• صفحه اصلی
  • بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات و جهت گیری های آینده در عملکردی توسعه پایداری در صنعت گردشگری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402021142056 بازدید : 756 صفحه: -

نوع مقاله: مروری

مقالات مرتبط