• فهرست مقالات پری  نوروزیان

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - آرایه ‏ها و تجزیه تحلیل نقوش گلیم در استان کهگیلویه و بویراحمد
    پری  نوروزیان فاطمه   جاودان خرد سکینه   انوری مسلم  متقی زاده
    مردمان و هنرمندان دیار کهگیلویه و بویراحد همانند بومیان مناطق و اقلیم های مختلف، با توجه به فرهنگ و شرایط محیطی و اقلیمی خاص محل زندگی خود سلایق متفاوتی در نحوه کارگیری از نقش ها و رنگ ها در پوشاک، وسایل زینتی و همچنین زیبا سازی محیط خود اعمال می کنند. در واقع منشاء این چکیده کامل
    مردمان و هنرمندان دیار کهگیلویه و بویراحد همانند بومیان مناطق و اقلیم های مختلف، با توجه به فرهنگ و شرایط محیطی و اقلیمی خاص محل زندگی خود سلایق متفاوتی در نحوه کارگیری از نقش ها و رنگ ها در پوشاک، وسایل زینتی و همچنین زیبا سازی محیط خود اعمال می کنند. در واقع منشاء این سلایق و انتخاب، باور و اعتقادات خاص بومیان این منطقه از ایران است که خود به نوع زندگی و ارتباط آنان با طبیعت پیرامون باز می گردد و به صورت نقوش و رنگ های الوان در تولیدات دستی و سنتی این دیار مشاهده می شود. نقش و رنگ به کار رفته درآثار و تولیدات این منطقه بیشتر ملهم از طبیعت پیرامون بوده که در نهایت با پرداخت ذهنی فرد بومی در آثار تجلی می یابد.گاهی نیز شباهت هایی میان این نقوش و نقوش به کار رفته در آثار به جای مانده از قرن ها پیش به چشم می خورد و بعضا شباهت هایی نیز با نقوش بکار رفته درآثار تولید شده در مناطق دیگر مشاهده می شود که با توجه به مواردگفته شده و گستردگی نقوش،سعی شد تا درحد توان و اقتضائات زمانی به بررسی این موارد در بستر نقوش به کار رفته در گلیم این استان پرداخته شود. در این مقاله سعی بر آن است تا با در نظر گرفتن عوامل دخیل در آفرینش دست بافته های محلی مانند طبیعت، فرهنگ و آداب و رسوم و با ریشه یابی نقش و رنگ در این آثار هنری، نحوه ی شکل گیری، تغییر و نشانه شناسی دست مایه کار قرار گیرد و با نگاهی موشکافانه و تأمل برانگیز به تجزیه و تحلیل رنگ و نقوش در دست بافته های زادگاهم به خصوص گلیم های منطقه ی بویراحمد بپردازم و در همین راستا نزدیکی و ارتباط این مقوله ها را با طبیعت و یا فرهنگ و آداب و رسوم آشکار نموده و مورد بررسی و تحلیل قرار دهم. پرونده مقاله