فهرست مقالات برحسب موضوع مدیریت، اقتصاد، حسابداری


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - رابطه رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی مشتری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد
   سید سجاد  موسوی جهان آباد
   تحقیق حاضر جزء دسته تحقیقات اکتشافی ـ کاربردی است. جامعه آماري اين پژوهش را كاركنان و مشتریان شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد تشكيل می‌دهند که در حدود 1008نفر می‌باشد که متناظر با هر یک از کارکنان انتخابی یک مشتری در نظر گرفته و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران280 چکیده کامل
   تحقیق حاضر جزء دسته تحقیقات اکتشافی ـ کاربردی است. جامعه آماري اين پژوهش را كاركنان و مشتریان شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد تشكيل می‌دهند که در حدود 1008نفر می‌باشد که متناظر با هر یک از کارکنان انتخابی یک مشتری در نظر گرفته و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران280 نفر انتخاب شد. اطلاعات اولیه مربوط به متغیرهای ذکر شده به‌صورت میدانی توسط سه نمونه پرسشنامه یکی با 16سؤال برای کارکنان شرکت گاز و دیگری با 17 سؤال برای مشتریان که بر اساس مقیاس درجه لیکرت تدوین‌شده و پرسشنامهEFQM برای ارزیابی عملکرد جمع‌آوری گردید. اطلاعات جمع‌آوری‌شده در این پژوهش با بهره گیری از نرم‌افزار spss موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که بین رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی مشتری رابطه وجود داشته و این دو رفتار بر عملکرد شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد تأثیرگذار می‌باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - مدیریت کلان ورزشی در ایران
   میلاد  بهره مند
   مدیریت در ورزش بحثی بسیار تعیین‌کننده است، بخصوص در بخش مدیریت کلان. مدیریت ورزشی در سطح کلان و راهبردی، نیاز امروز صنعت ورزش در ایران و اقصی نقاط جهان است. در روزگاری که همه چیز حرفه ای و استاندارد سازی شده است، ورزش و تربیت بدنی نیز نیاز به متخصصان و تئوریسین های خلاق چکیده کامل
   مدیریت در ورزش بحثی بسیار تعیین‌کننده است، بخصوص در بخش مدیریت کلان. مدیریت ورزشی در سطح کلان و راهبردی، نیاز امروز صنعت ورزش در ایران و اقصی نقاط جهان است. در روزگاری که همه چیز حرفه ای و استاندارد سازی شده است، ورزش و تربیت بدنی نیز نیاز به متخصصان و تئوریسین های خلاق و آگاه دارد تا بتوانند مدیریت موثری بر سازمان ها و باشگاه های خصوصی و دولتی در امر ورزش اعمال کنند. هدف از نگارش این مقاله پرداختن به مدیریت کلان ورزشی در ایران است. جهت رسیدن به این هدف ابتدا تعریفی از مدیریت کلان ورزشی را آورده ایم. بعد از آن به بیان مطالبی در باب مدیریت ورزشی و همچنین اهمیت موضوع مدیریت کلان ورزشی پرداخته ایم. با توجه به اهمیت موضوع پیشنه هایی که قبلا در این موضوع کار شده است را بیان می کنیم. همچنین به بیان مقایسه مدیریت کلان در برنامه های توسعه سوم و چهارم در بین استان های کشور می پردازیم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج
   سید علی عباس   محدث اصغر محمدی مسلم  مرتضی پور
   هدف از این پژوهش بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج بوده است. روش اجرای این تحقیق پیمایشی و توصیفی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، جامعه آماری 6500 نفر از مدیران ادارات دولتی، حجم نمونه 400 نفر از مدیران ادارات دولت چکیده کامل
   هدف از این پژوهش بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج بوده است. روش اجرای این تحقیق پیمایشی و توصیفی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، جامعه آماری 6500 نفر از مدیران ادارات دولتی، حجم نمونه 400 نفر از مدیران ادارات دولتی شهر یاسوج بوده که به روش نمونه گیری در دسترس می باشد. نتايج حاصل از اجراي پرسشنامه با استفاده از روش ضريب همبستگي چند گانه(رگرسيون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در این تحقیق متغییرهای زیر مورد بررسی و این نتایج بدست آمد: ناآگاهی مدیران به اهداف سازمان 764/% R=و584/%R2=، نحوه انتخاب مدیران 892/%R= و 795/% R2= ، دخالت جناح های سیاسی 899/%R= و 808/% R2=، اختلافات قومی و قبیله ای 821/%R= و 675/% R2=، فقدان اطلاعات علمی کارشناسان 909/%R= و 826/% R2=، بسط اطلاعات سازمانی 893/%R= و 798/% R2= پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - تاثیر تماشاچيان بر میزان توانمندی، عملکرد و موفقیت تيم ليگ برتر والیبال ايران
   علی  مسعودی یاسر جانباز
   امروزه، مربیان فرایند آماده سازی و برنامه تمرینی جهت توسعه عملکرد انفرادی و تیم های ورزشی را با بهره گیری از روش های تحلیل آماری طراحی می کنند. تماشاچيان درکناربازيکنان همچون منابعي غني مي باشند که باکمک روانشناسان ورزش شناسايي وبا توجه به درنظرگيري ويژگي هاي فردي بازيک چکیده کامل
   امروزه، مربیان فرایند آماده سازی و برنامه تمرینی جهت توسعه عملکرد انفرادی و تیم های ورزشی را با بهره گیری از روش های تحلیل آماری طراحی می کنند. تماشاچيان درکناربازيکنان همچون منابعي غني مي باشند که باکمک روانشناسان ورزش شناسايي وبا توجه به درنظرگيري ويژگي هاي فردي بازيکنان وفراهم سازي شرايط بهينه حمايت بازيکنان از طريق حمايت هاوتشويقات تماشاچيان وبرنامه ريزي صحيح مربيان ومسئولان مربوطه تلاش وگامهاي اساسي در جهت افزايش کارآمدي تيمي وموفقيت تيمي برداشت.دراين راستا ضرورت تحقيق حاضر که به بررسي اثرات حضورتماشاچي بروي کارآمدي تيمي بازيکنان ليگ برتروالیبال مردان ایران پرداخته شد که جامعه آماري تحقيق شامل کليه بازيکنان ليگ برتروالیبال مردان ايران و تمامي تيم هاي والیبال استقلال زرين قشم، دانشگاه آزاد اسلامي، صنايع پتروشيمي فولاد ماهان اصفهان، مهرام تهران ، پتروشيمي بندرامام، افرا خليخ فارس تهران، تکماش قزوين، نيروزميني ارتش ذوب آهن اصفهان وهمياري زنجان که جمعا ۱۲تيم وحدود۱۴۴ نفر بازيکن و۲۴مربي بوده است. .تيم ماهشهر تيم آزمايشي وتيم همياري زنجان که ازلحاظ امتيازي جدول وشرايط بسيار به تيم ماهشهر نزديک بوده، به عنوان متغير کنترل در نظر گرفته شده است.ومتغير حضورتماشاچي بعنوان متغيرمستقل آزمايشي(حضور در خانه )برتيم آزمايشي ماهشهر وارد گرديده وبازي در خانه ماهشهر برگزار شده است والبته حضورتماشاچي بر ماهشهر تاثير نداشته است وبه اين دليل به عنوان متغير کنترل در نظر گرفته شده ومتغير کارآمدي تيمي (متغير وابسته)تحت بررسي نيمه آزمايشي با پس آزمون بوده است.روش نمونه گيري هدفمند مي باشدونمونه 12بازيکن ماهشهر به عنوان متغير تحت آزمايش و۱۲بازيکن همياري زنجان به عنوان متغير کنترل مي باشد. دراين تحقيق از پرسشنامه کارايي مشارکتي فلتز و ليرج(۱۹۹۸) استفاده شده است. اين پرسشنامه مشتمل بر ۴۹سوال و شامل( ۵ خرده مقياس تلاش، ثبات تيمي، آمادگي، اتحاد و توانايي )مي باشد. براي تعيين درجه اهميت هر کدام از متغيرها از مقياس ۵ رتبه اي استفاده گرديد. محقق در اين تحقیق بدليل طبيعي بودن توزيع داده ها، ازآزمون t مستقل استفاده کرد. حضور تماشاچيان بر ميزان تلاش،اتحاد،ثبات تيمي ،توانايي ،کارايي تيمي وآمادگی بازيکنان والیبال لیگ برتر مردان ایران تاثير معناداري داشته است ودر نهایت پیشنهاد می شود تحقیق حاضر بر روی گروهای مختلفی صورت بگیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی در اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد
   محسن  آبچر محمود عابدپور
   این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد و پست شهر یاسوج انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی می باشد و در تدوين چارچوب نظري تحقيق از روش کتابخانه اي استفاده گردید. جامعه ی آماری این پژوهش کا چکیده کامل
   این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد و پست شهر یاسوج انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی می باشد و در تدوين چارچوب نظري تحقيق از روش کتابخانه اي استفاده گردید. جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد و نواحی پست شهر یاسوجاست که تعداد آنها 430 نفر است. حجم نمونه تعداد 203 نفر تعیین گردید و از بین پرسشنامه های توزیعی 191 پرسشنامه قابل تحلیل شد. در این پژوهش از پرسشنامه ی استاندارد تعهد سازماني آلن و مایر و پرسشنامه محقق ساخته رهبری اخلاقی استفاده شد. پایایی سئوالات پرسشنامه رهبری اخلاقی 811/0 محاسبه شد و روایی آن نیز به صورت محتوایی تأیید گردید. نتایج تحلیل توصیفی داده ها بیان می کند که شاخص تعهد سازمانی و ابعاد آن، همچنین شاخص رهبری اخلاقی و ابعاد آن در بین کارکنان اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد و نواحی 4 گانه پست شهر یاسوجدر حد بالای متوسط هستند. نتایج تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش بیان می دارد که بین رهبری اخلاقی (بعد فرد اخلاقی،بعد مدیر اخلاقی) با تعهد سازماني (عاطفی و هنجاری) رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. هر چند هم روابط مذکور قوی نیست، اما نتایج مدل های رگرسیونی به خوبی میزان تغییرات تعهد سازمانی (عاطفی و هنجاری) را توسط متغیر رهبری اخلاقی (بعد فرد اخلاقی،بعد مدیر اخلاقی) پیش بینی می کند. هر چند بین رهبری اخلاقی (بعد فرد اخلاقی،بعد مدیر اخلاقی) با تعهد سازماني (مستمر) رابطه وجود نداشت لیکن نتایج تحقیق حاضر همپوشانی خوبی با نتایج سایر تحقیقات در زمینه ی رهبری اخلاقی و تأثیر پذیری تعهد سازمانی دارد. اثر متغیرهای زمینه ای شامل جنسیت، تحصیلات، سن، سابقه فعالیت و حوزه فعالیت بر نگرش به شاخص های رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی تأیید نشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بررسی رابطه ی بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی در آموزش و پرورش شهر سنندج
   عبدالحسین  پیشگو سهیلا  نظرگاهی پریسا  شاکری
   هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی کارکنان در آموزش و پرورش شهر سنندج در سال1401 بود. روش تحقیق، روش توصیفی- همبستگی و نوع پژوهش با توجه به هدف تحقیق کاربردي بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل 756 نفر از کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر سنندج چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی کارکنان در آموزش و پرورش شهر سنندج در سال1401 بود. روش تحقیق، روش توصیفی- همبستگی و نوع پژوهش با توجه به هدف تحقیق کاربردي بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل 756 نفر از کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر سنندج بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم تعداد 302 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته ی بلوغ سازمانی بود که سه بعد بلوغ فردی، بلوغ فرایندی و بلوغ سازمانی را مورد اندازه گيري قرار گرفت. پرسشنامه ی محقق ساخته ی دوم سرآمدی سازمانی را مورد سنجش قرار داد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها از روش صوری و محتوایی استفاده شد. چند مرتبه متوالی در اختیار اساتید متخصص، علوم تربیتی، روانشناسی تربیتی و مدیریت منابع انسانی قرار گرفت که در هر مرحله اصلاحات پیشنهادی لازم در پرسشنامه اعمال گردید. پایایی پرسشنامه ی بلوغ سازمان و سرآمدی سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97% و 93% تعیین گردید که نشان دهنده ی پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. پس از جمع آوری داده ها،تجزیه و تحلیل آن ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. در سطح توصیفی مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و در سطح استنباطی متناسب با سطح داده ها و فرضیه ها،آزمون های آماری تی استیودنت، ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون، آزمون تحلیل واریانس یک راهه مورد استفاده قرار گرفت. نتايج اين فرضيه نشان داد که سطح بلوغ کارکنان و سرآمدی سازمانی در آموزش و پرورش در سطح مطلوبی قرار دارد و هم چنین بین تمام مولفه های بلوغ سازمانی که شامل بلوغ فردی،بلوغ فرایندی و بلوغ سازمانی است با شاخص های سرآمدی سازمانی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. اصلی ترین یافته این پژوهش این است که بین سن بلوغ فردی وسازمانی وسرآمدی سازمانی درآموزش و پرورش رابطه وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
   مهناز گلباغیان زینب  کریمی آمینه حاجی پور
   این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی می باشد و در تدوين چارچوب نظري تحقيق از روش کتابخانه اي استفاده گردید. جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان اداره کل آمو چکیده کامل
   این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی می باشد و در تدوين چارچوب نظري تحقيق از روش کتابخانه اي استفاده گردید. جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و نواحی آموزش و پرورش شهر سنندج است که تعداد آنها 430 نفر است. حجم نمونه تعداد 203 نفر تعیین گردید و از بین پرسشنامه های توزیعی 191 پرسشنامه قابل تحلیل شد. در این پژوهش از پرسشنامه ی استاندارد تعهد سازماني آلن و مایر و پرسشنامه محقق ساخته رهبری اخلاقی استفاده شد. پایایی سئوالات پرسشنامه رهبری اخلاقی 811/0 محاسبه شد و روایی آن نیز به صورت محتوایی تأیید گردید. نتایج تحلیل توصیفی داده ها بیان می کند که شاخص تعهد سازمانی و ابعاد آن، همچنین شاخص رهبری اخلاقی و ابعاد آن در بین کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و نواحی آموزش و پرورش شهر سنندج در حد بالای متوسط هستند. نتایج تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش بیان می دارد که بین رهبری اخلاقی (بعد فرد اخلاقی، بعد مدیر اخلاقی) با تعهد سازماني (عاطفی و هنجاری) رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. هر چند هم روابط مذکور قوی نیست، اما نتایج مدل های رگرسیونی به خوبی میزان تغییرات تعهد سازمانی (عاطفی و هنجاری) را توسط متغیر رهبری اخلاقی (بعد فرد اخلاقی، بعد مدیر اخلاقی) پیش بینی می کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - آسیب‌شناسی نظام منابع انسانی برنامه‌های بلندمدت کشور
   رحیم  جاودان خرد
   منابع انسانی هم کلید موفقیت سازمان¬های بخش خصوصی و هم سازمان¬های بخش دولتی است. حوزه مدیریت منابع انسانی ضرورت مدیریت توان افزایی، استعداد و شایسته پروری افراد از طریق فرایندهای جامع و نظام مند وجود دارد. آسیب‌شناسی بر پایه اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل و شناخت دقیق‌تر ساخت چکیده کامل
   منابع انسانی هم کلید موفقیت سازمان¬های بخش خصوصی و هم سازمان¬های بخش دولتی است. حوزه مدیریت منابع انسانی ضرورت مدیریت توان افزایی، استعداد و شایسته پروری افراد از طریق فرایندهای جامع و نظام مند وجود دارد. آسیب‌شناسی بر پایه اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل و شناخت دقیق‌تر ساختار، تعاملات، رویه عملها و روشها، سبکهای مدیریتی و سایر عناصر سیستم چاره‌جو، لازم و ضروری است. این تحقیق با هدف آسیب‌شناسی نظام منابع انسانی برنامه‌های بلندمدت کشور انجام گرفت. لازم است همواره تغییرات محیطی رصد شده و بر اساس آن استراتژی های سازمان و استراتژی های منابع انسانی تدوین و چالش های موجود و آینده شناسایی و مدیریت شود. وجود دیدگاه و تفکر استراتژیک در سازمان سبب می‌شود مدیران منابع انسانی و کارکنان، در محدوده زمان حال باقی نمانند و به افق های دوردست توجه نمایند و علاوه بر شناسایی و مدیریت چالش های موجود، چالش های پیش رو را نیز شناسایی و مدیریت کنند . برای گرد آوری داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از مصاحبه با خبرگان و مدیران مرتبط با حوزه منابع انسانی گردآوری گردید. سپس با استفاده از آزمون T و روش سلسله مراتبی آسیب های شناسایی شده تحلیل گردید. در این تحقیق 4 بعد عوامل اجرایی، سیاسی، اقتصادی و قانونی بعنوان آسیب شناسایی شد و در نهایت مدل نهایی ارائه گردید. پرونده مقاله