• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رفاه اجتماعی و رابطه آن با سرمایه اجتماعی و احساس امنیت
    میلاد  عبدی
    رفاه اجتماعی تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شآن انسان ها و مسئولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عین اصطلاح تعریفی است برای رفاه و آسایش کل جامعه. به این معنا، در مفهوم رفاه اجتماعی فرض بر این چکیده کامل
    رفاه اجتماعی تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شآن انسان ها و مسئولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عین اصطلاح تعریفی است برای رفاه و آسایش کل جامعه. به این معنا، در مفهوم رفاه اجتماعی فرض بر این است که امکان سنجش رفاه شخصی، و مقایسه ی رفاه افراد با یکدیگر، و ایجاد تعادل میان این رفاه فردی و کل رفاه جامعه وجود دارد. امنیت در تمامی ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رخنه کرده است. همچنین، احساس امنیت و ضریب امنیت بالا از شاخص های توسعه یافتگی و وضعیت بسامان است که این شاخص به عنوان یکی از مهمترین شاخص های رفاه اجتماعی دیگر شاخص های این مقوله را تحت الشعاع قرار می دهد. احساس امنیت، ذهنی این مقوله است و می توان گفت به نوعی کلیه وجوه امنیت را در خود مستقر دارد. این مفهوم از مفاهیم مهم و تأثیرگذار بر مسائل حوزه رفاه اجتماعی است. هدف از مقاله حاضر توصیف رفاه اجتماعی و ارتباط آن بر احساس امنشودو سرمایه اجتماعی در افراد جامعه است. با بررسی مفاهیم ودیدگاه ها، به نتیجه می رسیم که، بین رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد و همینطور بین رفاه اجتماعی و احساس امنیت رابطه معنا داری وجود دارد. مقاله حاصل مطالعه اسنادی و کتابخانه ای است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارزیابی عدم کارایی و استفاده مدل‌سازی اطلاعات ساختمان(BIM) در شهر شیراز بر اساس معیار مالی، معیار فنی، معیار منابع انسانی و معیار زمان
    محمد  ایلخانی پور
    مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به‌عنوان یک ابزار کارآمد جهت بهینه‌سازی، مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت، در سال‌های اخیر، انقلابی در صنعت ساخت‌وساز ایجاد کرده است. ولی گسترش آهسته این تکنولوژی قدرتمند در کشورهای جهان سوم از جمله ایران، سبب بروز نگرانی‌های بسیاری در این زم چکیده کامل
    مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به‌عنوان یک ابزار کارآمد جهت بهینه‌سازی، مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت، در سال‌های اخیر، انقلابی در صنعت ساخت‌وساز ایجاد کرده است. ولی گسترش آهسته این تکنولوژی قدرتمند در کشورهای جهان سوم از جمله ایران، سبب بروز نگرانی‌های بسیاری در این زمینه شده است و مشکلات و موانع زیادی پیش روی خود دارد، و با گذشت چندین سال از مطرح‌شدن BIM در آن، اقدام مؤثری برای آگاهی‌رسانی و معرفی این فرایند از سوی دولت به صنعت ساخت کشور و همچنین ارزیابی و ایجاد زمینه‌های اجرا و به‌کارگیری آن صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع هدف تحقیق بررسی دلایل عدم کارایی و استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شهر شیراز بود. روش تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی بود. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه - ای و مصاحبه با خبرگان دلایل عدم کارایی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان شناسایی گردید. سپس با استفاده از تکنیک DEMATEL رابطه درونی بین مؤلفه‌های شناسایی‌شده مشخص گردید. پارامترهای شناسایی‌شده با به‌کارگیری روش تحلیل شبکه (ANP) به‌صورت مقایسات زوجی و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تأثیر آنهاست، در نرم‌افزار سوپردسیژن محاسبه گردید. نتایج حاصل در خصوص تعیین وزن معیارها و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بیانگر این است که در بین عوامل، معیار مالی با وزن٠/۳۱، معیار فنی با وزن۰/۳۸، معیار منابع انسانی با وزن ۰/۱۳، معیار زمان با وزن۰/۱۹به ترتیب دارای بالاترین رتبه‌ها بودند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی رابطه حمایت اجتماعی با انگ های اجتماعی دبیران دبیرستانهای شهر یاسوج
    حبیب  آرا سعید سعیدی جو
    به نظر می رسد هرچه فرد حمایت اجتماعی و قدرت بیشتری در انگ‌ های اجتماعی ، مقابله با مشکلات و استرسهای زندگی داشته باشد، کمتر در معرض آشفتگی های روانی و هیجانی قرار میگیرد و از سلامت و بهزیستی روانی بالاتری بهره مند میشود پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی با انگ چکیده کامل
    به نظر می رسد هرچه فرد حمایت اجتماعی و قدرت بیشتری در انگ‌ های اجتماعی ، مقابله با مشکلات و استرسهای زندگی داشته باشد، کمتر در معرض آشفتگی های روانی و هیجانی قرار میگیرد و از سلامت و بهزیستی روانی بالاتری بهره مند میشود پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی با انگ های اجتماعی دبیران دبیرستانهای شهر یاسوج شد. روش پژوهش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه دبیران دبیرستانهای شهر یاسوج بودند. از جامعه مذکور 100 نفر نمونه‌گیری از جامعه به شیوه در دسترس و نمونه‌گیری جامعه به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های پرسشنامه حمایت اجتماعی اداره شده ، پرسشنامه استاندارد استيگماي دروني بيمار رواني استفاده شد و نتایج با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون خطی تحلیل و معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، بین حمایت اجتماعی با انگ اجتماعی در دبیران دبیرستانهای شهر یاسوج رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - اثرات نیروگاه خورشیدی بر محیط‌زیست در ایران
    مصطفی اسماعیلی نسب سید مجید کشاورز
    انرژی خورشید از مهم‌ترین انواع انرژی‌های نو و تجدید پذیر است که چنانچه جایگزین سوخت‌های فسیلی شود، می‌تواند به نگرانی‌های موجود درباره پایان‌پذیری و نیز آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از حامل‌های انرژی فسیلی و نوسان قیمت‌ها و بحران‌های انرژی خاتمه دهد. با توجه به پتانسیل با چکیده کامل
    انرژی خورشید از مهم‌ترین انواع انرژی‌های نو و تجدید پذیر است که چنانچه جایگزین سوخت‌های فسیلی شود، می‌تواند به نگرانی‌های موجود درباره پایان‌پذیری و نیز آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از حامل‌های انرژی فسیلی و نوسان قیمت‌ها و بحران‌های انرژی خاتمه دهد. با توجه به پتانسیل بالای انرژی خورشیدی در مناطق وسیعی از کشور ایران، از میان منابع انرژی، انرژی خورشیدی دارای جذابیت بیشتری برای محققان است. امروزه کشورهای زیادی از نیروگاه خورشیدی در قالب متصل به شبکه و مستقل از شبکه استفاده می‌کنند. استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر به دلیل کاهش وابستگی به نفت و گاز منبع‌های کم‌ضرر برای محیط‌زیست می‌باشد ارزان بودن، دائمی بودن، پاک بودن، کاهش مصرف سوخت فسیلی و کاهش گازهای گلخانه‌های، قابلیت بهره‌برداری به‌صورت خانگی و در ابعاد بزرگ و نگهداری آسان برخی مزایای استفاده از انرژی خورشیدی و بادی می‌باشند که این ویژگی‌های انرژی تجدید پذیر را به بهترین و پاک‌ترین انرژی‌ها تبدیل نموده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی میزان سلامت جسمی دانش‌آموزان ابتدایی در شهر یاسوج
    اسحاق حسینی تبار کبری سجادی نسب
    هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت سلامت جسمی دانش‌آموزان پسر در دبستان های دولتی برخی از مناطق آموزش و پرورش شهر یاسوج در سال تحصیلی 1400می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی می باشد. در این مطالعه تعداد 75 نفر دانش‌آموز پسر در گروه سنی 6-12 سال که در پایه‌های اول تا ش چکیده کامل
    هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت سلامت جسمی دانش‌آموزان پسر در دبستان های دولتی برخی از مناطق آموزش و پرورش شهر یاسوج در سال تحصیلی 1400می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی می باشد. در این مطالعه تعداد 75 نفر دانش‌آموز پسر در گروه سنی 6-12 سال که در پایه‌های اول تا ششم مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند، از مدارس پسرانه دولتی آموزش و پرورش یاسوج، به صورت نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله ای از 10 دبستان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه و برگه ثبت مشاهدات بود. جمع‌آوری داده‌ها از طریق مراجعه به دبستان‌ها، تکمیل پرسشنامه توسط دانش‌آموزان و تکمیل برگه ثبت مشاهدات براساس مشاهده و معاینات جسمی انجام شد. بررسی وضعیت سلامت جسمی در این مطالعه، شامل تعیین وضعیت رشد جسمی (قد و وزن) و مقایسه آن با منحنی استاندارد رشد، بینایی، شنوایی، دندان ها، ستون فقرات، آلودکی به شپش سر و کچلی پوست سر دانش‌آموزان بود. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد، که در رابطه با بررسی رشد جسمی (قد و وزن)، میانه وزن و قد پسران، (به جز یک گروه) از میانه استاندارد رشد بالاتر بود و به طور کلی وزن 7/59 درصد و قد 4/51 درصد آن ها بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم قرار داشت. باتوجه به نتایج تحقیق، لزوم توجه بیشتر به بهداشت دهان و دندان، تغذیه صحیح و ورزش، سلامت بینایی و دستگاه اسکلتی در نزد دانش آموزان دبستانی را نشان می دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تعیین رابطه بین پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان دنا
    عطاالله  سعیدی جو علی  سینایی
    آموزش و پرورش دانش آموزان همواره مورد توجه صاحب نظران و متخصصان امر بوده است. در واقع به منظور ایجاد بستری مناسب برای داشتن جامعه ای سالم و پویا، باید به آموزش و پرورش توجه ویژه ای گردد هدف از اين پژوهش تعیین رابطه بین پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان سوم راهنمایی شهرس چکیده کامل
    آموزش و پرورش دانش آموزان همواره مورد توجه صاحب نظران و متخصصان امر بوده است. در واقع به منظور ایجاد بستری مناسب برای داشتن جامعه ای سالم و پویا، باید به آموزش و پرورش توجه ویژه ای گردد هدف از اين پژوهش تعیین رابطه بین پیشرفت تحصیلی و استرس دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان دنا بود. جامعه آماري پژوهش شامل 100 نفر از دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمایی شهرستان دنا در سال تحصيلي 1400 انتخاب شدند. روش تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي و ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه استرس ادراک شده-14 (PSS-14) توسط کوهن، کامارک و مرملستین (1983) و ریزنمرات دانش آموزان بودند. با استفاده از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند گانه داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده پژوهش نشان داد که استرس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معنادار دارد. بر اساس این یافته نتیجه می گیریم که استرس و پیشرفت تحصيلي ارتباطی کاملا وابسته به هم دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی رابطه ی بین سلامت روان با میانجیگری امید به زندگی در بین برادران بسیجی شهر یاسوج
    محمد اکرم مفرد
    هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین سلامت روان با میانجیگری امید به زندگی در بین برادران بسیجی شهر یاسوج بود.جامعه آماری در این تحقیق 100 نفر برادران بسیجی شهر یاسوج است که بر طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری این تحقیق 80 نفر که به روش تصادفی انتخاب شده اند و. ابزار چکیده کامل
    هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین سلامت روان با میانجیگری امید به زندگی در بین برادران بسیجی شهر یاسوج بود.جامعه آماری در این تحقیق 100 نفر برادران بسیجی شهر یاسوج است که بر طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری این تحقیق 80 نفر که به روش تصادفی انتخاب شده اند و. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل 1-پرسشنامه 28 سوالی وضعیت سلامت روانی و پرسشنامه امید به زندگی 12 سوالی اشنایدر . متغیر وابسته امید به زندگی ، متغیر مستقل سلامت روان میباشد. به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از آمار استنباطی (آزمون‌های کلموگروف اسمیرونف و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کروسکال والیس) استفاده شده است. واز آزمون های پارامتریک برای تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده می شود. سطح معنی داری آلفا 05/0 در نظر گرفته می شود. نتایج آزمون ها نشان داد که بین سلامت روان و امید به زندگی بین برادران بسیجی شهر یاسوج رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و با بالا رفتن سلامت روان امید به زندگی نیز افزایش می یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی ميزان محبوبيت معلمان در بين دانش‌آموزان مقطع ابتدائي و نقش آن بر پيشرفت تحصيلي آنان در شهر یاسوج
    فاطمه   انصاری محسن  حسن زاده
    هدف از تحقیق حاضر بررسی ميزان محبوبيت معلمان در بين دانش‌آموزان مقطع ابتدائي و نقش آن بر پيشرفت تحصيلي آنان در شهر یاسوج بوده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی؛ ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها و اطلاعات و روش تجزیه‌وتحلیل یک تحقیق توصیفی و ازنظر نحوه اجرا از نوع پ چکیده کامل
    هدف از تحقیق حاضر بررسی ميزان محبوبيت معلمان در بين دانش‌آموزان مقطع ابتدائي و نقش آن بر پيشرفت تحصيلي آنان در شهر یاسوج بوده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی؛ ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها و اطلاعات و روش تجزیه‌وتحلیل یک تحقیق توصیفی و ازنظر نحوه اجرا از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر نیز شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدائی شهر یاسوج است که تعداد آن‌ها برابر با 4000 بوده است. ازاین‌بین ۳۴۸ نفر از دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند به‌منظور مطالعه اهداف تحقیق حاضر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی این پرسشنامه به تائید خبر رگان این حوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. در پایان نتایج حاصل از پرسشنامه تحقیق به کمک آزمون‌های آماری تی تک نمونه و رگرسیون خطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان محبوبیت معلمان و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان مقطع ابتدائی شهر یاسوج در سطح مطلوبی (۰/۰۱>p) قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین محبوبیت معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدائی شهر یاسوج رابطه معنی‌داری وجود (۰/۰۱>p) دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تحلیل مفهوم شهروندی در کتاب‌های علوم اجتماعی ابتدایی
    عبدالحسین  پیشگو آمنه  اوجاقی عذرا حمدی
    پژوهش حاضر باهدف تحلیل مفهوم شهروندی در کتاب‌های علوم اجتماعی ابتدایی انجام‌شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. در این پژوهش، محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی ازلحاظ مطابقت با مولفه های رویکرد تربیت شهروندی، بررسی و تحلیل‌شده است. هدف ت چکیده کامل
    پژوهش حاضر باهدف تحلیل مفهوم شهروندی در کتاب‌های علوم اجتماعی ابتدایی انجام‌شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. در این پژوهش، محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی ازلحاظ مطابقت با مولفه های رویکرد تربیت شهروندی، بررسی و تحلیل‌شده است. هدف تحقیق، بررسی میزان استفاده از مفاهیم تربیت شهروندی در محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی بوده است. روش پژوهش، تحلیل محتوا از نوع کمی؛ جامعه آماری تحقیق، کتاب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بوده است امروزه با تغییر جامعه در کلیه شئون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، نیاز به شهروندانی که توانایی حل مسائل مختلف فردی و اجتماعی را داشته و از قابلیت پی‌ریزی زندگی بهتر برخوردار باشند، بیشتر احساس می‌گردد. در این زمینه ازجمله نهادهای اصلی که پرورش افراد و تجهیز آن‌ها به مهارت‌ها و نگرش‌ها گوناگون برای ایجاد جامعه‌ای سالم را بر عهده دارد، نهاد آموزش‌وپرورش است. تربیت شهروندان مسئول و آگاه یکی از محوری‌ترین و بنیادی‌ترین رسالت‌های تعلیم و تربیت در کشورهای مختلف می‌باشد. هر کشوری در قالب آموزش رسمی و غیررسمی وظیفه آماده کردن شهروندان برای ورود به زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد که این کار در قالب آموزش مستقیم تربیت شهروندی از طریق گنجاندن عنوان درسی به همین نام و یا در قالب آموزش دروس مختلف انجام می‌دهد. آموزش شهروندی در کلیه سطوح تحصیلی دنبال می‌گردد امّا این هدف در دوره ابتدایی که از دانش‌آموز در آینده انتظار می‌رود به‌عنوان فردی مسئول و مستقل در پیشرفت امور فردی و اجتماعی خود ایفای نقش کرده و توانایی‌های نسبی در انجام وظایف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را کسب نماید، به‌طور ویژه موردتوجه نظام‌های آموزشی است. به همین دلیل در این تحقیق سعی می‌گردد تا نقش کتاب‌های علوم اجتماعی پایه پنجم و ششم ابتدایی در میزان توجه به مفاهیم شهروندی موردبررسی قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - نقش آموزش کارآفرینی خودکارآمدی در دانش آموزان ابتدایی
    گلنار   صالحی خواه رویا  صراط نهایی مقدس   علی محمدی
    کارآفرینان تاثیر بسیاری در رشد اقتصادی یک کشور دارند، از این رو پرورش نسل کارآفرین و آماده سازی آنها برای فعالیتهای اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. آنچه باعث میشود استعداد کارآفرینی به ورطه عمل آمده و نمود پیدا کند، خودکارآمدی کارآفرینانه است که در نهایت منجر به قصد کارآفری چکیده کامل
    کارآفرینان تاثیر بسیاری در رشد اقتصادی یک کشور دارند، از این رو پرورش نسل کارآفرین و آماده سازی آنها برای فعالیتهای اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. آنچه باعث میشود استعداد کارآفرینی به ورطه عمل آمده و نمود پیدا کند، خودکارآمدی کارآفرینانه است که در نهایت منجر به قصد کارآفرینی میشود. با توجه به ضرورت آموزش کارآفرینی در ترویج کارآفرینی و نیز مناسب بودن دوران کودکی برای ایجاد نگرش عمیق دربارة کارآفرینی, باید برنامه های آموزشی دورة دبستان در راستای آگاهی و تقویت نگرش به سوی کارآفرینی هدف گذاری و اجرا شوند. و از آنجایی که توجه روزافزون محققان به آموزش کارآفرینی، فقدان شواهد تجربی در مورد چگونگی آمادگی برای آموزش کارآفرینی در سنین پایین وجود دارد. بنابراین، این مطالعه به بررسی تأثیر محیط یادگیری در فضای باز و آموزش کارآفرینی بر خودکارآمدی کارآفرینی دانش‌آموزان می‌پردازد. یافته‌ها نشان داد که محیط یادگیری در فضای باز ارتباط تنگاتنگی با آموزش کارآفرینی و خودکارآمدی کارآفرینی دارد. دوم، آموزش کارآفرینی نقش مهمی در میانجیگری رابطه بین محیط یادگیری در فضای باز و خودکارآمدی دانش آموزان دارد. تحقیقات ما بینشی به محققان آینده ارائه می دهد که آموزش ابتدایی نقش مهمی در رشد و توسعه خودکارآمدی و مقاصد کارآفرینی ایفا می کند. پرونده مقاله