• صفحه اصلی
  • تبیین الگوی شهر هوشمند با تأکید بر حکمروایی شهری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402031142514 بازدید : 387 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط