• فهرست مقالات روح الله  رخشا

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی پارامترها و مدل‌های روسازی در تصادفات جاده‌ای
    روح الله  رخشا علی آرام
    رشد سریع فنّاوری ساخت وسیله نقلیه، باعث افزایش دائم سرعت و نیاز بیش‌ازپیش به ترمز و اصطکاک شده است. مطالعات بین‌المللی نشان داده‌اند که افزایش متوسط سرعت، باعث ایجاد خسارات بیشتر در تصادفات شده است. براي تعيين عملکرد راه می‌توان از پارامترهاي مختلفي نظير حجم، سرعت، ايمن چکیده کامل
    رشد سریع فنّاوری ساخت وسیله نقلیه، باعث افزایش دائم سرعت و نیاز بیش‌ازپیش به ترمز و اصطکاک شده است. مطالعات بین‌المللی نشان داده‌اند که افزایش متوسط سرعت، باعث ایجاد خسارات بیشتر در تصادفات شده است. براي تعيين عملکرد راه می‌توان از پارامترهاي مختلفي نظير حجم، سرعت، ايمني، وضعيت روسازي استفاده کرد. يکي از پارامترهاي مرتبط با ايمني تعداد تصادفات می‌باشد. تحقيقات بسياري درباره بررسي روابط بين پارامترهاي مختلف راه و تعداد تصادفات صورت گرفته است ولي درزمینه پارامترهاي مختلف راه و تعداد تصادفات صورت گرفته است ولي درزمینه پارامترهاي مختلف روسازي راه و بررسي آن بر سطح عملکردي آن (خصوصاً شاخص‌های گوناگون تصادفات) مطالعات جامع و کافي خصوصاً در ايران صورت نگرفته است در مطالعاتي که تاکنون صورت گرفته است ارتباط نرخ تصادفات يا فراواني تصادف در حيطه تعداد باندها، عرض باند، وجود خط ميانه، نوع خط ميانه، عرض شانه، چگالي دسترسي، تعداد تقاطع‌های مشاهده‌شده در هر بخش جاده، محدوديت سرعت، درجه قوس قائم، قوس افقي، طول قطعه‌راه، وضعيت آب‌وهوا، زمان هرروز هفته و ساير متغيرهاي مؤثر پرداخته‌اند. در اين مقاله سعي شده است که به بررسی پارامترها و مدل‌های روسازی در تصادفات جاده‌ای بپردازد. پرونده مقاله