• فهرست مقالات یاسر جانباز

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تاثیر تماشاچيان بر میزان توانمندی، عملکرد و موفقیت تيم ليگ برتر والیبال ايران
    علی  مسعودی یاسر جانباز
    امروزه، مربیان فرایند آماده سازی و برنامه تمرینی جهت توسعه عملکرد انفرادی و تیم های ورزشی را با بهره گیری از روش های تحلیل آماری طراحی می کنند. تماشاچيان درکناربازيکنان همچون منابعي غني مي باشند که باکمک روانشناسان ورزش شناسايي وبا توجه به درنظرگيري ويژگي هاي فردي بازيک چکیده کامل
    امروزه، مربیان فرایند آماده سازی و برنامه تمرینی جهت توسعه عملکرد انفرادی و تیم های ورزشی را با بهره گیری از روش های تحلیل آماری طراحی می کنند. تماشاچيان درکناربازيکنان همچون منابعي غني مي باشند که باکمک روانشناسان ورزش شناسايي وبا توجه به درنظرگيري ويژگي هاي فردي بازيکنان وفراهم سازي شرايط بهينه حمايت بازيکنان از طريق حمايت هاوتشويقات تماشاچيان وبرنامه ريزي صحيح مربيان ومسئولان مربوطه تلاش وگامهاي اساسي در جهت افزايش کارآمدي تيمي وموفقيت تيمي برداشت.دراين راستا ضرورت تحقيق حاضر که به بررسي اثرات حضورتماشاچي بروي کارآمدي تيمي بازيکنان ليگ برتروالیبال مردان ایران پرداخته شد که جامعه آماري تحقيق شامل کليه بازيکنان ليگ برتروالیبال مردان ايران و تمامي تيم هاي والیبال استقلال زرين قشم، دانشگاه آزاد اسلامي، صنايع پتروشيمي فولاد ماهان اصفهان، مهرام تهران ، پتروشيمي بندرامام، افرا خليخ فارس تهران، تکماش قزوين، نيروزميني ارتش ذوب آهن اصفهان وهمياري زنجان که جمعا ۱۲تيم وحدود۱۴۴ نفر بازيکن و۲۴مربي بوده است. .تيم ماهشهر تيم آزمايشي وتيم همياري زنجان که ازلحاظ امتيازي جدول وشرايط بسيار به تيم ماهشهر نزديک بوده، به عنوان متغير کنترل در نظر گرفته شده است.ومتغير حضورتماشاچي بعنوان متغيرمستقل آزمايشي(حضور در خانه )برتيم آزمايشي ماهشهر وارد گرديده وبازي در خانه ماهشهر برگزار شده است والبته حضورتماشاچي بر ماهشهر تاثير نداشته است وبه اين دليل به عنوان متغير کنترل در نظر گرفته شده ومتغير کارآمدي تيمي (متغير وابسته)تحت بررسي نيمه آزمايشي با پس آزمون بوده است.روش نمونه گيري هدفمند مي باشدونمونه 12بازيکن ماهشهر به عنوان متغير تحت آزمايش و۱۲بازيکن همياري زنجان به عنوان متغير کنترل مي باشد. دراين تحقيق از پرسشنامه کارايي مشارکتي فلتز و ليرج(۱۹۹۸) استفاده شده است. اين پرسشنامه مشتمل بر ۴۹سوال و شامل( ۵ خرده مقياس تلاش، ثبات تيمي، آمادگي، اتحاد و توانايي )مي باشد. براي تعيين درجه اهميت هر کدام از متغيرها از مقياس ۵ رتبه اي استفاده گرديد. محقق در اين تحقیق بدليل طبيعي بودن توزيع داده ها، ازآزمون t مستقل استفاده کرد. حضور تماشاچيان بر ميزان تلاش،اتحاد،ثبات تيمي ،توانايي ،کارايي تيمي وآمادگی بازيکنان والیبال لیگ برتر مردان ایران تاثير معناداري داشته است ودر نهایت پیشنهاد می شود تحقیق حاضر بر روی گروهای مختلفی صورت بگیرد. پرونده مقاله