فهرست مقالات برحسب موضوع علوم اجتماعی


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مروری بر تاثیر آموزش معنا درمانی به شیوه گروهی بر سلامت روان، امید به زندگی و احساس تنهایی زنان مطلقه جوان
   پریوش  شریفی
   بنابراين طبق نظريات سازگاري براي انسان يك ضرورت و امر حياتي به شمار مي‌آيد از آنجا كه انسان در گروه متولد مي‌شود و در گروه زندگي مي‌كند و اجتماعي مي‌شود و در گروه كار مي‌كند و حتي در گروه توان سازگاري خود را از دست مي‌دهد و ناسازگار مي‌شود، اين سؤال پيش مي‌آيد كه چرا در چکیده کامل
   بنابراين طبق نظريات سازگاري براي انسان يك ضرورت و امر حياتي به شمار مي‌آيد از آنجا كه انسان در گروه متولد مي‌شود و در گروه زندگي مي‌كند و اجتماعي مي‌شود و در گروه كار مي‌كند و حتي در گروه توان سازگاري خود را از دست مي‌دهد و ناسازگار مي‌شود، اين سؤال پيش مي‌آيد كه چرا در گروه اين كاركرد را دوباره به دست نياورد و درمان نشود. بر اين اساس و به لحاظ اهميت مشاوره و روان درماني گروهي كه نقش اساسي در جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه به همراه دارد. براي ايجاد سلامت روان عوامل زيادي را بايد كنترل كرد. سلامت روان را مي توان به وسيله پيشگيري از ابتلاء به بيماري هاي رواني، عوامل مؤثر در بروز بيماريهاي رواني، تشخيص زودرس بيماريهاي رواني، پيشگيري از عوارض ناشي از برگشت بيماري هاي رواني و ايجاد محيط سالم براي برقراري روابط صحيح انساني به وجود آورد. این پژوهش با هدف اصلی مروری بر تاثیر آموزش معنا درمانی به شیوه گروهی بر سلامت روان، امید به زندگی و احساس تنهایی زنان مطلقه جوان پذیرفت. با توجه به ارتباط میان سلامت روان، امید به زندگی و احساس تنهایی. پژوهش حاضر مروری می باشد. با استفاده نتایج دیگران به بررسی ارتباط میان متغیرها انجام شد. نتایج این آزمون نشان می دهد که آموزش معنا درمانی به شیوه گروهی بر سلامت روان، امید به زندگی و احساس تنهایی زنان مطلقه جوان موثر بوده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - نقش گروه هاي هميار در توانمندسازی اقتصادي مددجويان بهزيستي
   سید علی عباس   محدث سیدناصر حجازی مسلم  مرتضی پور
   در جامعه امروزي ايران شاهد ناهنجاري ها و رفتار هايي هستيم كه تأثير به سزايي در سبك زندگي ما گذاشته و با توجه به اينكه ما در ايران داراي فرهنگ ايراني اسلامي هستيم و در تعاليم ديني سفارش بسياري درمورد فعاليت هاي گروهي و زندگي اجتماعي شده است، مي توانيم با تلفيق آموزه هاي چکیده کامل
   در جامعه امروزي ايران شاهد ناهنجاري ها و رفتار هايي هستيم كه تأثير به سزايي در سبك زندگي ما گذاشته و با توجه به اينكه ما در ايران داراي فرهنگ ايراني اسلامي هستيم و در تعاليم ديني سفارش بسياري درمورد فعاليت هاي گروهي و زندگي اجتماعي شده است، مي توانيم با تلفيق آموزه هاي ديني و كاركرد فعاليت هاي جمعي، نسبت به آسيب زدايي از زندگي اجتماعي و از است با توجه به تعاليم مذهبي خود با توجه به اينكه در روايات آمده دست خدا در كار گروهي است، به نكاتي توجه كنيم كه در تعاليم آمده براي نمونه بسيار سفارش شده كارها به صورت گروهي انجام دهيم كه بسيار كم در ايران شاهد آن هستيم مخصوصا در سيستم آموزش و پرورش كه بستري مي باشد براي رشد و آموزش دانش آموزان و تربيت آنها براي زندگي اجتماعي آنها در آينده از اين جهت لازم مي باشد كه مبحث گروه هاي هميار را به دقت بررسي كنيم. با توجه به كاربرد آن در سيستم آموزشي، اين نوع آموزش را به كار ببريم چرا كه در صورت آموزش ندادن اين مسأله ممكن است شاهد اين باشيم كه افراد توانايي كار كردن به صورت گروهي نداشته باشند. در اکثر کشورها، سرپرستی و اداره امور اقتصادی خانواده بر عهده مرد می باشد و چنانچه به هر دلیلی مرد نتواند از نظر اقتصادی در خانواده حضور فعال داشته باشد، این وظیفه را زن تقبل نموده و علاوه بر نقش مادری، اداره زندگی را نیز برعهده می گیرد. این در حالیست که سرپرستی زن در خانواده، وظایف متعددی را به دوش او می گذارد که در برخی موارد تحمل آن بسیار سخت و طاقت فرسا می شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل رفتار زندانیان محکوم به قصاص نفس در زندان یاسوج
   حسن رضوان مقدم مسلم  مرتضی پور داریوش بابایی سید حمید رضوی
   این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی و مداخله ای با پیش آزمون و پس آزمون همـراه بـا گـروه کنتـرل بود. جامعه آماری ایـن پـژوهش را کلیـه زندانیان محکوم به قصاص نفس در زندان یاسوج تشـکیل دادنـد که بر اسـاس آمـار ارائه شـده از طرف اداره کل زندان های استان کهگیلویه و بویراحمد چکیده کامل
   این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی و مداخله ای با پیش آزمون و پس آزمون همـراه بـا گـروه کنتـرل بود. جامعه آماری ایـن پـژوهش را کلیـه زندانیان محکوم به قصاص نفس در زندان یاسوج تشـکیل دادنـد که بر اسـاس آمـار ارائه شـده از طرف اداره کل زندان های استان کهگیلویه و بویراحمد تعداد آنها بین 30 تا 45 نفـر متغیـر بـوده اسـت کـه پس از توضـیح چگونگی و اهداف مطالعه و کسب رضایت آگاهانه، 25 نفر به روش نمونه گیـری در دسترس انتخاب و در طرح شرکت داده شدند. محتوای جلسه های آموزشی، برنامـه آمـوزش تنظیم هیجانی بر اساس مدل گراس در سـطح زنـدان، طی ٨ جلسه یک ساعته برگزار گردید سپس داده های جمـع آوری شـده بـا اسـتفاده از نرم افزار SPSS و آزمــون های آماری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که برنامه آموزشی تنظیم هیجانی باعث کنترل رفتار زندانیان محکوم به قصاص نفس در زندان یاسوج گردید بنابراین تنظیم و مدیریت هیجان با آمـوزش های لازم، تصمیم گیری عقلایی و مهار تکانشـگری را بـه دنبـال دارد. ارزیابی مجدد، مهارت حل مسأله، ارتباط مؤثر و کارآمد و کنترل خشم بـه عنـوان راهبردهـای مثبـت و سازگارانه ای هستند که برای آحاد جامعه بـا آموزش تنظیم هیجان میسر می گردد، بنابراین پیشـنهاد می-شود این آموزش ها به عنوان بخشی از مهارت هـای زندگی نه فقط برای زندانیان بلکه برای آحاد جامعه متناسب با سن، جنس و تحصیلات مورد نظر باشـد و می تواند در اصلاح و توانمندی افرادنقش بالایی داشته باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - آسیب شناسی تحلیل مسائل اجتماعی در ایران و راهکارهای آن
   محبوبه   ظفری
   مسئله اجتماعی به‌مثابه آسیب اجتماعی یک قرن پیش رویکرد کارکردی ساختار - جامعه را به‌سان ارگانیسمی زنده می‌دید. ای دیدگاه به نظریه آسیب‌شناسی اجتماع منتهی شد؛ مدلی نظری که مسئله اجتماعی مانند بیماری که عمل بدن انسان را مخت می‌کند، اختلال در عمل طبیعی جامعه به شما می‌آورد. چکیده کامل
   مسئله اجتماعی به‌مثابه آسیب اجتماعی یک قرن پیش رویکرد کارکردی ساختار - جامعه را به‌سان ارگانیسمی زنده می‌دید. ای دیدگاه به نظریه آسیب‌شناسی اجتماع منتهی شد؛ مدلی نظری که مسئله اجتماعی مانند بیماری که عمل بدن انسان را مخت می‌کند، اختلال در عمل طبیعی جامعه به شما می‌آورد. این مدل جرم، مدرسه گریزی و رابط پیش از ازدواج را آسیب کلمه‌ای یونانی به معنی بیماری اجتماعی تلقی می‌کند که سلامت جامعه را به خطر می‌افکند؛ و با توجه به‌مرور تحقیقات گذشته تحقیق، مشخص شد که مناطق فقیرتر و کثیف‌تر و محله‌هایی که دارای کوچه‌های باریک و تنگ هستند، محمل مناسب‌تری برای جرم وکجروی و انحرافات اجتماعی هستند. بر اساس نظریه پنجره‌های شکسته، خانه‌هایی که ظاهر بد و خرابی دارند مکان بهتری برای ایجاد آسیب اجتماعی هستند. حتی در خانه‌هایی که از نظر روشنایی و امکانات مناسب نیستند برای ایجاد یک انحراف نسبت به خانه‌های با ریخت و شمایل بهتر دارند. افراد در کوچه‌ها و محل‌های تاریک فاقد امکانات و با امکانات کمتر و مناطقی که رسیدگی کمتری دارند بیشتر مستعد انجام نابهنجاری و انحراف و شکل‌گیری یک مسئله اجتماعی و آسیب اجتماعی هستند. هدف تحقیق حاضر آسیب شناشی تحلیل مسائل اجتماعی در ایران و راهکارهای آن می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسی اثبات مالکیت در حقوق ایران و فرانسه
   یاسر  انصاری مسلم  مرتضی پور
   در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح می‌شود و دادگاه‌ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می‌پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش چکیده کامل
   در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح می‌شود و دادگاه‌ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می‌پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تأسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن می‌کند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیت‌های حقوقی خاص می‌توان دفاع نمود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بررسی مساله بزهکاری در بین جمعیت جوانان
   مسعود  جهانبانی مریم  عزیزی عبدالرسول  عباسی نصر آباد سفلی
   بزه‏کاری به شیوه‏های گوناگون تعریف شده است. به نظر می‏رسد، کامل‏ترین تعریفی که با توجه به نظریات کارشناسان رشته‏های مختلف ارائه شده، این است که بزه‏کاری، اقدام به عملی است که برخلاف موازین، مقرّرات و قوانین جامعه بوده، انجام آن موجب پیگرد قانونی می‏شود و کسانی را که مرت چکیده کامل
   بزه‏کاری به شیوه‏های گوناگون تعریف شده است. به نظر می‏رسد، کامل‏ترین تعریفی که با توجه به نظریات کارشناسان رشته‏های مختلف ارائه شده، این است که بزه‏کاری، اقدام به عملی است که برخلاف موازین، مقرّرات و قوانین جامعه بوده، انجام آن موجب پیگرد قانونی می‏شود و کسانی را که مرتکب چنین اعمالی می‏گردند، مجرم یا بزهکار می‏گویند. افزایش روند بزه‏کاری در ابعاد گوناگون در میان نوجوانان و جوانان، توجه کارشناسان رشته‏های علوم انسانی را به خود جلب کرده است. در این مقاله، بررسی مساله بزهکاری در بین جمعیت جوانان می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. اگر خانواده به عنوان اولین محیطی که فرد در آن نشو و نموّ می‏یابد، مورد کنکاش قرار گیرد، عواملی از جمله اختلاف پدر و مادر، تبعیض بین فرزندان، کمبود محبت، عدم حضور پدر در خانه، بزه‏کاری یکی از اعضای خانواده، نداشتن الگوی رفتاری مناسب، عدم درک فرزندان و غیره می‏تواند نقش مؤثری در بزه‏کاری فرزندان داشته باشد. علاوه بر این، عوامل دیگری همچون مسائل اقتصادی، فقدان تعلیم و تربیت مناسب، اشتغال و عوامل مرتبط با آن، مثل بی‏کاری و نارضایتی شغلی و سرانجام ضعف اعتقادات مذهبی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت، پیشنهادهایی برای پیش‏گیری از بزه‏کاری نوجوانان و جوانان ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - بررسی‌ مسائل اجتماعی در آثار سنایی
   مسعود  جهانبانی مریم  عزیزی عبدالرسول  عباسی نصر آباد سفلی
   هر اثر ادبی بیانگر بخشی از واقعیت های پنهان و پیدای اجتماعی ناشی از تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین ادبیات شکلی از بیان جامعه و نمایش حقایق زندگی است تا افق آگاهی جامعه را گسترش بخشد . شعر حادث های ذهنی است که از مسائل پیرامون شاعر تأثیر می پذیرد و زبان شا چکیده کامل
   هر اثر ادبی بیانگر بخشی از واقعیت های پنهان و پیدای اجتماعی ناشی از تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین ادبیات شکلی از بیان جامعه و نمایش حقایق زندگی است تا افق آگاهی جامعه را گسترش بخشد . شعر حادث های ذهنی است که از مسائل پیرامون شاعر تأثیر می پذیرد و زبان شاعر زبان اجتماع است. شاعران پارسی گوی نیز در هر دوره به فراخور حال، گوشه هایی از فضای اجتماع خویش را بازتاب داده اند. درمیان ادوار تاریخی – ادبی ایران قرن ششم به سبب حکومت ترکان و فراز وفرودهای حاصل از این حاکمیت ، بستر مناسبی برای پژوهش های اجتماعی فراهم آورده است. اثار سنایی ، مثل آینه ای است که می توان نقاط ضعف نظام زندگی اجتماعی مردم آن دروه را به وضوح درآن مشاهده کرد. این آثار حقیقتا نمودرا جامعه آن زمان است چون اطلاعاتی که ارائه می دهد کاملا واقعی است. از مهمترین یافته های این تحقیق این است ،که سنایی به دلیل برخورد داری از روحیّه و شخصیت اجتماعی و مردمی نیز به خاطر مسافرتها و زندگی در شهرهای مختلف، عمیقا با فرهنگ و جریانهای سیاسی و اجتماعی عصر خود آشنا بود، بنابراین آثارش به گونه ای منحصر به فرد از جنبه اجتماعی و فرهنگی غنی است. ولذا درآثارش مسائل گوناگون اجتماعی بازتاب شده است. نگارنده، در این مقاله که با استفاده از اسناد، کتاب ها و مقاله های مختلف داده های مورد نظر جمع آوری، و سپس به تحلیل آن پرداخته شد. در پی آن است تا مهم ترین مسائل اجتماعی و فرهنگی و ناهنجاری های که سنایی درآثار خود بیان می کند را بر شمرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - بررسی مهم‌ترین نظرات و بنیادهای نظری آلتوسر
   مسعود  جهانبانی مریم  عزیزی عبدالرسول  عباسی نصر آباد سفلی
   در این نوشتار بر آنیم تا مهم‌ترین نظرات و بنیادهای نظری نظریه اجتماعی آلتوسر را ارزیابی کنیم. در این مقاله که با استفاده از اسناد، کتاب ها و مقاله‌های مختلف داده‌های موردنظر جمع‌آوری گردید و سپس به تحلیل آن پرداخته شد. ماركسيسم ساختاری آلتوسر در واكنش به دو تفسير از ما چکیده کامل
   در این نوشتار بر آنیم تا مهم‌ترین نظرات و بنیادهای نظری نظریه اجتماعی آلتوسر را ارزیابی کنیم. در این مقاله که با استفاده از اسناد، کتاب ها و مقاله‌های مختلف داده‌های موردنظر جمع‌آوری گردید و سپس به تحلیل آن پرداخته شد. ماركسيسم ساختاری آلتوسر در واكنش به دو تفسير از ماركس، و بـازخوانی او بسـط يافته است. آلتوسر نخست در برابر رهيافت ماركسيسم ارتدكس ايستاد و از آن انتقاد كرد؛ دومين رهيافت موردانتقاد آلتوسر، ماركسيسم هگلی و حلقة فرانكفورت اسـت. او تلاش كرد نظريه ماركسيسـتی را هـم از جبرگراهایی اقتصاد و هـم از رهيافـت انسان‌گرايانه لوكاچ و حلقه فرانكفورت بر حذر دارد. تلاش‌هایی آلتوسـر بـرای فـرار از تقلی گرايی نظريه ماركسيستی، تا حدودی موفقیت‌آمیز بود؛ امـا چرخش آلتوسـر بيشتر درون پاردايمی بود و ازنظر ماهوی نظريـه ماركسيسـتی را از محدودیت‌های بنيادی در عرصه‌های هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و روش‌شناسی نجات نداده است. ریشه‌های فکری آلتوسر تحت تأثیر هگل و مارکس است، و از زبان‌شناسی بهره فراوان برده است. براساس تقسیم‌بندی کلاسیک ،آلتوسر ازجمله کسانی است که به اصالت جمع قائل است، و می‌گوید ایدئولوژی موجودیت مادی دارد.آلتوسر به تحقیق نظری بیشتر اهمیت می‌دهد تا تحقیق عملی و تجربی، و در نظریه ی خود برای روبناهای سیاست، و ایدئولوژی نقش نسبتاً مستقل قائل شده و می-گوید تشکل اجتماعی از سه عنصر سیاست،اقتصاد,و ایدئولوژی ساخته می‌شود. آلتوسر به تعیین چندوجهی سطوح سه‌گانه معتقد است، اما در تحلیل نهایی اقتصاد را تعیین‌کننده و عامل اصلی می‌داند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - بررسی و راهکار شناخت زبانی بر افزایش و آمادگی و پیشرفت زبانی مناطق دو زبانه
   ثریا باستان نسرین عبداللهی شیدا  سپیرانی
   تنوع زبانی، گویشی و فرهنگی، از عوامل اساسی پیشرفت بشر در حوزه های مهم فکری و اجتماعی است و دو زبانگی پدیده ای جهانی است که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد، اصطلاح دو زبانگی به استفاده منظم از دو زبان و یا بیشتر اطلاق می شود که با مفهوم فردی و اجتماعی به کار می رود. نتایج چکیده کامل
   تنوع زبانی، گویشی و فرهنگی، از عوامل اساسی پیشرفت بشر در حوزه های مهم فکری و اجتماعی است و دو زبانگی پدیده ای جهانی است که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد، اصطلاح دو زبانگی به استفاده منظم از دو زبان و یا بیشتر اطلاق می شود که با مفهوم فردی و اجتماعی به کار می رود. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که دو زبانگی در کشور ما همچون سایر کشورهای چند زبانه، از مسایل بحث برانگیز است و کودکان دو زبانه در بدو ورود به مدرسه به دلیل کنار گذاشتن زبان مادری و به تبع آن ناتوانی در درک مطلب با خطر افت تحصیلی و ترک تحصیل مواجه می شوند. به نظر می رسد برای کاهش اثرات این گونه مشکلات می توان در کوتاه مدت از تجارب، پیشنهادات و ابتکارات آموزگاران استفاده کرد. به همین منظور در این تحقیق سعی بر بررسی و راهکار شناخت زبانی بر افزایش و آمادگی و پیشرفت زبانی مناطق دو زبانه کرده اند، راهکارهایی موثر در جهت کاهش مشکلات زبانی دانش آموزان در مناطق دو زبانه ارایه گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - نظام آموزشی در دوره تیموریان و ترکمانان
   عابد  جایش
   نظام آموزشی در دوره تیموریان و ترکمانان جایگاه ویژه‌ای یافت و سلاطین، شاهزادگان،امرا، خواتین و عالمان هرکدام به سهم خود در رشد این نهاد اهتمام نمودند. باوجود آرامش نسبی، ثبات سیاسی و امنیتی که در پی مرگ تیمور در قلمرو شاهرخ، جانشین وی به وجود آمد وضعیت معیشت مردم نیز ب چکیده کامل
   نظام آموزشی در دوره تیموریان و ترکمانان جایگاه ویژه‌ای یافت و سلاطین، شاهزادگان،امرا، خواتین و عالمان هرکدام به سهم خود در رشد این نهاد اهتمام نمودند. باوجود آرامش نسبی، ثبات سیاسی و امنیتی که در پی مرگ تیمور در قلمرو شاهرخ، جانشین وی به وجود آمد وضعیت معیشت مردم نیز بهبود یافت و زمینه‌ای مناسب برای حرکتی علمی و فرهنگی آماده شد. ازاین‌رو هرات، پایتخت شاهرخ مرکز تجمع اهل علم و ادب گردید و مدارس ، کتابخانه‌ها و محافل آموزشی فراوانی به همت سلاطین، دوستداران علم و نهاد دینی وقف در نقاط مختلف احداث گشت. سلاطین تیموری از یک‌سو با فراهم ساختن امکانات آموزشی و تسهیلات لازم در جهت رفاه حال اساتید و طلاب علم و همچنین ارتقاء سطح آموزش گام برمی‌داشتند و از سوی دیگر مشروعیت حکومت را دنبال می‌کردند. از بارزترین خصیصه‌های حکومت تیموریان و ترکمانان علاقه وافر برخی از این سلاطین به رشد علم ، ادب و ساخت مراکز آموزشی است. کثرت احداث این نهادهای آموزشی به حدی بوده که جامی مدعی است در هیچ دوره‌ای از ادوار تاریخ ایران‌زمین به این اندازه مدرسه ساخته نشده است. از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش نقش سلاطین، شاهزادگان و وزرای تیموری در احداث مدارس، کثرت نهادهای آموزشی، نقش و کارکرد کتابخانه‌ها در استنساخ بیشتر کتاب، پیروی نهادهای آموزشی از یک نظام آموزشی مدون، رونق تصوف و تأثیر آن بر نظام آموزشی، نقش نهاد دینی وقف در گسترش نهادهای آموزشی و تأثیر مشایخ نقش بندیه بر سیاست آموزشی سلاطین تیموری است. در پژوهش حاضر نگارنده به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای ، نظام آموزشی در دوره تیموریان و ترکمانان را موردبررسی و تحلیل قرار می‌دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - رفاه اجتماعی و رابطه آن با سرمایه اجتماعی و احساس امنیت
   میلاد  عبدی
   رفاه اجتماعی تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شآن انسان ها و مسئولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عین اصطلاح تعریفی است برای رفاه و آسایش کل جامعه. به این معنا، در مفهوم رفاه اجتماعی فرض بر این چکیده کامل
   رفاه اجتماعی تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شآن انسان ها و مسئولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عین اصطلاح تعریفی است برای رفاه و آسایش کل جامعه. به این معنا، در مفهوم رفاه اجتماعی فرض بر این است که امکان سنجش رفاه شخصی، و مقایسه ی رفاه افراد با یکدیگر، و ایجاد تعادل میان این رفاه فردی و کل رفاه جامعه وجود دارد. امنیت در تمامی ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رخنه کرده است. همچنین، احساس امنیت و ضریب امنیت بالا از شاخص های توسعه یافتگی و وضعیت بسامان است که این شاخص به عنوان یکی از مهمترین شاخص های رفاه اجتماعی دیگر شاخص های این مقوله را تحت الشعاع قرار می دهد. احساس امنیت، ذهنی این مقوله است و می توان گفت به نوعی کلیه وجوه امنیت را در خود مستقر دارد. این مفهوم از مفاهیم مهم و تأثیرگذار بر مسائل حوزه رفاه اجتماعی است. هدف از مقاله حاضر توصیف رفاه اجتماعی و ارتباط آن بر احساس امنشودو سرمایه اجتماعی در افراد جامعه است. با بررسی مفاهیم ودیدگاه ها، به نتیجه می رسیم که، بین رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد و همینطور بین رفاه اجتماعی و احساس امنیت رابطه معنا داری وجود دارد. مقاله حاصل مطالعه اسنادی و کتابخانه ای است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - بررسی رابطه حمایت اجتماعی با انگ های اجتماعی دبیران دبیرستانهای شهر یاسوج
   حبیب  آرا سعید سعیدی جو
   به نظر می رسد هرچه فرد حمایت اجتماعی و قدرت بیشتری در انگ‌ های اجتماعی ، مقابله با مشکلات و استرسهای زندگی داشته باشد، کمتر در معرض آشفتگی های روانی و هیجانی قرار میگیرد و از سلامت و بهزیستی روانی بالاتری بهره مند میشود پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی با انگ چکیده کامل
   به نظر می رسد هرچه فرد حمایت اجتماعی و قدرت بیشتری در انگ‌ های اجتماعی ، مقابله با مشکلات و استرسهای زندگی داشته باشد، کمتر در معرض آشفتگی های روانی و هیجانی قرار میگیرد و از سلامت و بهزیستی روانی بالاتری بهره مند میشود پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی با انگ های اجتماعی دبیران دبیرستانهای شهر یاسوج شد. روش پژوهش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه دبیران دبیرستانهای شهر یاسوج بودند. از جامعه مذکور 100 نفر نمونه‌گیری از جامعه به شیوه در دسترس و نمونه‌گیری جامعه به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های پرسشنامه حمایت اجتماعی اداره شده ، پرسشنامه استاندارد استيگماي دروني بيمار رواني استفاده شد و نتایج با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون خطی تحلیل و معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، بین حمایت اجتماعی با انگ اجتماعی در دبیران دبیرستانهای شهر یاسوج رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - مروری بر ویژگی رمان های ادبیات مهاجرت
   سمیه  دهقان
   ادبیات مهاجرت شاخه‌ی جدیدی از ادبیات معاصر است با ویژگی‌های مخصوص خود که به دو بخش داستانی و منظوم تقسیم می‌شود و در هر کشوری بنا به تحولات اجتماعی و تاریخی آن وجود دارد. رشد و شکل‌گیری این نوع از ادبیات و ورود اصطلاح «ادبیات مهاجرت» به قاموس ادبیات سیاسی و فرهنگ‌های مل چکیده کامل
   ادبیات مهاجرت شاخه‌ی جدیدی از ادبیات معاصر است با ویژگی‌های مخصوص خود که به دو بخش داستانی و منظوم تقسیم می‌شود و در هر کشوری بنا به تحولات اجتماعی و تاریخی آن وجود دارد. رشد و شکل‌گیری این نوع از ادبیات و ورود اصطلاح «ادبیات مهاجرت» به قاموس ادبیات سیاسی و فرهنگ‌های ملل مغرب زمین، محصول سال‌های پس از جنگ جهانی اول و دوم جهانی است. در راستای جریان‌های ادبی معاصر ایران که بعد از مشروطه و به‌ویژه از دوران پهلوی دوم در ایران رواج پیدا می‌کند، به‌تاثیر مهاجرتِ بسیاری از نخبگان، جوانان و نویسندگان به اروپا و آمریکا به دنبالِ توسعه تحصیلات و پیدا کردن کارِ مناسب و آ‌‌‌ینده بهتر، و نیز به‌تاثیر جنگ و نابسامانی‌های اقتصادی و...، طیفِ وسیعی از مهاجران متأثر از عوامل دوگانه دست‌به‌قلم بردند و داستان‌های کوتاه و بلند و یا زمان‌هایی را به نگارش در‌آوردند. از میان رمان های نویسندگان مورد‌نظر، رمان منتخب بیش از دیگر آثارش سبک و بیان خاص نویسنده را نشان می‌دهد. هرچند نویسندگانی مانند اسماعیل فصیح بسیاری از آثارشان را معطوف به مسئله مهاجرت نوشته‌اند، این تحقیق موردبررسی قرارگرفته است که در حوزه ادبیاتِ مهاجرت بوده. ادبیاتِ مهاجرت دارای خصیصه‌هایی‌ ویژه ازجمله پرداختن به مشکلات و مصائب مهاجران است، که این پژوهش به‌تفصیل به آن ‌پرداخته است. به‌طور‌کلی با تحلیل رمان های منتخب، متوجه شده‌ایم که علی‌رغم تأثیرپذیری نویسندگان از اندیشه‌ها و فرهنگ غرب، از گذشته و فرهنگ کشور مادری نیز برکنار نیستند؛ بنابراین مدرنیته و تعارضش باسنت، و پیامدهای مهاجرت از مضامین اصلی این آثار محسوب می‌شوند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - عوامل فرهنگی مؤثر بر فرزند آوری زنان تحصیل‌کرده و عادی در شهر یاسوج
   مریم  عزیزی ساعد  حیدرپور مینا  هلالی ستوده
   با توجه به شرایط باروری ایران در طول سه دهه‌ی گذشته، تدوین و اجرای موفق هرگونه سیاست جمعیتی، متکی به ارتقای شناخت ما از رفتارها، ترجیحات و تمایلات فرزند آوری زوجین، عوامل مؤثر بر تمایلات فرزند آوری آن‌ها، و شناسایی زیرگروه‌های جمعیتی دارای تمایلات فرزند آوری پایین و بسی چکیده کامل
   با توجه به شرایط باروری ایران در طول سه دهه‌ی گذشته، تدوین و اجرای موفق هرگونه سیاست جمعیتی، متکی به ارتقای شناخت ما از رفتارها، ترجیحات و تمایلات فرزند آوری زوجین، عوامل مؤثر بر تمایلات فرزند آوری آن‌ها، و شناسایی زیرگروه‌های جمعیتی دارای تمایلات فرزند آوری پایین و بسیار پایین است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات فرزند آوری زنان تحصیل‌کرده ساکن در شهر یاسوج است. داده‌ها حاصل پیمایشی است که در زمستان 1401 در میان ۵۰۰ خانوار نمونه‌ی شهر یاسوج صورت گرفته است. روش نمونه‌گیری روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای است. نتایج نشان داد که ۴۴ درصد از زنان در مقابل ۴۰ درصد زنان تحصیل‌کرده اظهار داشته‌اند که علاوه بر فرزندانی که در زمان تحقیق داشته‌اند، تمایل به داشتن فرزند دیگر دارند. از میان زنان تحصیل‌کرده که تمایل به فرزند آوری داشتند، ۶۲ درصد آن‌ها ۱ فرزند دیگر و تنها۳ درصد از آن‌ها ۳ فرزند دیگر و بیشتر می‌خواهند. نسبت‌های متناظر برای زنان به ترتیب4/66 درصد و8/1درصد می‌باشد. نتایج تحلیل دومتغیره نشان داد که رابطه‌ی معنی‌داری بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی، استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی، استقلال زنان، سن ازدواج و شمار فرزندان در قید حیات و تمایلات فرزند آوری زنان وجود دارد. نتایج تحلیل چند متغیره بیانگر این واقعیت است که مشخصه‌های اقتصادی - اجتماعی به‌تنهایی نمی‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌بینی احتمال تمایل داشتن به فرزند آوری داشته باشند. درواقع ترکیبی از مشخصه‌های اقتصادی _ اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی تبیین بهتری از تمایلات فرزند آوری زنان تحصیل‌کرده به دست می‌دهد (59/9درصد در مقابل4/67درصد). پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - بررسی شیوع چاقی و اضافه‌وزن و ارتباط آن با سبک زندگی در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر یاسوج
   علی  همتی زهرا همتی
   امروزه به دلیل تغییر در شیوه زندگی و الگوی تغذیه‌ای، شیوع چاقی و اضافه‌وزن در سرتاسر جهان افزایش چشمگیری پیداکرده است. چندین عامل مهم ازجمله شیوه سبک زندگی و بی‌تحرکی و پایین بودن آمادگی جسمانی دخالت دارد بر همین اساس در پژوهش حاضر به بررسی شیوع چاقی و اضافه‌وزن و ارتبا چکیده کامل
   امروزه به دلیل تغییر در شیوه زندگی و الگوی تغذیه‌ای، شیوع چاقی و اضافه‌وزن در سرتاسر جهان افزایش چشمگیری پیداکرده است. چندین عامل مهم ازجمله شیوه سبک زندگی و بی‌تحرکی و پایین بودن آمادگی جسمانی دخالت دارد بر همین اساس در پژوهش حاضر به بررسی شیوع چاقی و اضافه‌وزن و ارتباط آن با سبک زندگی در نوجوانان پسر شهر یاسوج پرداخته‌شده است. در این پژوهش از دو روش پیمایش و اسنادی استفاده‌شده است. جامعه آماری موردمطالعه بیش از 4000 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر یاسوج بوده که از بین آن‌ها 351 نفربر اساس جدول مورگان به‌عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی متناسب موردمطالعه قرارگرفته‌اند. ( سنین،15،16،17،18، سال ) Mean ± SD: 15/6 ± 0/7 years)): میزان شیوع کلی اضافه‌وزن در بین آزمودنی‌ها 5/20 درصد و میزان شیوع کلی چاقی آزمودنی‌ها 8/6 درصد بوده است. شیوع چاقی شکمی در بین آزمودنی‌ها 4/27 درصد بوده است. تحلیل یافته‌های استنباطی نشان داده است که بین میزان تماشای تلویزیون و کار با رایانه الگوی غذایی و شاخص توده بدنی در سطح خطای کمتر از 05/0 و سطح اطمینان 95% رابطه مستقیم وجود داشته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - بررسی و تحلیل نقش بی‌بدیل بسیج در دفاع مقدس
   بهروز  خشت زر سید صدیف دانشی
   دوران هشت‌ساله‌ی دفاع مقدس به فرموده‌ی مقام معظم رهبري" اوج افتخارات ملت ایران است" لذا برای حفظ و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ ايثار و شهادت به نسل آينده بايستي اين فرهنگ با جديت در برنامه‌ریزی فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و... كشور مدنظر قرار گيرد. به فرموده مقام چکیده کامل
   دوران هشت‌ساله‌ی دفاع مقدس به فرموده‌ی مقام معظم رهبري" اوج افتخارات ملت ایران است" لذا برای حفظ و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ ايثار و شهادت به نسل آينده بايستي اين فرهنگ با جديت در برنامه‌ریزی فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و... كشور مدنظر قرار گيرد. به فرموده مقام معظم رهبري " اگر بخواهيم انقلاب و كشور بيمه باشد، بايد اين شور و شوق، اين حركت عمومي و بسيج ملت را روزبه‌روز تقويت كنيم" بی‌شک باید بپذیریم اگرچه بسیج خود حافظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي است، اما خود نیز یك دستاورد بزرگ است. دستاوردي که به‌عنوان میراث گران‌بهای حضرت امام خمیني(ره) امروزه می‌تواند منشاء تحولات بزرگ در دنیا باشد، همان الگویي که هسته‌های مقاومت ظلم‌ستیز و عدالت‌خواه در هر گوشه از جهان از آن بهره‌گیری می‌نمایند و یادي از نقش بسیج در دفاع مقدس درواقع اشاره به گوشه‌ای از عملکرد این نهاد مقدس می‌باشد. معطوف داشتن تمام نگاه‌ها به این نوع عملکرد درواقع نادیده گرفتن پتانسیل عظیم و ارزشمند این شجره طیبه است . اگرچه دفاع مقدس برگ زریني از تاریخ پرافتخار ملت ایران است که توسط مردمی‌ترین نیروهاي مدافع انقلاب اسلامي ورق خورده است، اما امروزه سیره و روش آن نیروهاي عظیم تبدیل به تفکر شده است. که او از آن به‌عنوان "تفکر بسیج"یاد می‌کنیم. لذا اگرچه همواره به کارکرد بسیج در دفاع مقدس اشاره می‌گردد، اما هدف بالاتر و والاتر این است که این تفکر همواره در تاروپود جامعه باید ساري و جاري باشد. نتیجه این امر تداوم و استمرار پیروزی‌ها و موفقیت‌ها خواهد بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - بررسی میزان سطح تحصیلات در کاهش آمار زندانیان شهر یاسوج
   حسن حبیبی منش زهره   صناعی نژاد مهدی   نیکبخت ابراهیم دانایی
   بنا به تحقیقات گذشته افزایش سن و سطح تحصیلات زندانیان با ارتکاب به جرایم، به‌ویژه سرقت که بیشترین فراوانی را در میان جرایم به خود اختصاص داده، رابطه معکوس داشت وفقط در مورد کلاهبرداری رابطه مستقیم مشاهده شد. میزان جرم و ارتکاب مجدد آن با سطح تحصیلات و درآمد رابطه‌ای معک چکیده کامل
   بنا به تحقیقات گذشته افزایش سن و سطح تحصیلات زندانیان با ارتکاب به جرایم، به‌ویژه سرقت که بیشترین فراوانی را در میان جرایم به خود اختصاص داده، رابطه معکوس داشت وفقط در مورد کلاهبرداری رابطه مستقیم مشاهده شد. میزان جرم و ارتکاب مجدد آن با سطح تحصیلات و درآمد رابطه‌ای معکوس و با شهرنشینی و متارکه رابطه‌ای مستقیم داشت. ضرب و جرح و تصادفات رانندگی با شهرنشینی رابطه معکوس و کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر و همچنین سابقه تکرار آنها با شهرنشینی رابطه مستقیم دارد. در این پژوهش به بررسی میزان سطح تحصیلات در کاهش آمار زندانیان شهر یاسوج پرداخته‌شده است. هدف اساسی این پژوهش، بررسی چگونگی پیوند این دو متغیر و مطالعه تأثیر میزان تحصیلات در کاهش آسیب‌های اجتماعی است که فرضیه اصلی می‌باشد. این پژوهش از نوع اجتماعی بوده و نتایج این تحقیق مشخص می‌کند که وقتی ما جامعه آماری محدودی را بررسی می‌کنیم، اغلب متهمانی که در دادگاه‌ها به اتهام جرائم مختلف بالأخص جرائم مربوط به خشونت محاکمه می‌شوند از دهک‌های پایین جامعه و کم‌سواد هستند. چنانچه بتوانیم با جلب اعتماد و پاسخ‌های صادقانه به بررسی این موضوع در بین اقشار مختلف بپردازیم می‌توانیم به نتیجه مطلوبی دست‌یابیم اما اجرای موفقیت‌آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - مروری بر ویژگی رمان‌های ادبیات مهاجرت
   محمد طلا  رخشان
   ادبیات مهاجرت شاخه‌ی جدیدی از ادبیات معاصر است با ویژگی‌های مخصوص خود که به دو بخش داستانی و منظوم تقسیم می‌شود و در هر کشوری بنا به تحولات اجتماعی و تاریخی آن وجود دارد. رشد و شکل‌گیری این نوع از ادبیات و ورود اصطلاح «ادبیات مهاجرت» به قاموس ادبیات سیاسی و فرهنگ‌های مل چکیده کامل
   ادبیات مهاجرت شاخه‌ی جدیدی از ادبیات معاصر است با ویژگی‌های مخصوص خود که به دو بخش داستانی و منظوم تقسیم می‌شود و در هر کشوری بنا به تحولات اجتماعی و تاریخی آن وجود دارد. رشد و شکل‌گیری این نوع از ادبیات و ورود اصطلاح «ادبیات مهاجرت» به قاموس ادبیات سیاسی و فرهنگ‌های ملل مغرب زمین، محصول سال‌های پس از جنگ جهانی اول و دوم جهانی است. در راستای جریان‌های ادبی معاصر ایران که بعد از مشروطه و به‌ویژه از دوران پهلوی دوم در ایران رواج پیدا می‌کند، به‌تاثیر مهاجرتِ بسیاری از نخبگان، جوانان و نویسندگان به اروپا و آمریکا به دنبالِ توسعه تحصیلات و پیدا کردن کارِ مناسب و آ‌‌‌ینده بهتر، و نیز به‌تاثیر جنگ و نابسامانی‌های اقتصادی و...، طیفِ وسیعی از مهاجران متأثر از عوامل دوگانه دست‌به‌قلم بردند و داستان‌های کوتاه و بلند و یا زمان‌هایی را به نگارش در‌آوردند. از میان رمان‌های نویسندگان مورد‌نظر، رمان منتخب بیش از دیگر آثارش سبک و بیان خاص نویسنده را نشان می‌دهد. هرچند نویسندگانی مانند اسماعیل فصیح بسیاری از آثارشان را معطوف به مسئله مهاجرت نوشته‌اند، این تحقیق موردبررسی قرارگرفته است که در حوزه ادبیاتِ مهاجرت بوده. ادبیاتِ مهاجرت دارای خصیصه‌هایی‌ ویژه ازجمله پرداختن به مشکلات و مصائب مهاجران است،که این پژوهش به‌تفصیل به آن ‌پرداخته است. به‌طور‌کلی با تحلیل رمان‌های منتخب، متوجه شده‌ایم که علی‌رغم تأثیرپذیری نویسندگان از اندیشه‌ها و فرهنگ غرب، از گذشته و فرهنگ کشور مادری نیز برکنار نیستند؛ بنابراین مدرنیته و تعارضش باسنت، و پیامدهای مهاجرت از مضامین اصلی این آثار محسوب می‌شوند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانشجویان
   زهرا   بیرمی نیا
   تحقيق انجام‌شده پيرامون ميزان تأثیر سطح سواد والدين و با پيشرفت تحصيلي دانشجویان را نشان می‌دهد كه سطح سواد پدر با موفقيت و عدم موفقيت دانشجویان اثر قطع دارد و سطح سواد مادر نيز در انجام موفقيت يا شكست بی‌تأثیر نيست. بین میزان مطالعه والدین و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دان چکیده کامل
   تحقيق انجام‌شده پيرامون ميزان تأثیر سطح سواد والدين و با پيشرفت تحصيلي دانشجویان را نشان می‌دهد كه سطح سواد پدر با موفقيت و عدم موفقيت دانشجویان اثر قطع دارد و سطح سواد مادر نيز در انجام موفقيت يا شكست بی‌تأثیر نيست. بین میزان مطالعه والدین و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان رابطه معنی‌دار وجود دارد. و همچنين در اين تحقيق اثر قطعي تأثیر سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي، افت تحصيلي، مشكلات رفتاري و مشكلات تحصيلي دانشجویان مسجل است و ميزان سطح سواد والدين با پيشرفت تحصيل دانشجویان ارتباط مستقيم و مثبت دارد. جامعه‌ی آماري من در اين پژوهش شامل 50 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان كه در سال تحصيلي 1400-1401مشغول به تحصيل بوده و تعداد آن‌ها 2000 نفر می‌باشد و نمونه‌ی آماري كه تعداد 50 نفر از دانشجویان كه از جامعه به روش نمونه‌گیری تصادفي ساده انتخاب‌شده‌اند. و ابزار تحقيق شامل پرسشنامه‌ای براي دانشجویان است استفاده کرده‌ام. پرونده مقاله