• فهرست مقالات اصغر محمدی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج
    سید علی عباس   محدث اصغر محمدی مسلم  مرتضی پور
    هدف از این پژوهش بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج بوده است. روش اجرای این تحقیق پیمایشی و توصیفی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، جامعه آماری 6500 نفر از مدیران ادارات دولتی، حجم نمونه 400 نفر از مدیران ادارات دولت چکیده کامل
    هدف از این پژوهش بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج بوده است. روش اجرای این تحقیق پیمایشی و توصیفی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، جامعه آماری 6500 نفر از مدیران ادارات دولتی، حجم نمونه 400 نفر از مدیران ادارات دولتی شهر یاسوج بوده که به روش نمونه گیری در دسترس می باشد. نتايج حاصل از اجراي پرسشنامه با استفاده از روش ضريب همبستگي چند گانه(رگرسيون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در این تحقیق متغییرهای زیر مورد بررسی و این نتایج بدست آمد: ناآگاهی مدیران به اهداف سازمان 764/% R=و584/%R2=، نحوه انتخاب مدیران 892/%R= و 795/% R2= ، دخالت جناح های سیاسی 899/%R= و 808/% R2=، اختلافات قومی و قبیله ای 821/%R= و 675/% R2=، فقدان اطلاعات علمی کارشناسان 909/%R= و 826/% R2=، بسط اطلاعات سازمانی 893/%R= و 798/% R2= پرونده مقاله