لیست مقالات موضوع علوم جغرافیا (کلیه گرایشها)


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - شناسایی مشکلات توسعه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان بویراحمد
   رحیم جاودان خرد
   اولین قدم جهت رسیدن به توسعه ی پایدار روستایی، شناسایی توانمندی های ، موانع و چالشهای آن است.یکی از پتانسیل های موجود درسطوح محلی در مناطق روستایی کشور، ظرفیت های توسعه فعالیت های گردشگری است که از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه یکی از راههای نجات روستاها از فقر، مهاجر چکیده کامل
   اولین قدم جهت رسیدن به توسعه ی پایدار روستایی، شناسایی توانمندی های ، موانع و چالشهای آن است.یکی از پتانسیل های موجود درسطوح محلی در مناطق روستایی کشور، ظرفیت های توسعه فعالیت های گردشگری است که از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه یکی از راههای نجات روستاها از فقر، مهاجرت، مشکلات اجتماعی و اقتصادی توسعه گردشگری در مناطق مستعد گردشگری روستایی می باشد. در حال حاضر، صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید، درآمد، اشتغال و ایجاد زیر ساخت ها برای نیل به توسعه پایدار بشمار می آید. گردشگری روستایی گرایشی نوین در صنعت گردشگری است. مقاله حاضر با هدف شناسایی پتانسیل ها و محدودیت های توسعه گردشگری روستایی وراهبردها و راهکارهایی جهت توسعه گردشگری در مناطق روستایی مشکلات توسعه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان بویراحمد ارائه شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی و مطالعات کتابخانه ای است. جامعه آماری را روستاهای دارای پتانسیل گردشگری این شهرستان تشکیل می دهند. نتایج و یافته ها تحقیق نشان می دهد که توان جذب گردشگر مناطق روستاییان شهرستان بسیار بالاست و نیازمند ارایه سیاست های مناسب از سوی سازمان های مجری در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از پتانسیل ها و توانمندی های موجود می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - مدلسازي خطی تغییرات مساحت موثر دریاچه کوه گل سی سخت(کهگیلویه و بویراحمد)
   سید امیرحسین  پارسا
   در بسياري از روشهاي تحليل تصويرنگاري عملکردي تشديد مغناطيسي(fMRI) براي لحاظ کردن تأثير سيستم همودينادميک، پاسخ سيستم هموديناميک(HRF)، را با توابعي مانند تابع گاما يا تابع گوسي مدل مي کنند. اين توابع معمولاً يک يا دو پارامتر دارند که توسط تحليل گر و با توجه به دانش قبلي چکیده کامل
   در بسياري از روشهاي تحليل تصويرنگاري عملکردي تشديد مغناطيسي(fMRI) براي لحاظ کردن تأثير سيستم همودينادميک، پاسخ سيستم هموديناميک(HRF)، را با توابعي مانند تابع گاما يا تابع گوسي مدل مي کنند. اين توابع معمولاً يک يا دو پارامتر دارند که توسط تحليل گر و با توجه به دانش قبلي وي انتخاب مي شوند. هـدف از ایــن مقالـه برســی تصــاویر مـاهواره اي در طــی چنـدین ســال از دریاچه کوه گل سی سخت و تغییــرات خــط ساحلی آن ،که بـه مـدل سـازي تغییـرات مسـاحت دریاچه کوه گل منجـر شـد پرداختـه مـی شـود در ایـن مدل خطی پـیش بینـی مـی گـردد اگـر بـه شـرایط بحرانـی دریاچه کوه گل رسـیدگی نشـود ایـن دریاچـه در سال 2030 به طـور کا مـل خشـک خواهـد شـد . بـا برسـی تصـاوي مـاهواره اي از دریاچه کوه گل مـی تـوان دریافـت کـه مهمتـرین عوامـل خشـک شـدن دریاچه کوه گل عوامـل طبیعی و عوامل انسانی مـی باشـد و شــرایط جــوي ماننــد کــاهش نــزولات و افــزایش تبخیــر نمــی توانــد عامــل اصــلی خشــک شــدن دریاچه کوه گل باشد بـه ایـن نکتـه بایـد توجـه داشـت کـه کـاهش حجـم آب دریاچه کوه گل سـبب کم شدن گونه جانوری و گیاهی اطراف دریاچه مــی شــود در نتیجــه ، کم شدن گونه جانوری باعث خشکی و نابودی زیست بوم کوه گل خواهد شد که به روند خشک شدن دریاچه تسریع خواهد شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - تاثیر ممیزی املاک برعمران شهر زابل
   علی   کریمدوست
   استقرار و بهنگام سازی پایگاه داده املاک یک موجودیت زیرساختی و ماندگار برای درآمدزایی شهرداری ها بوده و در امر پایش توسعه شهرها یک ابزار کلیدی محسوب میشود. دسترسی به اطلاعات دقیق و بهنگام وضعیت املاک یکی از مهم ترین پیش نیازهای تصمیم سازان و تصمیم گیران عرصه برنامه ریزی چکیده کامل
   استقرار و بهنگام سازی پایگاه داده املاک یک موجودیت زیرساختی و ماندگار برای درآمدزایی شهرداری ها بوده و در امر پایش توسعه شهرها یک ابزار کلیدی محسوب میشود. دسترسی به اطلاعات دقیق و بهنگام وضعیت املاک یکی از مهم ترین پیش نیازهای تصمیم سازان و تصمیم گیران عرصه برنامه ریزی شهری است. با پیشرفت فناوری اطلاعات در دهه های اخیر سازوکار سنتی نگهداری اطلاعات املاک نیز جای خود را به سامانه های رایانهای اطلاعات مکانی داده اند و صدور هرچه عادلانه تر و دقیق تر عوارض نوسازی املاک جز با پیاده سازی یک سامانه مبتنی بر پایگاه داده امکان پذیر نیست.در این پژوهش روند و نتایج ممیزی بالغ بر 3300ملک در شهر زابل در سال 1400مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله میدانی مساحی و تکمیل فرمهای ممیزی انجام و سپس نرم افزاری با قابلیت های ورود داده،نمایش داده، تعریف فرمول محاسبه عوارض، تهیه گزارش و صدور فیش طراحی گردید. به موازات آن نرم افزار GISنیز پس از داده آمایی و رفع خطاهای ترسیمی نقشه ها پیاد هسازی شد. تحلیل آماری این پایگاه داده پیرامون شاخص های تعداد ملک، مساحت و مجموع بدهیها در هر محله حاکی از آن است که وجود یک همبستگی خطی با ضریب 0/9میان این شاخص ها برقرار است. تهیه نقشه توزیع بدهی در شهر زابل از دیگر نتایج انجام این طرح بود. به موجب این طرح بالغ بر 4990میلیون ریال فیش عوارض نوسازی برای املاک صادر گردید که در قیاس با بودجه آن شهرداری در سال1400مبین آن است که این درآمد می تواند به عنوان یک منبع درآمد مستمر سهم قابل ملاحظه ای از کسری بودجه شهرداری ها را تأمین نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی عوامل موثر بر تصویر ذهنی شهروندان از بافت فرسوده و راهکارهای بهبود آن (نمونه موردی بافت فرسوده اطراف مسجد جامع قم)
   اشرف  ماندنی
   بافت های فرسوده شهری صرف نظر از گونه های متفاوت آنها محصول برخی کم توجهی های مدیریت شهری است که در طول زمان به صورت پهنه ای از شهر درآمده که فاقد پایداری و استحکام لازم کالبدی بوده ، دسترسی مناسبی برای خانه های آنها بوجود نیامده و از کمبود شدید خدمات رنج می برند . به ه چکیده کامل
   بافت های فرسوده شهری صرف نظر از گونه های متفاوت آنها محصول برخی کم توجهی های مدیریت شهری است که در طول زمان به صورت پهنه ای از شهر درآمده که فاقد پایداری و استحکام لازم کالبدی بوده ، دسترسی مناسبی برای خانه های آنها بوجود نیامده و از کمبود شدید خدمات رنج می برند . به همین دلیل با توجه به کیفیت پایین زندگی در بخشهایی از آنها محل سکونت اقشار محروم و مهاجران روستایی و بعضاً غیر ایرانی شده ودر نهایت به مکان های ناامن و با ناهنجاریهای فراوان اجتماعی در پایین‫ترین سطح کیفیت محیطی تبدیل شده اند . آنچه در کشور ما امر مداخله، بهسازی و نوسازی بافت‫های فرسوده را با مشکل روبرو کرده فقدان یک استراتژی مشخص متکی به شناسایی گونه های بافت فرسوده و عزم جدی مدیریت شهری برای نوسازی و بهسازی آنها بوده است. در بسياري از عرصه ها بهسازي بافت و اقدام خرد و مشارکتي با مردم ساکن در آن، شيوه بسيار مطلوب و پايداري را ارائه مي دهد که مي تواند در طول دوره کوتاه مدت صورت پذيرد. شهر قم به واسطه داشتن حدود 1074 هکتار بافت تاريخي و فرسوده يکي از شهرهايی است که به وضوح با مساله فرسودگي روبروست و بافت مسکوني اطراف مسجد جامع قم، به واسطه موقعيت ويژه و همچنين واقع شدن در محدوده مرکزي و تاريخي شهر قم و فرسودگي اين محدوده با مشکلات خاصي روبروست. یافته ها نشان داد بررسي ميزان موافقت ساكنين نشان مي دهد كه 32 درصد با تخريب و نوسازي بناها كاملا ً موافقند 23 درصد موافقند، 20 درصد تا حدودی موافقند و كساني هستند كه به اين محدوده علاقه دارند و قصد ادامه زندگي در محدوده را دارند. 15درصد از ساكنين محدوده با تعمير و بازسازي محدوده موافق اما با تخریب و نوسازی مخالفند 10 درصد نيز از هرگونه تغييري در ابنيه و ساختمان هاي محدوده ناراضي هستند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسي ميزان تحقق‌پذیری وضعيت موجود شهر جديد هشتگرد و تطبيق آن با پیش‌بینی اهداف طرح جامع
   لیلا  عابدی فرد
   طرح جامع شهری، باهدف مشخص کردن جهت‌های توسعه و تدوین برنامه برای شهر و همچنین تأمین نیازمندی‌های آن بر مبنای پیش‌بینی‌ها و اهداف توسعه شهری تهیه می‌شود. این طرح‌ها با توجه به اینکه برگرفته از الگوها و تجربیات سایر کشورها می‌باشند و با هزینه‌های زیادی تهیه گردیده‌اند دار چکیده کامل
   طرح جامع شهری، باهدف مشخص کردن جهت‌های توسعه و تدوین برنامه برای شهر و همچنین تأمین نیازمندی‌های آن بر مبنای پیش‌بینی‌ها و اهداف توسعه شهری تهیه می‌شود. این طرح‌ها با توجه به اینکه برگرفته از الگوها و تجربیات سایر کشورها می‌باشند و با هزینه‌های زیادی تهیه گردیده‌اند دارای نتایج متفاوتی بوده‌اند اما به دلایل متعدد نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند. هدف از این مقاله تحليل وضعيت موجود شهر جديد هشتگرد و تطبيق آن با پیش‌بینی طرح جامع در جهت تحقق و يا عدم تحقق اهداف آن است. روش پژوهش در این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی –تحلیلی است در اين پژوهش به تحلیل (نقاط قوت و ضعف) شهر و محیط بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدهای تأثیرگذار از بیرون) و بررسي ميزان تحقق‌پذیری وضعيت موجود شهر جديد هشتگرد و تطبيق آن با پیش‌بینی اهداف طرح جامع پرداخته می‌شود. برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات شهر جدید هشتگرد از منابع و اسناد کتابخانه‌ای و نظرات کارشناسان و مسئولان شهر استفاده‌شده است. بدین ترتیب که هرکدام از عوامل چهارگانه‌ی SWOT پس از شناسایی، تحلیل‌شده و در مرحله‌ی بعدی، ماتریس SWOT تشکیل می‌شود. با توجه به تحلیل به‌عمل‌آمده باوجود تعداد شهرهای موجود در منطقه‌ی تهران، تنها 5 شهر جدید وجود دارد. این امر، نشان‌دهنده‌ی این است که شهر جدید هشتگرد در جهت جذب جمعیت مادرشهر تهران موفق نبوده است؛ زیرا رشد سریع شهرهای بدون برنامه‌ریزی در مقایسه با شهرهای جدید بیش‌تر می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - نظريه دولت در ديدگاه ابن خلدون با تأكيد بر جنبه هاي جغرافيايي و شهر سازی
   امیر  امین زاده
   موضوع، خاستگاه، اشكال و كاركرد دولت، در حوزه انديشه اسلامي به طور جدي مورد توجه قرار داشته و هم از منظر فلسفه سياسي و هم از بعد حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ به طوري كه اين موضوع و مسئله حاكميت را ميتوان به صراحت در آيات فراواني از قرآن كريم، و نيز كلمات علي ( چکیده کامل
   موضوع، خاستگاه، اشكال و كاركرد دولت، در حوزه انديشه اسلامي به طور جدي مورد توجه قرار داشته و هم از منظر فلسفه سياسي و هم از بعد حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ به طوري كه اين موضوع و مسئله حاكميت را ميتوان به صراحت در آيات فراواني از قرآن كريم، و نيز كلمات علي ( ع) در نهج البلاغه، همچنين در متون كلامي و فقهي و تاريخي مسلمانان ملاحظه نمود. آرا و نظريات حكمائي چون فارابي، بوعلي سينا، غزّالي، خواجه نصير طوسي و بويژه عبدالرحمن ابن خلدون در اين زمينه بسيار واجد اهميت و شايسته بررسي و تأمل است. در مقالهي حاضر تلاش به عمل آمده تا ضمن اشاراتي اجمالي به مفهوم دولت و حاكميت در متون ديني و بخصوص قرآن كريم، به طور مشخص آراء و نظريات ابن خلدون در اين خصوص مورد بررسي و نقادي قرار بگيرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - بررسی و تحلیل برنامه‌ ریزی درسی‌ جغرافیا در دوره‌های‌ مختلف‌ تحصیلی در ایران
   سیده گلنار  صالحی خواه زهرا سامانپور مریم بستام
   سابقۀ برنامه¬ریزی درسی در دنیا به بیش از یک قرن می¬رسد، اما این رشته در ایران عمری بیش از چند دهه ندارد. با این حال در همین عمر کوتاه توانسته است جایگاه و مؤثر بودن خود را در بین همۀ علوم نظری باز نماید و مهمترین نقشی که داشته است تعیین مرز میان دانش و آموزش هر یک علو چکیده کامل
   سابقۀ برنامه¬ریزی درسی در دنیا به بیش از یک قرن می¬رسد، اما این رشته در ایران عمری بیش از چند دهه ندارد. با این حال در همین عمر کوتاه توانسته است جایگاه و مؤثر بودن خود را در بین همۀ علوم نظری باز نماید و مهمترین نقشی که داشته است تعیین مرز میان دانش و آموزش هر یک علوم بوده است. از جمله در رشتۀ علمی جغرافیا با همه تفاوت¬ها و شباهت¬هایی که با سایر علوم دارد این مرزبندی توانسته است گوشه¬ای از توانایی¬های ذاتی آن را آشکارتر نماید. سابقۀ تولید برنامۀ درسی جغرافیا را به طور علمی می¬توان به 70 سال قبل یعنی زمانی که آموزش و پرورش نوین ایران شکل گرفت نزدیک کرد. با این حال، تا حدود سال 1375 آموزش جغرافیا در ایران با تأکید بر شیوه¬های توصیفی انجام می¬شد تا اینکه در این سال هم¬پای با شکل¬گیری جریانی از برنامه¬ریزی درسی به شکل علمی و مدون در نظام آموزشی، نوعی رفرم در تولید برنامه¬های درسی مدون شکل گرفت و به این صورت اولین سند برنامه¬ریزی درسی جغرافیا در این سال تولید شد و از دل این برنامه درسی متناسب با دوره¬های تحصیلی و پایه¬های تحصیلی، برنامه-های دیگری استخراج شد و آموزش جغرافیا به عنوان یک رویکرد جدید در آموزش¬های رسمی ایران شکل گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - بررسی تأثیرات اقامتگاه های بومگردی بر روستاهای شهرستان طالقان
   صادق ثقفی اصل
   امروزه گردشگری روستایی به یکی از مهم¬ترین بخش¬های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است و دولت¬ها سیاست¬های مختلفی را به منظور توسعه¬ی گردشگری روستایی در مقیاس¬های گوناگون، از سطوح محلی تا سطح ملی به¬کار گرفته¬اند. یکی از شاخه های گردشگری که در چند دهه اخیر بد چکیده کامل
   امروزه گردشگری روستایی به یکی از مهم¬ترین بخش¬های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است و دولت¬ها سیاست¬های مختلفی را به منظور توسعه¬ی گردشگری روستایی در مقیاس¬های گوناگون، از سطوح محلی تا سطح ملی به¬کار گرفته¬اند. یکی از شاخه های گردشگری که در چند دهه اخیر بدان توجه گردیده است، بومگردی می باشد. بومگردی فعالیتی است که از قرن بیستم به بعد مورد توجه کارشناسان و متخصصین امر قرار گرفته است و از شاخه های اصلی گردشگری می باشد که به مبحث گردشگری روستا و اشتغال زایی افراد ساکن روستا می پردازد و همچنین می توان ذکر کرد که به لحاظ اقتصادی عامل درآمدزایی خوبی و به لحاظ اجتماعی و فرهنگی یک عامل مؤثر برای پیشرفت زندگی جامعه روستائی می باشد. البته نباید نقش اقامتگاه هایی که بخوبی می توانند به رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روستاها ایفا نمایند را نادیده گرفت. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرات اقامتگاه های بومگردی بر روستاها در شهرستان طالقان می باشد. در فرضیات پژوهش تاثیراقامتگاه های بومگردی با استفاده از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی در شهرستان طالقان بررسی شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده عوامل اجتماعی و فرهنگی(35)، عوامل اقتصادی (65)، میزان اثرگذاری آن ها بر اقامتگاه های بومگردی بالاتر از حد متوسط می باشد و عوامل جغرافیایی(0) اثرگذاری پایینتری بر بومگردی منطقه دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - نقش آموزشی رسانه در حفظ محیط زیست
   محمد دیبا
   در دنیای امروزه محیط زیست به یکی از مسایل حیاتی مهم تبدیل شده است. نابودی محیط زیست در این روزها با سرعتی باور نکردنی در حال به وقوع پیوستن است امروزه رسانه ها نقش مهمی در اطلاعرسانی و آموزش محیط زیست از خود ایفا میکنند، از این رو تأثیرپذیری مردم از رسانه‌ها، بر نوع رفت چکیده کامل
   در دنیای امروزه محیط زیست به یکی از مسایل حیاتی مهم تبدیل شده است. نابودی محیط زیست در این روزها با سرعتی باور نکردنی در حال به وقوع پیوستن است امروزه رسانه ها نقش مهمی در اطلاعرسانی و آموزش محیط زیست از خود ایفا میکنند، از این رو تأثیرپذیری مردم از رسانه‌ها، بر نوع رفتار و نگرش آنها با محیط‌ زیست اثرگذار خواهد بود، قدم اول ارتقاي فرهنگ عمومي حفظ از محيط زيست نيازمند آموزش محيط زيست در همه بخشها به خصوص کودکان و نوجوانان به عنوان سفيران محيط زيستي در جامعه ميباشد اين مقاله، با روش توصيفی- تحلیلی به بررسی نقش رسانه‌ها در حفاظت از محیط‌ زیست و تأثیر آنها بر رفتار و فرهنگ مردم و جامعه، می‌پردازد. در راستاي ارتقاي فرهنگ عمومي حفاظت از محيط زيست در کشور صورت گرفته، بر این منظور دیدگاه صاحبنظران، کتب، پیشینه مطالعاتی و تحقیقاتی انجام شده مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. کنترل عوامل محیطی در ارتقاي سلامت محیط ‌زیست نقش اساسی و کلیدي دارد و آلاینده‌های محیط که از تنوع، گستردگی و پیچیدگی خاصی برخوردارند می‌توانند سلامت محیط‌ زیست را با خطر مواجه سازند لذا با توجه اینکه رسانه‌های یکی از مهم‌ترین ابزار ارتباطات جمعی هستند باید از آنها در آموزش کنترل عوامل محیطی که باعث افزایش فرهنگ مردم در حفظ محیط‌ زیست هست استفاده کرد. امروزه رسانه‌های جمعى، يكى از مجارى مهم و در مواردى بی‌بدیل، در فرايند انتقال، تثبيت، تغيير، توجيه و حتى کنترل عوامل محیط شمرده می‌شوند و اين گفتگو به اين موضوع می‌پردازد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - بررسی راهکارهای توانمندسازی بافت فرسوده شهری نمونه موردی منطقه۹تهران
   سمیرا رضایی
   در گوشه و كنار فضاهاي شهري ايران بخصوص در بافت قديمي برخی مناطق شهر تهران مانند منطقه 9، گونه اي از اراضي و فضاهاي شهري به چشم ميخورد كه تاكنون در نظام قانوني و برنامه ريزي شهري كشور تعريف خاصي از آنها ارائه نشده است. در اصطلاح شهری به این زمین ها، بافت های فرسوده و منا چکیده کامل
   در گوشه و كنار فضاهاي شهري ايران بخصوص در بافت قديمي برخی مناطق شهر تهران مانند منطقه 9، گونه اي از اراضي و فضاهاي شهري به چشم ميخورد كه تاكنون در نظام قانوني و برنامه ريزي شهري كشور تعريف خاصي از آنها ارائه نشده است. در اصطلاح شهری به این زمین ها، بافت های فرسوده و مناطق حاشیه ای و یا بافت فرسوده گفته می شود. به طور كلي علل و پيامد مناطق حاشیه ای و بافت های فرسوده علاوه بر نازیبایی کالبدی، مشکلات امنیتی، و مشکلات زیست محیطی، در چهار گروه علل اقتصادي، اجتماعي، علل حقوقي، علل قانوني وعلل كالبدي- زيست محيطي خلاصه می شود. از آنجا که منطقه 9 شهرداری تهران دارای بافت فرسوده بیشتری نسبت به سایر مناطق می باشد، لذا در این مطالعه قصد داریم به بررسی مدیریت بافت فرسوده شهری (نمونۀ موردی: منطقه 9 شهر تهران) بپردازیم. در این پژوهش با استفاده از مشاهدات میدانی و مصاحبه و به کمک نقشه های شهری، به تحلیل و بررسی مدیریت بافت فرسوده شهری منطقه 9 شهرداری تهران به عنوان یکی از مناطق مرکزی و مهم این شهر پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان میدهد مهمترین علل بروز و شکل گیري بافت فرسوده در منطقه 9 شهر تهران عبارت اند از: فرسودگی شدید بناهای موجود در بافت قدیمی، مشکلات مربوط به شبکه معابر بافت، بدون استفاده شدن بعضی از عناصر شهری، تراکم و پیوستگی بافت، مسائل ناشی از مصالح به کار رفته و نحوه مرمت بناها، کمبود خدمات و تاسیسات و تسهیلات شهری و زیربنایی و همچنین برخی مشکلات ناشی از ضعف قوانین در تصاحب و اصلاح کاربری بافت های فرسوده و مشکلات مدیریتی شهرداری منطقه 9 تهران. واژگان کلیدی: برنامه ریزیِ کالبدی، بافت های فرسوده، زیباسازی، منطقه 9 شهرداری. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - استان کهگیلویه و بویراحمد در آیینه دفاع مقدس
   بهروز  خشت زر
   بعد از هجوم سراسري ارتش عراق به سرزمین مقدس اسلامی، مردم انقلابی و مسلمان ایران که بخشی از کشور خود را در خطر دیدند از سراسر کشور به جبهه هاي نبرد هجوم آوردند و از همان روزهاي اول سدي عظیم در مقابل ارتش مجهز عراق به وجود آوردند. مردم مسلمان علاوه بر اعزام جوانان خود ب چکیده کامل
   بعد از هجوم سراسري ارتش عراق به سرزمین مقدس اسلامی، مردم انقلابی و مسلمان ایران که بخشی از کشور خود را در خطر دیدند از سراسر کشور به جبهه هاي نبرد هجوم آوردند و از همان روزهاي اول سدي عظیم در مقابل ارتش مجهز عراق به وجود آوردند. مردم مسلمان علاوه بر اعزام جوانان خود به جبهه هاي نبرد با کمک هاي نقدي و غیرنقدي خود، بخشی از نیازمندي هاي جبهه هاي جنگ را به عهده گرفتند. صاحب نظران علوم سياسي معتقدند حيات سياسي اجتماعي هر جامعه، مرهون مشاركت فعال همة اعضاي جامعه مي باشد و توسعة اجتماعي منوط به بهره گيري از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل تمام اقشار نيروهاي انساني و مشاركت آگاهانه و متعهدانه آنان در تمام صحنه هاي اجتماعي است؛ اما همين نقش آفريني و مشاركت، به نگرش اعضاي جامعه نسبت به هويت و جايگاه آنان، پذيرش اجتماعي آنان جهت ايفاي نقش، خودباوري آنان و فراهم بودن زمينه هاي مشاركت وابسته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - تحلیلی بر نقش بقاع متبرکه در توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی بقاع متبرکه بخش سرفاریاب استان کهگیلویه و بویراحمد)
   بهروز  خشت زر
   گردشگری مذهبی یكی از اشكال عمده ی گردشگری است که شامل دیدار از اماکن مذهبی و انجام فرایض دینی و مذهبی است. گردشگری زیارتی، از قدیمی ترین اشکال در گذشته و از جمله پر رونق ترین گردشگری ها در زمان حاضر است. درواقع در مقوله گردشگری فرهنگی باید به گردشگری زیارتی و گردشگری مذ چکیده کامل
   گردشگری مذهبی یكی از اشكال عمده ی گردشگری است که شامل دیدار از اماکن مذهبی و انجام فرایض دینی و مذهبی است. گردشگری زیارتی، از قدیمی ترین اشکال در گذشته و از جمله پر رونق ترین گردشگری ها در زمان حاضر است. درواقع در مقوله گردشگری فرهنگی باید به گردشگری زیارتی و گردشگری مذهبی اشاره نمود که در نوع اول، گردشگر فقط با انگیزه زیارت اماکن مورد احترام و اعتقاد خویش به سفر نموده، ولی در نوع دوم، علاوه بر زیارت اماکن مقدسه به سیاحت و تفریح نیز می پردازد. به این خاطر در این پژوهش گردشگری زیارتی در مفهوم گردشگری مذهبی بیان می شود، چرا که در منطقه مورد مطالعه علاوه بر وجود مقبره امامزادگان، وجود طبیعتی بکر و زیبا در جذب گردشگران مؤثر است. در گردشگری مذهبی از یک سو باور مذهبی نقش دارد و از دیگر سو زمانی که گردشگران صرف دیدن مکان های مذهبی می کنند. جنبۀ دیگر واقعیت این است که این گردشگران قبل از اینکه قصد سفر داشته باشند، انگیزه های مذهبی برای سفر دارند. زیارت یکی از مصادیق کنش دینی است که در ادیان ومذاهب مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. این نوع گردشگری در کشور ما به جهت بافت مذهبی و همچنین جاذبه های زیارتی که در آن وجود دارد اهمیت بیشتری می یابد و می تواند موجبات افزایش سرمایه گذاری های کلان و خرد در نواحی روستایی، خود اشتغالی روستاییان، توسعه گردشگری روستایی، شناخت جاذبه های تاریخی، طبیعی، مذهبی و خدمترسانی بهتر به روستاییان را سبب شود. هدف اين پژوهش ارائه توصیفی نو به مقوله گردشگري مذهبي و توسعه آن در استان کهگیلویه و بویراحمد و بخصوص بخش سرفاریاب می باشد. براي اين منظور ابتدا مباني نظري گردشگري مذهبي، مورد مطالعه قرار گرفته سپس، جاذبه هاي گردشگري مذهبي سرفاریاب ذکر و ظرفيت هاي گردشگري مذهبي در سرفاریاب معرفي گرديد. روش تحقيق اين مطالعه، مشاهده مستقيم ظرفيت هاي محدوده مورد بررسي و استفاده از مطالعات اسنادی و اطلاعات ثانويه است. در پايان، پيشنهادهايي براي توسعه گردشگري مذهبي در منطقه مورد مطالعه بيان شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - پیشینه فرهنگی، تاریخی روابط ایران با کردستان عراق از دوران قاجار تا معاصر
   ایمان  انوری پور
   مردم اقلیم کردستان عراق امروزی که نژادی آریایی و اصالتی ایرانی دارند از 8000 هزار سال پیش بخشی از تاریخ و فرهنگ ایرانزمین محسوب می‌شوند و پیوستگی‌های زبانی، نژادی، دینی، سیاسی و اجتماعی با مردم و دولت‌های ایرانی خود را همواره تا به امروز حفظ کرده‌اند مردم و دولت‌های ایر چکیده کامل
   مردم اقلیم کردستان عراق امروزی که نژادی آریایی و اصالتی ایرانی دارند از 8000 هزار سال پیش بخشی از تاریخ و فرهنگ ایرانزمین محسوب می‌شوند و پیوستگی‌های زبانی، نژادی، دینی، سیاسی و اجتماعی با مردم و دولت‌های ایرانی خود را همواره تا به امروز حفظ کرده‌اند مردم و دولت‌های ایرانی نیز همواره این منطقه را بخشی از تاریخ و فرهنگ کهن خود می‌داند و در تمام حوادث تلخ و شیرینی که برای آن‌ها رخ‌داده در کنار آن‌ها بوده‌اند. با به قدرت رسیدن صفویه در اوایل قرن ده هجری (907 هجری) تا به امروزه (1398 انقلاب اسلامی ایران) در ایران، این منطقه نقش اساسی و کلیدی را در تحولات داخلی و روابط خارجی ایران با دولت‌های هم‌جوار عثمان، عراق، اسرائیل غاصب و فرا منطقه‌ای امریکا و انگلیس ایفا کرده است و باوجودآنکه با ضعف برخی از دولت‌های ایرانی درگذشته ازنظر سیاسی از حکومت مرکزی ایران جداشده‌اند اما شاکله‌های ارتباطی خود با ایران را همچنان حفظ کرده‌اند به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران نسبت به اتفاقات و دخالت‌های دولت‌های دیگر در این منطقه همواره حامی این مردم بوده است و با حساسیت خاصی تحولات این منطقه را مورد برسی قرار می‌دهند هرچند کردستان عراق را بخشی از عراق واحد می‌داند و از ایجاد یک دولت مستقل کردنشین که باعث تغییر در جغرافیایی سیاسی منطقه شود استقبال نمی‌کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - بررسی رابطه اقلیم با روند گردشگری در نیمه شمال شرقی ایران
   عبدالمطلب  کریم زاده رحیم  بردی آنامراد نژاد الهه مرادی
   اين پژوهش با هدف بررسی رابطة شرايط اقليمی و نيز تاثير اقليم بر توسعه و روند گردشگري در نیمه¬ی شرقی شمال ایران انجام شده است. در اين پژوهش از شاخص اقليم گردش (TCI) و 7 متغیر اقلیمی برای محاسبه مقادیر شاخص¬های اصلی و فرعی TCI استفاده شده است. این داده¬های اقلیمی برای یک د چکیده کامل
   اين پژوهش با هدف بررسی رابطة شرايط اقليمی و نيز تاثير اقليم بر توسعه و روند گردشگري در نیمه¬ی شرقی شمال ایران انجام شده است. در اين پژوهش از شاخص اقليم گردش (TCI) و 7 متغیر اقلیمی برای محاسبه مقادیر شاخص¬های اصلی و فرعی TCI استفاده شده است. این داده¬های اقلیمی برای یک دوره 20 ساله از 1990 تا 2011 مربوط به ایستگاه سینوپتیک استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از طریق پایگاه اینترنتی سازمان هواشناسی کشور دریافت شد. به¬منظور پهنه¬بندي شرايط اقليم گردشگري نیمه¬ی شمال شرقی ایران از تبديل اطلاعات نقطه¬اي ايستگاه¬ها به اطلاعات سطحي، از نرم¬افزار GIS بهره گرفته شد. شرايط اقليم توريستي شمال¬شرق ایران در مقياس ماهانه با استفاده از شاخص اقليم توريستي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله براي هر ماه به صورت مجزا در یافته¬های پژوهش آورده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، كه شاخص TCI در مناطق مختلف منطقه مورد مطالعه داراي تنوع زيادي است. به طوري كه با توجه به ويژگي سالانه شاخص(TCI) در سطح استانها ماه¬هاي مي، ژوئن، جولاي، آگوست و سپتامبر (ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد و شهريور) داراي بهترين شرايط از نظر آسايش اقليمي گردشگران مي باشد و ماه¬هاي ژانويه، فوريه، نوامبر و مارس (آذر، دي، بهمن و اسفند) داراي بدترين شرايط از اين نظر مي باشند. بررسي و مقايسة نتايج به دست آمده از شاخص TCI براي مناطق مختلف استان، حاكي از همخواني و تناسب نتايج پژوهش با واقعيت هاي اقليمي اين مناطق دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - نحوه شکل گیری حاشيه نشيني در شهرها ( مورد مطالعه : شهر ايلام)
   میلاد  عبدی
   اصطلاح حاشيه نشيني در كشورهاي در حال توسعه به محلات فقير نشين اطلاق ميشود .فقر علل اصلي حاشيه نشيني است .حاشيه نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ به وجود آمده است که ساكنين اين مناطق به علل گوناگون نتوانسته اند جذب نظام اقتصادي-اجتماعي شهر شده تا از خدمات و امكانات شهر است چکیده کامل
   اصطلاح حاشيه نشيني در كشورهاي در حال توسعه به محلات فقير نشين اطلاق ميشود .فقر علل اصلي حاشيه نشيني است .حاشيه نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ به وجود آمده است که ساكنين اين مناطق به علل گوناگون نتوانسته اند جذب نظام اقتصادي-اجتماعي شهر شده تا از خدمات و امكانات شهر استفاده نمايند. شكل گيري حاشيه نشيني در شهر ايلام به سال ١٣٤٠ برميگردد و عمدتاً در محدوده جنوب و جنوب شرق شهر شكل گرفته اند. از جمله محلات حاشیه نشین شهر ایلام می توان به محله سبزی آباد ،بانبور وبانبرز اشاره کرد.كه عمده ترين پیامد، آن رواج آسيب هاي اجتماعي، گسترش شهر در زمين هاي پست و نامناسب و تخريب زمينهاي كشاورزي است. هدف از اين پژوهش، بررسی حاشيه نشيني در شهر ايلام و ارائه راهكارهاي اجرايي براي مقابله با اين پدیده است. . در این پژوهش از روش اسنادی _کتاب خانه ای استفاده شده است و ابتدا به تعاریفی از حاشیه نشینی پرداخته وسپس به بررسی عوامل مرتبط با این پدیده در شهر ایلام می پردازد در پایان راهکارهایی جهت جلوگیری و تشدید این پدیده پیشنهاد ارائه می گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - بررسی ظرفیت‌های گردشگری غذا (مطالعه موردی: بررسی غذاهای بومی محلی استان قم)
   حسین  صادقی محمد آقا زاده
   نظام غذایی به‌مثابه بخشی از میراث فرهنگی جامعه، دارای ظرفیت‌های متعددی برای مطرح‌شدن در حوزه گردشگری است. نظام غذایی دریچه‌هایی گشوده است که گردشگران باتجربه و چشیدن آن، به عمق فرهنگ محلی وارد شده و تفاوتی که درک و لمس آن مهمترین انگیزه است را با فرهنگ خود از طریق طعم و چکیده کامل
   نظام غذایی به‌مثابه بخشی از میراث فرهنگی جامعه، دارای ظرفیت‌های متعددی برای مطرح‌شدن در حوزه گردشگری است. نظام غذایی دریچه‌هایی گشوده است که گردشگران باتجربه و چشیدن آن، به عمق فرهنگ محلی وارد شده و تفاوتی که درک و لمس آن مهمترین انگیزه است را با فرهنگ خود از طریق طعم و ذائقه درک می‌کند. گردشگری غذا در فـضای جغرافیایی خاص‌ خود و در ارتباط با سایر بخش‌ها از اهداف پرطرفدار و پردرآمد‌ در‌ کشورهای توسعه‌یافته در امر گردشگری محسوب می‌شود. گردشگری غذایی می‌تواند به منافع اقتصادی فراوانی ‌‌منجر‌ شود، و بـسیاری آن را ابـزاری برای توسعۀ محلی قلمداد کرده‌اند که می‌تواند‌ به‌ تحریک اقتصاد یاری رساند و از مشاغل موجود حفاظت کند و همچنین باعث ایجاد اشتغال گردد. هدف از این پژوهش، بررسی غذاهای محلی قم و میزان تأثیرگذاری آن بر جذب گردشگران و توسعه گردشگری این خطه از کشور است. مطالعه مزبور به لحاظ هدف کاربری و از نظر روش، توصیفی است. همچنین گرداوری اطلاعات و داده‌ها به شیوه مطالعات اسنادی – کتابخانه‌ای انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که غذاهای محلی قم، از ظرفیت‌های بالایی در جذب و ماندگاری گردشگر برخوردار است و متولیان امر با بها دادن به این موضوع، می‌توانند گردشگران بیشتری را در مدت زمانی طولانی‌تر در قم میزبانی کرده، و این خطه را از مزایای فرهنگی و اقتصادی آن بهره‌مند سازند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - روابط ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق
   ایمان  انوری پور
   بي ترديد، موقعيت ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق در باب مناسبات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و . . . در بستر تاريخ در هم تنيده شده است؛ به گونه اي که امتزاج ميان اين حوزه ها را مي توان در عصر جدید مشاهده کرد. يکي از مناطقي که از تأ چکیده کامل
   بي ترديد، موقعيت ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق در باب مناسبات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و . . . در بستر تاريخ در هم تنيده شده است؛ به گونه اي که امتزاج ميان اين حوزه ها را مي توان در عصر جدید مشاهده کرد. يکي از مناطقي که از تأثيرگذاري و اهميت بالايي در عراق جديد برخوردار است، منطقه خودمختار کردستان محسوب که در پرتو واقعيت هاي ژئوپولتيک، بررسي فرصت ها و چالش هايي را که پيش روي جمهوري اسلامي ايران قرار داده است، ضروري نموده است. پژوهش حاضر، روابط ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق را عنوان مي کند که روابط ميان ايران و اقليم کردستان عراق مي تواند در حوزه هاي موضوعي فرهنگ، تروريسم و امنيت منطقه اي، فعاليت اقتصادي و مسأله انرژي، فرصت ها و چالش هايي را براي ج. ا. ايران زمينه سازي نمايد. پژوهش حاضر به روش کيفي و با رويکرد توصيفي و تحليلي است. نتايج تحقيق مؤيد اين واقعيت است که روابط ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق ، مي تواند در جهت تهديدزدايي امنيتي و تأمين منافع دو طرف مؤثر واقع شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - مبانی و معیارهای مکان‌یابی شبکه پایانه‌های مسافربری حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری
   محمد  احمدی علی آرام
   یکی از مهم‌ترین مقولات در برنامه‌ریزی شهری، مکان‌یابی مناسب برای استقرار خدمات و کاربری‌های شهری است. این به آن معنا است که فعالیت‌های مختلف شهری نیازمند فضای مناسب خود می‌باشند و امکان استقرار آن‌ها در هر ناحیه شهری وجود ندارد. این امر از طریق در نظر گرفتن ویژگی‌های کا چکیده کامل
   یکی از مهم‌ترین مقولات در برنامه‌ریزی شهری، مکان‌یابی مناسب برای استقرار خدمات و کاربری‌های شهری است. این به آن معنا است که فعالیت‌های مختلف شهری نیازمند فضای مناسب خود می‌باشند و امکان استقرار آن‌ها در هر ناحیه شهری وجود ندارد. این امر از طریق در نظر گرفتن ویژگی‌های کاربری‌ها و نحوه ارتباط آن‌ها با سایر کاربری‌های شهری امکان‌پذیر است. از جمله کاربری‌های مهم شهری، پایانه‌های مسافربری برون و درون‌شهری هستند. در برنامه‌ریزی شهری تعیین مکان مناسب برای استقرار کاربری‌های شهری از جمله موارد مهم و تأثیرگذار می‌باشد. از جمله کاربری‌های مهم پایانه‌های مسافربری هستند به دلیل افزایش جمعیت و حجم تردد در شهرها و در نتیجه گستردگی آن‌ها شرایط سنتی حاکم بر استقرار این عملکرد با مشکلات زیاد توأم گردیده است. الزامات اقتصادی، اجتماعی، آب و هوایی، ترافیکی و ... از جمله مواردی هستند که بایستی در تعیین مکان مناسب این کاربری در نظر گرفته شوند. هدف این پژوهش بررسی مکان‌یابی شبکه پایانه‌های مسافربری حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری می‌باشد . نتایج تحقیقات گذشته در ایران نشان می‌دهد که در مکان‌یابی پایانه‌های موجود و مطلوبیت مکانی و سازگاری فعالیت‌ها به نحو مقتضی مورد توجه قرار نگرفته است در خاتمه پیشنهاد‌هایی جهت رفع مشکلات موجود و اصلاح الگوهای مکان‌یابی پیشنهاد گردیده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار)
   شه بخش  رئیسی غلامرضا میری صفورا آبخشت سیما فیروزی راد افسانه پوریان
   شهر ایرانی اسلامی مفهومی براي معرفی شهرهایی متأثر از فرهنگ و آموزه¬هاي دینی و ارزش¬هاي اسلامی است. بنابراین، پژوهش حاضر باهدف سنجش و تحلیل شاخص¬های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار) تنطیم شده است. روش پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي و ازلحاظ هدف، ج چکیده کامل
   شهر ایرانی اسلامی مفهومی براي معرفی شهرهایی متأثر از فرهنگ و آموزه¬هاي دینی و ارزش¬هاي اسلامی است. بنابراین، پژوهش حاضر باهدف سنجش و تحلیل شاخص¬های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار) تنطیم شده است. روش پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي و ازلحاظ هدف، جزو تحقيقات كاربردي است. اطلاعات موردنياز از منابع كتابخانه¬اي و مطالعات ميداني و پرسشنامه گردآوری‌شده است. جامعه آماری، شهروندان ساکن در شهر چابهار است که در سال 1395 تعداد 106739 نفر در شهر ساکن بوده¬اند. نمونه¬های انتخاب‌شده با استفاده از روش کوکران 305 نفر است. شاخص¬های شهر آرام از شش معيار اصلي (حفاظت از محیط¬زیست، آگاهی و اطلاع¬رسانی، مدیریت شهری، حمایت از تولیدات داخلی، کیفیت شهر و مهمان¬نوازی) تشکیل‌شده است. نتایج آزمون T بیانگر این است که وضعیت شاخص¬های حفاظت از محیط¬زیست و مهمان¬نوازی از سطح میانگین نرمال یا متوسط بالاتر بوده و برای شاخص¬های مدیریت شهری و آگاهی و اطلاع¬رسانی در وضعیت نامناسب قرار دارد. وضعیت شاخص حمایت از تولیدات محلی نسبتاً نامناسب و شاخص کیفیت شهر در وضعیت نسبتاً مناسب قرارگرفته است. همچنین، بر اساس نتایج آزمون ضریب همخوانی کندال مشخص شد، شاخص مهمان¬نوازی با دارا بودن میانگین رتبه 39/4 بیشترین میانگین و بهترین رتبه، سپس حفاظت از محیط‌زیست با میانگین رتبه 92/3 و کیفیت شهر با میانگین رتبه 07/3 رتبه¬های بعدی را به خود اختصاص دادند. در این زمینه، شاخص آگاهی و اطلاع¬رسانی با میانگین رتبه 95/2 کمترین رتبه را در بین شاخص¬های پژوهش درزمینه شهر آرام در شهر چابهار به خود اختصاص داده است. در انتها، بر اساس نتایج تحلیل عاملی، بیشترین بار عاملی به ترتیب رتبه برای شاخص کیفیت شهر با میزان 897/0، حفاظت از محیط‌زیست با میزان 893/0 و حمایت از تولیدات محلی با میزان 873/0 به دست آمد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری
   شه بخش  رئیسی مریم  کریمیان بستانی صفورا آبخشت سیما فیروزی راد افسانه پوریان
   بالا بردن ميزان آگاهي عمومي ساكنان يك شهر نسبت به حقوق و قوانين شهري ازجمله عوامل مهمي است كه براي رسيدن به يك شهر پايدار و مطلوب بايد به آن توجه كرد . آگاهي شهروندان موجب رسيدن ايشان به حقي است كه جامعه براي آن‌ها در نظر می‌گیرد. قوانين و مقررات شهري را می‌توان به‌عنو چکیده کامل
   بالا بردن ميزان آگاهي عمومي ساكنان يك شهر نسبت به حقوق و قوانين شهري ازجمله عوامل مهمي است كه براي رسيدن به يك شهر پايدار و مطلوب بايد به آن توجه كرد . آگاهي شهروندان موجب رسيدن ايشان به حقي است كه جامعه براي آن‌ها در نظر می‌گیرد. قوانين و مقررات شهري را می‌توان به‌عنوان يكي از مهم‌ترین نقاط اتصال بين مديريت شهري و شهروندان قلمداد نمود . به تعبير بهتر بازيگران عناصر اصلي مديريت شهري در پرتو قوانين و مقررات شهري ضمن تعريف نقش براي خود و ساير اعضا می‌توانند شهروندان را در اداره‌ی امور شركت دهند. در اين پژوهش هدف شناخت ميزان آگاهي ساكنان شهر چابهار نسبت به حقوق و قوانين شهري است كه با استناد به داده‌های پژوهشي به توصيف ميزان اين آگاهي در بين ساكنان شهر موردنظر پرداخته شد. روش پژوهش به‌صورت توصيفي- تحلیلی صورت گرفته است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر برآورد گردید. از تعداد 382 پرسشنامه پخش‌شده تعداد 82 پرسشنامه به علت مخدوش بودن اطلاعات کنار گذاشته شد و تحلیل بر روی 300 پرسشنامه انجام شد. ابزار گردآوری داده‌های میدانی پرسشنامه محقق ساخته بود که در غالب 21 گویه طراحی‌شده بود . پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ و محاسبه ضریب پایایی ترکیبی(cr) سنجیده شد همچنین با توجه به نتایج پژوهش ميزان آگاهي از حقوق و قوانين شهري در بين شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری در سطح پایین قرار دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - ارزیابی و تحلیل میزان تحقق‌پذیری شاخص‌های مؤثر هویت محله‌ای در محلات تاریخی،موردمطالعه محله نوغان شهر مشهد
   فاطمه  براربختی مهدی زنگنه یعقوب زنگنه
   شهرها، فضاهای شهری گذشته از استقلال دارای شخصیت هویت خاصی نیز می‌باشند. درحالی‌که شهر جایی می‌باشد که تعاملات شهری در آن منجر می‌شود. مردم حس شهروندی نسبت به شهر خود نیز دارا می‌باشند به عبارتی آنچه منجر به ساخته‌شدن شهر می‌شود، مجموعه‌ای از ساختمان‌های عظیم و پارک‌ها ن چکیده کامل
   شهرها، فضاهای شهری گذشته از استقلال دارای شخصیت هویت خاصی نیز می‌باشند. درحالی‌که شهر جایی می‌باشد که تعاملات شهری در آن منجر می‌شود. مردم حس شهروندی نسبت به شهر خود نیز دارا می‌باشند به عبارتی آنچه منجر به ساخته‌شدن شهر می‌شود، مجموعه‌ای از ساختمان‌های عظیم و پارک‌ها نمی‌باشند بلکه مردم خود می‌باشند که با سلایق ویژگی‌های خاصشان سبب ساخته‌شدن هویت شهری، شهروندیشان نیز می‌شوند در مبحث هویت شهری، عناصر سازنده آن می‌توان به موضوعاتی همچون (زمان، مکان، قومیت، اعتقادات، آداب‌ورسوم، زبان مشترک، گویش‌ها و پوشش‌های محلی) اشاره کرد(نوفل و همکاران، 1388: 57-69). یکی از عناصر اصلی و مهم در ارتقای معنی شهر، محلات شهر می‌باشد. طی سال‌های متمادی محلات بخشی جدانشدنی از محیط شهری بوده‌اند. لذا بخش عظیمی از باز معنایی و هویتی شهر بر عهده محله‌هاست (445 : 2000،Eben Saleh). محلات می‌توانند احساس هویت و تعلق به محیط را در بین ساکنان گسترش دهند. در این پژوهش روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است بخشی از اطلاعات آن به‌صورت کتابخانه‌ای و بخشی دیگر از طریق مطالعه میدانی حاصل گردیده است همچنین برای تحلیل محله موردمطالعه از آمار، منابع و روش‌های پیمایشی استفاده خواهد شد. در ادامه تکمیل پرسشنامه‌های فوق و با تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از برداشت‌های میدانی و اسناد موجود در خصوص هویت شهری در محله بیان‌شده روش تحلیل داده‌های آن به دو طریق نیز صورت می‌پذیرد. به‌منظور محاسبه پایایی و روایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده می‌شود برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی بهره‌گیری خواهد شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت توریسم استان هرمزگان با توجه به قابلیت‌های اکوتوریسم دریایی
   صدیقه  محمودی
   اكوتوريسم دریایی به عنوان یک بازار سریع در حال رشد و سودآور صنعت گردشگری در نظر گرفته می شود که در گروه گردشگری مبتنی بر طبیعت و گردشگری پایدار قرار دارد. پذیرش فزاینده ای از تأثیرات منفی وارد شده از محیط گردشگری به محیط طبیعی وجود دارد سواحل خلیج فارس با برخورداری ازثر چکیده کامل
   اكوتوريسم دریایی به عنوان یک بازار سریع در حال رشد و سودآور صنعت گردشگری در نظر گرفته می شود که در گروه گردشگری مبتنی بر طبیعت و گردشگری پایدار قرار دارد. پذیرش فزاینده ای از تأثیرات منفی وارد شده از محیط گردشگری به محیط طبیعی وجود دارد سواحل خلیج فارس با برخورداری ازثروت های بکر و طبیعی فراوان خود یکی ازگنجینه های مهم و درامدزای جنوب کشور درحوزه صنعت گردشگری است که ظرفیت های آن به دلیل عدم بازاریابی مناسب تاکنون مورد استفاده قرارنگرفته است درمقاله حاضر تحت عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت توریسم استان هرمزگان با توجه به قابلیت‌های اکوتوریسم دریایی کوشیده است تا با استفاده ازروش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای پس ازشناخت قابلیت‌های گردشگری این استان به تحلیل نقاط قوت ضعف فرصت و تهدید مرتبط با بازاریابی صنعت گردشگری آن پرداخته و بدین ترتیب قابلیت‌های اکوتوریسم دریایی این استان را پیشنهاد نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - ظرفیت‌های اکوتوریسم دریایی در جزیره قشم
   صدیقه  محمودی
   اکوتوریسم در ایران به عنوان یکی از پنج کشور برخوردار از بیشترین تنوع اقلیمی در جهان و یکی از ذخیره گاه های متنوع زیستی کره زمین از مزیت نسبی افزون تری نسبت به دیگر شاخه های گردشگری برخوردار است، جزیره قشم نیز که در شرق خلیج فارس و تنگه هرمز با مساحت 1500 کیلومتر مربع و چکیده کامل
   اکوتوریسم در ایران به عنوان یکی از پنج کشور برخوردار از بیشترین تنوع اقلیمی در جهان و یکی از ذخیره گاه های متنوع زیستی کره زمین از مزیت نسبی افزون تری نسبت به دیگر شاخه های گردشگری برخوردار است، جزیره قشم نیز که در شرق خلیج فارس و تنگه هرمز با مساحت 1500 کیلومتر مربع و طول 136 کیلومتر به عنوان بزر گترین جزیره ایران و همچنین بزرگ ترین جزیره خلیج فارس واقع شده و دارای دامنه وسیع جذابیت های اکوتوریسی مانند غارهای تاریخی خربس، گنبدهای نمکی، تالاب ها و دریاچه های متعدد ،آبگیر باستانی پ یپشت، ساحل تخ مگذاری لا کپشت های پوزه عقابی واقع در روستای شیب دراز، جاذبه ژئوتوریستی و زیبای دره ستار هها و دره چاهکوه، معادن باستانی نمک در ساحل جنوبی جزیر ه، جنگل های دریایی حرا در 1درصد / گسترده ای 9هزار هکتاری با تنوع زیستی بالا که بر اساس بررسی های به عمل آمده در بخش محیط زیست، در حدود 5 پرندگان جهان و 25 درصد پرندگان بومی ایران، سالانه به جنگل های حرا که اولین ژئو پارک طبیعی دنیاست مهاجرت می کنند. جزیره قشم به دلیل داشتن جذابیت و بسترهای فراوان در بخش اکوتوریسم به عنوان یکی از مناطق ویژه گردشگری در کشور قابل طرح است. مقاله حاضر ضمن معرفی جاذبه های گردشگری این جزیره، درصدد تحلیل نقاط قوت وضعف، تهدیدها و فرصت های موجود در زمینه گردشگری منطقه است و هدف این مقاله معرفی ظرفیت های اکوتوریستی این منطقه، تشریح اهمیت آن ها، ضرورت حفظ و نگهداری، برنامه ریزی و سرمایه گذاری روی آنهاست. روش تحقیق این مقاله ترکیبی از روش های، توصیفی و تحلیلی است و به منظور دستیابی به هدف تحقیق استفاده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - بررسی و تاثیر گردشگری فرهنگی و ایجاد کارآفرینی روستایی
   جمشید  وصال نژاد
   بیکاری و کمبود فرصت ها ی شغلی از مشکلات اصلی روستاها، به ویژه در بین جوانان روستایی است. کاهش شاغلان بخش کشاورزی این واقعیّت را نشان می دهد که در آینده، افزایش اشتغال در نواحی روستایی در گرو توسعه ی بخش های صنعت و خدمات است. کارآفرینی به عنوان موتور توسعه ی اقتصادی، می چکیده کامل
   بیکاری و کمبود فرصت ها ی شغلی از مشکلات اصلی روستاها، به ویژه در بین جوانان روستایی است. کاهش شاغلان بخش کشاورزی این واقعیّت را نشان می دهد که در آینده، افزایش اشتغال در نواحی روستایی در گرو توسعه ی بخش های صنعت و خدمات است. کارآفرینی به عنوان موتور توسعه ی اقتصادی، می تواند یکی از راهبردهای اصلی حلِّ مشکلات روستایی، متنوّع سازی اقتصاد و استفاده ی بهینه از منابع روستاهای کشور باشد. گردشگری یکی از بزرگ ترین و سریع ترین صنایع در حال رشد است، درنتیجه تقاضاهای جدید گردشگران و نیاز به تنوّع محصولات و مقصدهای گردشگری، زمینه ای برای توسعه ی کسب و کارها، به ویژه کسب وکارهای کوچک و متوسّط و توسعه ی کارآفرینی فراهم می آورد. هم دولت و هم مردم بومی گردشگری را به عنوان یک منبع بالقوه اشتغال زایی و عامل رشد اقتصادی برای جوامع بومی محسوب می کنند. صنعت گردشگری با ایجاد فرصت های شغلی جدید موجب تقویت موقعیت مردم بومی در جامعه و استقلال اقتصادی می شود. توسعه گردشگری قومی و عشایری همچنین موجب بهبود سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت ها و افزایش درآمدهای مردم محلی می شود. گردشگران سفر کرده به مناطق قومی و عشایری، پول بیشتری برای خرید سوغات و اقامت در چنین مناطقی می پردازند، بنابراین گردشگری قومی و عشایری یک ابزار مهم توسعه اقتصادی است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - زیست پذیری محلات شهری با رویکرد توسعه پایداردر منطقه یک شهرداری کرج
   محمد   رامیان آزاده  اربابی سبزواری
   امروزه برخورداری از خصوصیات زیست¬پذیری برای شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرها ضرورت یافته است. ازاین‌رو پژوهش حاضر می-کوشد میزان زیست¬پذیری محلات شهریِ منطقه یک شهرداری کرج را ارزیابی کند. روش پژوهش به‌صورت ارزیابی-مقایسه¬ای بوده و جمع¬آوري اطلاعات مبتنی بر اطلاعات کتابخانه¬ای چکیده کامل
   امروزه برخورداری از خصوصیات زیست¬پذیری برای شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرها ضرورت یافته است. ازاین‌رو پژوهش حاضر می-کوشد میزان زیست¬پذیری محلات شهریِ منطقه یک شهرداری کرج را ارزیابی کند. روش پژوهش به‌صورت ارزیابی-مقایسه¬ای بوده و جمع¬آوري اطلاعات مبتنی بر اطلاعات کتابخانه¬ای و داده¬های اسنادی و میدانی به¬صورت پيمايشي صورت گرفته است در هر محله با توزيع و تكميل پرسشنامه و بهره¬گيري از مدل ELECTERE وضعيت پایداری در زیست¬پذیری و رتبه‌بندی محلات مشخص‌شده‌اند. نمونه آماری به روش تصادفی و با استفاده از مدل کوکران به تعداد 385 انتخاب‌شده است. زیست¬پذیری محلات در چهار بعد ارزیابی‌شده است. که درمجموع محلات شمالی منطقه (حوزه 1) به‌علاوه محله یک (واقع در حوزه 2) سطح پایداری بالاترین را در زیست¬پذیری نشان داده¬اند. از ابعاد موردبررسی می¬توان نتیجه گرفت که محلات منطقه به لحاظ پایداری و زیست-پذیری از سطح بالا به پایین به ترتیب این¬گونه بوده¬¬اند: 5، 1، 4، 8، 6، 9، 7، 2، 11، 10 و 3 . درمجموع محلات شمالی منطقه (حوزه 1) به‌علاوه محله یک (واقع در حوزه 2) سطح پایداری بالاتری را نشان داده¬اند که به مهم‌ترین دلایل آن اشاره می¬شود: وسعت محدوده فضای سبز ، کم بودن میزان آلودگی هوا، دسترسی بهتر به امکانات و خدمات و فضای سبز بیشتر و طراحی از پیش تعیین‌شده و بافت منظم، تراکم پایین ، وجود فرصت‌های شغلی بیشتر و سطح اجتماعی بالاتر این محلات بوده است. همچنین در محلات جنوبی (حوزه 1) سطح پایداری پایین¬تری ملاحظه گردید. مهم‌ترین دلایل پایین بودن پایداری وضعیت نامطلوب معابر و پیاده¬روها و تراکم بسیار بالاو معابر با عرض¬کم و کمبود امکانات و خدمات مختلف، امنیت پایین ساکنان، بیکاری بالا و درآمد کم و ساخت¬و¬سازهای بدون مجوز و املاک بدون سند و حضور کاربری¬های ناسازگار در کنار بافت مسکونی و کمبود فضای سبز، وجود انواع آلودگی¬ها و بافت فرسوده اشاره کرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - بررسی روند طرح‌ریزی شهری درکشورهای توسعه‌یافته با تأکید بر بازآفرینی شهری در سه¬دهة اخیر«موردمطالعه ایران»
   محمد   رامیان فاطمه ادیبی سعدی نژاد
   شهر به‌عنوان واقعیتی جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و جامعه‌شناختی در هر دوره¬ای از رشد و تحول خود از هرکدام از این عوامل تأثیر پذیرفته و بر هرکدام از آن‌ها تأثیر گذاشته است. پیچیدگی هر یک از این عوامل خود موجب پیچیدگی شهر به‌عنوان تبلور فضائی آن‌ها بوده است. مطمئناً سازمان چکیده کامل
   شهر به‌عنوان واقعیتی جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و جامعه‌شناختی در هر دوره¬ای از رشد و تحول خود از هرکدام از این عوامل تأثیر پذیرفته و بر هرکدام از آن‌ها تأثیر گذاشته است. پیچیدگی هر یک از این عوامل خود موجب پیچیدگی شهر به‌عنوان تبلور فضائی آن‌ها بوده است. مطمئناً سازمان دادن و نظم بخشیدن به شهر و چگونگی رشد و تحول آن نیازمند موضوع شناسی شهر و مسائل شهری و سپس برنامه¬ریزی برای آن می‌باشد. در دهه¬های اخیر، سیاست¬های متعددی در رویارویی با مسئله افت کیفیت محیطی، منزلت اجتماعی و سرزندگی اقتصادی شهرها (به‌ویژه در نواحی درونی آن‌ها) مطرح و برنامه¬های گوناگونی در این خصوص به اجرا درآمده¬اند. طی سه دهه اخیر در کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور حل معضلات و تنگناها در محدوده¬های شهری رو به افول، رویکردهای مختلفی در تئوری و عمل تجربه‌شده‌اند. سياست¬گذاري¬هاي توسعه در ايران طيّ دهه‌های اخير، به رشد ناموزون و عدم تعادل¬هاي شديدي در توسعه، چه به لحاظ بخشي(ميان بخش¬هاي کشاورزي، صنعت و خدمات يا بخش¬هاي سنّتي و مدرن) و چه به لحاظ فضايي- مکاني ميان شهرها و روستاها و حتّي در سطوح مختلف جوامع شهري منجر شده است. نهادهای زی ربط، برای توسعة متوازن شهری و به حداقل رساندن مشکلات، به ایجاد «طرح‌های شهری» روی آورده¬اند که به‌خودی‌خود، بنیادی¬ترین ابزار شکل¬دهی و نظم دهی به شمار می¬روند. بیش از سه دهه از زمان تهیه و اجرای طرح‌های شهری به هدف ساماندهی فضای شهری می¬گذرد به‌رغم همه تمهیدات صورت گرفته، ارزشیابی¬ها نشان می¬دهد که این طرح¬ها در دستیابی به اهداف خود ناموفق بوده¬اند. هدف اصلی، بررسی دیدگاه¬های اندیشمندان و برنامه¬ریزان در راستای عوامل مؤثر بر طرح‌های شهری است. پرونده مقاله