایت اینترنتی به صورد منبع جداگانه خوداری شود. بلکه اطلاعات کامل کتابشناختی و مقالات آورده شود سپس عنوان سایت اینترنتی درج شود.

  منابع لاتین

         Book 

    Goeldner, C. R. & Ritchie, J. R. B. (2003). Tourism: principles, practices, Philosophies (9thed.). New 

         Jersey: John Wiley & Sons.  

         Journals Articles  

         Jafari,  J.  (1983).  Anatomy  of  travel  industry.  The  Cornel  Hotel  and  Restaurant. Administration  Quarterly24(4), 71-77.  

         Internet  

         (Kachru,  B.  B.  (1996)  Norms,  Models  and  identities.  The  Tourism  Education  Online,  20 (10  

         (Available at : http://jalt – publication.org/tlt/files/96/oct/index. html (Retrieved October 25, 2001

         Article or Chapter in an Edited Volume  

          Ritchie,  J.  R.B.  (1994). Roles  or  research    in  tourism  management.  In  J.  R.  B.  Ritchie  &  C.R.   Goeldner   (Eds.).   Travel   Tourism   and   Hospitality   Research:   A   handbook   for   managers   and researchers (13-21). New Jersey: Johan Wiley & Sons.  

         Conference Proceeding publications  

     &  Cates, K. (1998). Teaching for a better world: Global issues and language education. In J. Katchan 

         .Y. Liung (Eds.)  The Proceeding  of the Seventh International Symposium on English Teaching  (35-46). Taiwan: Crane

         Unpublished Doctoral Dissertation 

         .Sigenel, D. (1974). Topics in Tourism Expansion. Unpublished doctoral dissertation, MIT, Cambridge, Mass

   ارجاع دهی به روش ونکور هم قابل پذیرش می باشد

  بر اساس شماره گذاری درون متن

   

  هزینه داوری و انتشار 150 هزار تومان