فهرست مقالات برحسب موضوع علوم جغرافیا (کلیه گرایشها)


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - شناسایی مشکلات توسعه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان بویراحمد
   رحیم جاودان خرد
   اولین قدم جهت رسیدن به توسعه ی پایدار روستایی، شناسایی توانمندی های ، موانع و چالشهای آن است.یکی از پتانسیل های موجود درسطوح محلی در مناطق روستایی کشور، ظرفیت های توسعه فعالیت های گردشگری است که از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه یکی از راههای نجات روستاها از فقر، مهاجر چکیده کامل
   اولین قدم جهت رسیدن به توسعه ی پایدار روستایی، شناسایی توانمندی های ، موانع و چالشهای آن است.یکی از پتانسیل های موجود درسطوح محلی در مناطق روستایی کشور، ظرفیت های توسعه فعالیت های گردشگری است که از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه یکی از راههای نجات روستاها از فقر، مهاجرت، مشکلات اجتماعی و اقتصادی توسعه گردشگری در مناطق مستعد گردشگری روستایی می باشد. در حال حاضر، صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید، درآمد، اشتغال و ایجاد زیر ساخت ها برای نیل به توسعه پایدار بشمار می آید. گردشگری روستایی گرایشی نوین در صنعت گردشگری است. مقاله حاضر با هدف شناسایی پتانسیل ها و محدودیت های توسعه گردشگری روستایی وراهبردها و راهکارهایی جهت توسعه گردشگری در مناطق روستایی مشکلات توسعه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان بویراحمد ارائه شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی و مطالعات کتابخانه ای است. جامعه آماری را روستاهای دارای پتانسیل گردشگری این شهرستان تشکیل می دهند. نتایج و یافته ها تحقیق نشان می دهد که توان جذب گردشگر مناطق روستاییان شهرستان بسیار بالاست و نیازمند ارایه سیاست های مناسب از سوی سازمان های مجری در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از پتانسیل ها و توانمندی های موجود می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - مدلسازي خطی تغییرات مساحت موثر دریاچه کوه گل سی سخت(کهگیلویه و بویراحمد)
   سید امیرحسین  پارسا
   در بسياري از روشهاي تحليل تصويرنگاري عملکردي تشديد مغناطيسي(fMRI) براي لحاظ کردن تأثير سيستم همودينادميک، پاسخ سيستم هموديناميک(HRF)، را با توابعي مانند تابع گاما يا تابع گوسي مدل مي کنند. اين توابع معمولاً يک يا دو پارامتر دارند که توسط تحليل گر و با توجه به دانش قبلي چکیده کامل
   در بسياري از روشهاي تحليل تصويرنگاري عملکردي تشديد مغناطيسي(fMRI) براي لحاظ کردن تأثير سيستم همودينادميک، پاسخ سيستم هموديناميک(HRF)، را با توابعي مانند تابع گاما يا تابع گوسي مدل مي کنند. اين توابع معمولاً يک يا دو پارامتر دارند که توسط تحليل گر و با توجه به دانش قبلي وي انتخاب مي شوند. هـدف از ایــن مقالـه برســی تصــاویر مـاهواره اي در طــی چنـدین ســال از دریاچه کوه گل سی سخت و تغییــرات خــط ساحلی آن ،که بـه مـدل سـازي تغییـرات مسـاحت دریاچه کوه گل منجـر شـد پرداختـه مـی شـود در ایـن مدل خطی پـیش بینـی مـی گـردد اگـر بـه شـرایط بحرانـی دریاچه کوه گل رسـیدگی نشـود ایـن دریاچـه در سال 2030 به طـور کا مـل خشـک خواهـد شـد . بـا برسـی تصـاوي مـاهواره اي از دریاچه کوه گل مـی تـوان دریافـت کـه مهمتـرین عوامـل خشـک شـدن دریاچه کوه گل عوامـل طبیعی و عوامل انسانی مـی باشـد و شــرایط جــوي ماننــد کــاهش نــزولات و افــزایش تبخیــر نمــی توانــد عامــل اصــلی خشــک شــدن دریاچه کوه گل باشد بـه ایـن نکتـه بایـد توجـه داشـت کـه کـاهش حجـم آب دریاچه کوه گل سـبب کم شدن گونه جانوری و گیاهی اطراف دریاچه مــی شــود در نتیجــه ، کم شدن گونه جانوری باعث خشکی و نابودی زیست بوم کوه گل خواهد شد که به روند خشک شدن دریاچه تسریع خواهد شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی عوامل موثر بر تصویر ذهنی شهروندان از بافت فرسوده و راهکارهای بهبود آن (نمونه موردی بافت فرسوده اطراف مسجد جامع قم)
   اشرف  ماندنی
   بافت های فرسوده شهری صرف نظر از گونه های متفاوت آنها محصول برخی کم توجهی های مدیریت شهری است که در طول زمان به صورت پهنه ای از شهر درآمده که فاقد پایداری و استحکام لازم کالبدی بوده ، دسترسی مناسبی برای خانه های آنها بوجود نیامده و از کمبود شدید خدمات رنج می برند . به ه چکیده کامل
   بافت های فرسوده شهری صرف نظر از گونه های متفاوت آنها محصول برخی کم توجهی های مدیریت شهری است که در طول زمان به صورت پهنه ای از شهر درآمده که فاقد پایداری و استحکام لازم کالبدی بوده ، دسترسی مناسبی برای خانه های آنها بوجود نیامده و از کمبود شدید خدمات رنج می برند . به همین دلیل با توجه به کیفیت پایین زندگی در بخشهایی از آنها محل سکونت اقشار محروم و مهاجران روستایی و بعضاً غیر ایرانی شده ودر نهایت به مکان های ناامن و با ناهنجاریهای فراوان اجتماعی در پایین‫ترین سطح کیفیت محیطی تبدیل شده اند . آنچه در کشور ما امر مداخله، بهسازی و نوسازی بافت‫های فرسوده را با مشکل روبرو کرده فقدان یک استراتژی مشخص متکی به شناسایی گونه های بافت فرسوده و عزم جدی مدیریت شهری برای نوسازی و بهسازی آنها بوده است. در بسياري از عرصه ها بهسازي بافت و اقدام خرد و مشارکتي با مردم ساکن در آن، شيوه بسيار مطلوب و پايداري را ارائه مي دهد که مي تواند در طول دوره کوتاه مدت صورت پذيرد. شهر قم به واسطه داشتن حدود 1074 هکتار بافت تاريخي و فرسوده يکي از شهرهايی است که به وضوح با مساله فرسودگي روبروست و بافت مسکوني اطراف مسجد جامع قم، به واسطه موقعيت ويژه و همچنين واقع شدن در محدوده مرکزي و تاريخي شهر قم و فرسودگي اين محدوده با مشکلات خاصي روبروست. یافته ها نشان داد بررسي ميزان موافقت ساكنين نشان مي دهد كه 32 درصد با تخريب و نوسازي بناها كاملا ً موافقند 23 درصد موافقند، 20 درصد تا حدودی موافقند و كساني هستند كه به اين محدوده علاقه دارند و قصد ادامه زندگي در محدوده را دارند. 15درصد از ساكنين محدوده با تعمير و بازسازي محدوده موافق اما با تخریب و نوسازی مخالفند 10 درصد نيز از هرگونه تغييري در ابنيه و ساختمان هاي محدوده ناراضي هستند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسي ميزان تحقق‌پذیری وضعيت موجود شهر جديد هشتگرد و تطبيق آن با پیش‌بینی اهداف طرح جامع
   لیلا  عابدی فرد
   طرح جامع شهری، باهدف مشخص کردن جهت‌های توسعه و تدوین برنامه برای شهر و همچنین تأمین نیازمندی‌های آن بر مبنای پیش‌بینی‌ها و اهداف توسعه شهری تهیه می‌شود. این طرح‌ها با توجه به اینکه برگرفته از الگوها و تجربیات سایر کشورها می‌باشند و با هزینه‌های زیادی تهیه گردیده‌اند دار چکیده کامل
   طرح جامع شهری، باهدف مشخص کردن جهت‌های توسعه و تدوین برنامه برای شهر و همچنین تأمین نیازمندی‌های آن بر مبنای پیش‌بینی‌ها و اهداف توسعه شهری تهیه می‌شود. این طرح‌ها با توجه به اینکه برگرفته از الگوها و تجربیات سایر کشورها می‌باشند و با هزینه‌های زیادی تهیه گردیده‌اند دارای نتایج متفاوتی بوده‌اند اما به دلایل متعدد نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند. هدف از این مقاله تحليل وضعيت موجود شهر جديد هشتگرد و تطبيق آن با پیش‌بینی طرح جامع در جهت تحقق و يا عدم تحقق اهداف آن است. روش پژوهش در این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی –تحلیلی است در اين پژوهش به تحلیل (نقاط قوت و ضعف) شهر و محیط بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدهای تأثیرگذار از بیرون) و بررسي ميزان تحقق‌پذیری وضعيت موجود شهر جديد هشتگرد و تطبيق آن با پیش‌بینی اهداف طرح جامع پرداخته می‌شود. برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات شهر جدید هشتگرد از منابع و اسناد کتابخانه‌ای و نظرات کارشناسان و مسئولان شهر استفاده‌شده است. بدین ترتیب که هرکدام از عوامل چهارگانه‌ی SWOT پس از شناسایی، تحلیل‌شده و در مرحله‌ی بعدی، ماتریس SWOT تشکیل می‌شود. با توجه به تحلیل به‌عمل‌آمده باوجود تعداد شهرهای موجود در منطقه‌ی تهران، تنها 5 شهر جدید وجود دارد. این امر، نشان‌دهنده‌ی این است که شهر جدید هشتگرد در جهت جذب جمعیت مادرشهر تهران موفق نبوده است؛ زیرا رشد سریع شهرهای بدون برنامه‌ریزی در مقایسه با شهرهای جدید بیش‌تر می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - نظريه دولت در ديدگاه ابن خلدون با تأكيد بر جنبه هاي جغرافيايي و شهر سازی
   امیر  امین زاده
   موضوع، خاستگاه، اشكال و كاركرد دولت، در حوزه انديشه اسلامي به طور جدي مورد توجه قرار داشته و هم از منظر فلسفه سياسي و هم از بعد حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ به طوري كه اين موضوع و مسئله حاكميت را ميتوان به صراحت در آيات فراواني از قرآن كريم، و نيز كلمات علي ( چکیده کامل
   موضوع، خاستگاه، اشكال و كاركرد دولت، در حوزه انديشه اسلامي به طور جدي مورد توجه قرار داشته و هم از منظر فلسفه سياسي و هم از بعد حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ به طوري كه اين موضوع و مسئله حاكميت را ميتوان به صراحت در آيات فراواني از قرآن كريم، و نيز كلمات علي ( ع) در نهج البلاغه، همچنين در متون كلامي و فقهي و تاريخي مسلمانان ملاحظه نمود. آرا و نظريات حكمائي چون فارابي، بوعلي سينا، غزّالي، خواجه نصير طوسي و بويژه عبدالرحمن ابن خلدون در اين زمينه بسيار واجد اهميت و شايسته بررسي و تأمل است. در مقالهي حاضر تلاش به عمل آمده تا ضمن اشاراتي اجمالي به مفهوم دولت و حاكميت در متون ديني و بخصوص قرآن كريم، به طور مشخص آراء و نظريات ابن خلدون در اين خصوص مورد بررسي و نقادي قرار بگيرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بررسی و تحلیل برنامه‌ ریزی درسی‌ جغرافیا در دوره‌های‌ مختلف‌ تحصیلی در ایران
   سیده گلنار  صالحی خواه زهرا سامانپور مریم بستام
   سابقۀ برنامه ریزی درسی در دنیا به بیش از یک قرن می رسد، اما این رشته در ایران عمری بیش از چند دهه ندارد. با این حال در همین عمر کوتاه توانسته است جایگاه و مؤثر بودن خود را در بین همۀ علوم نظری باز نماید و مهمترین نقشی که داشته است تعیین مرز میان دانش و آموزش هر یک علو چکیده کامل
   سابقۀ برنامه ریزی درسی در دنیا به بیش از یک قرن می رسد، اما این رشته در ایران عمری بیش از چند دهه ندارد. با این حال در همین عمر کوتاه توانسته است جایگاه و مؤثر بودن خود را در بین همۀ علوم نظری باز نماید و مهمترین نقشی که داشته است تعیین مرز میان دانش و آموزش هر یک علوم بوده است. از جمله در رشتۀ علمی جغرافیا با همه تفاوت ها و شباهت هایی که با سایر علوم دارد این مرزبندی توانسته است گوشه ای از توانایی های ذاتی آن را آشکارتر نماید. سابقۀ تولید برنامۀ درسی جغرافیا را به طور علمی می توان به 70 سال قبل یعنی زمانی که آموزش و پرورش نوین ایران شکل گرفت نزدیک کرد. با این حال، تا حدود سال 1375 آموزش جغرافیا در ایران با تأکید بر شیوه های توصیفی انجام می شد تا اینکه در این سال هم پای با شکل گیری جریانی از برنامه ریزی درسی به شکل علمی و مدون در نظام آموزشی، نوعی رفرم در تولید برنامه های درسی مدون شکل گرفت و به این صورت اولین سند برنامه ریزی درسی جغرافیا در این سال تولید شد و از دل این برنامه درسی متناسب با دوره های تحصیلی و پایه های تحصیلی، برنامه-های دیگری استخراج شد و آموزش جغرافیا به عنوان یک رویکرد جدید در آموزش های رسمی ایران شکل گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - بررسی تأثیرات اقامتگاه های بومگردی بر روستاهای شهرستان طالقان
   صادق ثقفی اصل
   امروزه گردشگری روستایی به یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است و دولت ها سیاست های مختلفی را به منظور توسعه ی گردشگری روستایی در مقیاس های گوناگون، از سطوح محلی تا سطح ملی به کار گرفته اند. یکی از شاخه های گردشگری که در چند دهه اخیر بد چکیده کامل
   امروزه گردشگری روستایی به یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است و دولت ها سیاست های مختلفی را به منظور توسعه ی گردشگری روستایی در مقیاس های گوناگون، از سطوح محلی تا سطح ملی به کار گرفته اند. یکی از شاخه های گردشگری که در چند دهه اخیر بدان توجه گردیده است، بومگردی می باشد. بومگردی فعالیتی است که از قرن بیستم به بعد مورد توجه کارشناسان و متخصصین امر قرار گرفته است و از شاخه های اصلی گردشگری می باشد که به مبحث گردشگری روستا و اشتغال زایی افراد ساکن روستا می پردازد و همچنین می توان ذکر کرد که به لحاظ اقتصادی عامل درآمدزایی خوبی و به لحاظ اجتماعی و فرهنگی یک عامل مؤثر برای پیشرفت زندگی جامعه روستائی می باشد. البته نباید نقش اقامتگاه هایی که بخوبی می توانند به رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روستاها ایفا نمایند را نادیده گرفت. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرات اقامتگاه های بومگردی بر روستاها در شهرستان طالقان می باشد. در فرضیات پژوهش تاثیراقامتگاه های بومگردی با استفاده از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی در شهرستان طالقان بررسی شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده عوامل اجتماعی و فرهنگی(35)، عوامل اقتصادی (65)، میزان اثرگذاری آن ها بر اقامتگاه های بومگردی بالاتر از حد متوسط می باشد و عوامل جغرافیایی(0) اثرگذاری پایینتری بر بومگردی منطقه دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - نقش آموزشی رسانه در حفظ محیط زیست
   محمد دیبا
   در دنیای امروزه محیط زیست به یکی از مسایل حیاتی مهم تبدیل شده است. نابودی محیط زیست در این روزها با سرعتی باور نکردنی در حال به وقوع پیوستن است امروزه رسانه ها نقش مهمی در اطلاعرسانی و آموزش محیط زیست از خود ایفا میکنند، از این رو تأثیرپذیری مردم از رسانه‌ها، بر نوع رفت چکیده کامل
   در دنیای امروزه محیط زیست به یکی از مسایل حیاتی مهم تبدیل شده است. نابودی محیط زیست در این روزها با سرعتی باور نکردنی در حال به وقوع پیوستن است امروزه رسانه ها نقش مهمی در اطلاعرسانی و آموزش محیط زیست از خود ایفا میکنند، از این رو تأثیرپذیری مردم از رسانه‌ها، بر نوع رفتار و نگرش آنها با محیط‌ زیست اثرگذار خواهد بود، قدم اول ارتقاي فرهنگ عمومي حفظ از محيط زيست نيازمند آموزش محيط زيست در همه بخشها به خصوص کودکان و نوجوانان به عنوان سفيران محيط زيستي در جامعه ميباشد اين مقاله، با روش توصيفی- تحلیلی به بررسی نقش رسانه‌ها در حفاظت از محیط‌ زیست و تأثیر آنها بر رفتار و فرهنگ مردم و جامعه، می‌پردازد. در راستاي ارتقاي فرهنگ عمومي حفاظت از محيط زيست در کشور صورت گرفته، بر این منظور دیدگاه صاحبنظران، کتب، پیشینه مطالعاتی و تحقیقاتی انجام شده مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. کنترل عوامل محیطی در ارتقاي سلامت محیط ‌زیست نقش اساسی و کلیدي دارد و آلاینده‌های محیط که از تنوع، گستردگی و پیچیدگی خاصی برخوردارند می‌توانند سلامت محیط‌ زیست را با خطر مواجه سازند لذا با توجه اینکه رسانه‌های یکی از مهم‌ترین ابزار ارتباطات جمعی هستند باید از آنها در آموزش کنترل عوامل محیطی که باعث افزایش فرهنگ مردم در حفظ محیط‌ زیست هست استفاده کرد. امروزه رسانه‌های جمعى، يكى از مجارى مهم و در مواردى بی‌بدیل، در فرايند انتقال، تثبيت، تغيير، توجيه و حتى کنترل عوامل محیط شمرده می‌شوند و اين گفتگو به اين موضوع می‌پردازد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - بررسی راهکارهای توانمندسازی بافت فرسوده شهری نمونه موردی منطقه۹تهران
   سمیرا رضایی
   در گوشه و كنار فضاهاي شهري ايران بخصوص در بافت قديمي برخی مناطق شهر تهران مانند منطقه 9، گونه اي از اراضي و فضاهاي شهري به چشم ميخورد كه تاكنون در نظام قانوني و برنامه ريزي شهري كشور تعريف خاصي از آنها ارائه نشده است. در اصطلاح شهری به این زمین ها، بافت های فرسوده و منا چکیده کامل
   در گوشه و كنار فضاهاي شهري ايران بخصوص در بافت قديمي برخی مناطق شهر تهران مانند منطقه 9، گونه اي از اراضي و فضاهاي شهري به چشم ميخورد كه تاكنون در نظام قانوني و برنامه ريزي شهري كشور تعريف خاصي از آنها ارائه نشده است. در اصطلاح شهری به این زمین ها، بافت های فرسوده و مناطق حاشیه ای و یا بافت فرسوده گفته می شود. به طور كلي علل و پيامد مناطق حاشیه ای و بافت های فرسوده علاوه بر نازیبایی کالبدی، مشکلات امنیتی، و مشکلات زیست محیطی، در چهار گروه علل اقتصادي، اجتماعي، علل حقوقي، علل قانوني وعلل كالبدي- زيست محيطي خلاصه می شود. از آنجا که منطقه 9 شهرداری تهران دارای بافت فرسوده بیشتری نسبت به سایر مناطق می باشد، لذا در این مطالعه قصد داریم به بررسی مدیریت بافت فرسوده شهری (نمونۀ موردی: منطقه 9 شهر تهران) بپردازیم. در این پژوهش با استفاده از مشاهدات میدانی و مصاحبه و به کمک نقشه های شهری، به تحلیل و بررسی مدیریت بافت فرسوده شهری منطقه 9 شهرداری تهران به عنوان یکی از مناطق مرکزی و مهم این شهر پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان میدهد مهمترین علل بروز و شکل گیري بافت فرسوده در منطقه 9 شهر تهران عبارت اند از: فرسودگی شدید بناهای موجود در بافت قدیمی، مشکلات مربوط به شبکه معابر بافت، بدون استفاده شدن بعضی از عناصر شهری، تراکم و پیوستگی بافت، مسائل ناشی از مصالح به کار رفته و نحوه مرمت بناها، کمبود خدمات و تاسیسات و تسهیلات شهری و زیربنایی و همچنین برخی مشکلات ناشی از ضعف قوانین در تصاحب و اصلاح کاربری بافت های فرسوده و مشکلات مدیریتی شهرداری منطقه 9 تهران. واژگان کلیدی: برنامه ریزیِ کالبدی، بافت های فرسوده، زیباسازی، منطقه 9 شهرداری. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - استان کهگیلویه و بویراحمد در آیینه دفاع مقدس
   بهروز  خشت زر
   بعد از هجوم سراسري ارتش عراق به سرزمین مقدس اسلامی، مردم انقلابی و مسلمان ایران که بخشی از کشور خود را در خطر دیدند از سراسر کشور به جبهه هاي نبرد هجوم آوردند و از همان روزهاي اول سدي عظیم در مقابل ارتش مجهز عراق به وجود آوردند. مردم مسلمان علاوه بر اعزام جوانان خود ب چکیده کامل
   بعد از هجوم سراسري ارتش عراق به سرزمین مقدس اسلامی، مردم انقلابی و مسلمان ایران که بخشی از کشور خود را در خطر دیدند از سراسر کشور به جبهه هاي نبرد هجوم آوردند و از همان روزهاي اول سدي عظیم در مقابل ارتش مجهز عراق به وجود آوردند. مردم مسلمان علاوه بر اعزام جوانان خود به جبهه هاي نبرد با کمک هاي نقدي و غیرنقدي خود، بخشی از نیازمندي هاي جبهه هاي جنگ را به عهده گرفتند. صاحب نظران علوم سياسي معتقدند حيات سياسي اجتماعي هر جامعه، مرهون مشاركت فعال همة اعضاي جامعه مي باشد و توسعة اجتماعي منوط به بهره گيري از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل تمام اقشار نيروهاي انساني و مشاركت آگاهانه و متعهدانه آنان در تمام صحنه هاي اجتماعي است؛ اما همين نقش آفريني و مشاركت، به نگرش اعضاي جامعه نسبت به هويت و جايگاه آنان، پذيرش اجتماعي آنان جهت ايفاي نقش، خودباوري آنان و فراهم بودن زمينه هاي مشاركت وابسته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - تحلیلی بر نقش بقاع متبرکه در توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی بقاع متبرکه بخش سرفاریاب استان کهگیلویه و بویراحمد)
   بهروز  خشت زر
   گردشگری مذهبی یكی از اشكال عمده ی گردشگری است که شامل دیدار از اماکن مذهبی و انجام فرایض دینی و مذهبی است. گردشگری زیارتی، از قدیمی ترین اشکال در گذشته و از جمله پر رونق ترین گردشگری ها در زمان حاضر است. درواقع در مقوله گردشگری فرهنگی باید به گردشگری زیارتی و گردشگری مذ چکیده کامل
   گردشگری مذهبی یكی از اشكال عمده ی گردشگری است که شامل دیدار از اماکن مذهبی و انجام فرایض دینی و مذهبی است. گردشگری زیارتی، از قدیمی ترین اشکال در گذشته و از جمله پر رونق ترین گردشگری ها در زمان حاضر است. درواقع در مقوله گردشگری فرهنگی باید به گردشگری زیارتی و گردشگری مذهبی اشاره نمود که در نوع اول، گردشگر فقط با انگیزه زیارت اماکن مورد احترام و اعتقاد خویش به سفر نموده، ولی در نوع دوم، علاوه بر زیارت اماکن مقدسه به سیاحت و تفریح نیز می پردازد. به این خاطر در این پژوهش گردشگری زیارتی در مفهوم گردشگری مذهبی بیان می شود، چرا که در منطقه مورد مطالعه علاوه بر وجود مقبره امامزادگان، وجود طبیعتی بکر و زیبا در جذب گردشگران مؤثر است. در گردشگری مذهبی از یک سو باور مذهبی نقش دارد و از دیگر سو زمانی که گردشگران صرف دیدن مکان های مذهبی می کنند. جنبۀ دیگر واقعیت این است که این گردشگران قبل از اینکه قصد سفر داشته باشند، انگیزه های مذهبی برای سفر دارند. زیارت یکی از مصادیق کنش دینی است که در ادیان ومذاهب مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. این نوع گردشگری در کشور ما به جهت بافت مذهبی و همچنین جاذبه های زیارتی که در آن وجود دارد اهمیت بیشتری می یابد و می تواند موجبات افزایش سرمایه گذاری های کلان و خرد در نواحی روستایی، خود اشتغالی روستاییان، توسعه گردشگری روستایی، شناخت جاذبه های تاریخی، طبیعی، مذهبی و خدمترسانی بهتر به روستاییان را سبب شود. هدف اين پژوهش ارائه توصیفی نو به مقوله گردشگري مذهبي و توسعه آن در استان کهگیلویه و بویراحمد و بخصوص بخش سرفاریاب می باشد. براي اين منظور ابتدا مباني نظري گردشگري مذهبي، مورد مطالعه قرار گرفته سپس، جاذبه هاي گردشگري مذهبي سرفاریاب ذکر و ظرفيت هاي گردشگري مذهبي در سرفاریاب معرفي گرديد. روش تحقيق اين مطالعه، مشاهده مستقيم ظرفيت هاي محدوده مورد بررسي و استفاده از مطالعات اسنادی و اطلاعات ثانويه است. در پايان، پيشنهادهايي براي توسعه گردشگري مذهبي در منطقه مورد مطالعه بيان شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - پیشینه فرهنگی، تاریخی روابط ایران با کردستان عراق از دوران قاجار تا معاصر
   ایمان  انوری پور
   مردم اقلیم کردستان عراق امروزی که نژادی آریایی و اصالتی ایرانی دارند از 8000 هزار سال پیش بخشی از تاریخ و فرهنگ ایرانزمین محسوب می‌شوند و پیوستگی‌های زبانی، نژادی، دینی، سیاسی و اجتماعی با مردم و دولت‌های ایرانی خود را همواره تا به امروز حفظ کرده‌اند مردم و دولت‌های ایر چکیده کامل
   مردم اقلیم کردستان عراق امروزی که نژادی آریایی و اصالتی ایرانی دارند از 8000 هزار سال پیش بخشی از تاریخ و فرهنگ ایرانزمین محسوب می‌شوند و پیوستگی‌های زبانی، نژادی، دینی، سیاسی و اجتماعی با مردم و دولت‌های ایرانی خود را همواره تا به امروز حفظ کرده‌اند مردم و دولت‌های ایرانی نیز همواره این منطقه را بخشی از تاریخ و فرهنگ کهن خود می‌داند و در تمام حوادث تلخ و شیرینی که برای آن‌ها رخ‌داده در کنار آن‌ها بوده‌اند. با به قدرت رسیدن صفویه در اوایل قرن ده هجری (907 هجری) تا به امروزه (1398 انقلاب اسلامی ایران) در ایران، این منطقه نقش اساسی و کلیدی را در تحولات داخلی و روابط خارجی ایران با دولت‌های هم‌جوار عثمان، عراق، اسرائیل غاصب و فرا منطقه‌ای امریکا و انگلیس ایفا کرده است و باوجودآنکه با ضعف برخی از دولت‌های ایرانی درگذشته ازنظر سیاسی از حکومت مرکزی ایران جداشده‌اند اما شاکله‌های ارتباطی خود با ایران را همچنان حفظ کرده‌اند به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران نسبت به اتفاقات و دخالت‌های دولت‌های دیگر در این منطقه همواره حامی این مردم بوده است و با حساسیت خاصی تحولات این منطقه را مورد برسی قرار می‌دهند هرچند کردستان عراق را بخشی از عراق واحد می‌داند و از ایجاد یک دولت مستقل کردنشین که باعث تغییر در جغرافیایی سیاسی منطقه شود استقبال نمی‌کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - بررسی رابطه اقلیم با روند گردشگری در نیمه شمال شرقی ایران
   عبدالمطلب  کریم زاده رحیم  بردی آنامراد نژاد الهه مرادی
   اين پژوهش با هدف بررسی رابطة شرايط اقليمی و نيز تاثير اقليم بر توسعه و روند گردشگري در نیمه ی شرقی شمال ایران انجام شده است. در اين پژوهش از شاخص اقليم گردش (TCI) و 7 متغیر اقلیمی برای محاسبه مقادیر شاخص های اصلی و فرعی TCI استفاده شده است. این داده های اقلیمی برای یک د چکیده کامل
   اين پژوهش با هدف بررسی رابطة شرايط اقليمی و نيز تاثير اقليم بر توسعه و روند گردشگري در نیمه ی شرقی شمال ایران انجام شده است. در اين پژوهش از شاخص اقليم گردش (TCI) و 7 متغیر اقلیمی برای محاسبه مقادیر شاخص های اصلی و فرعی TCI استفاده شده است. این داده های اقلیمی برای یک دوره 20 ساله از 1990 تا 2011 مربوط به ایستگاه سینوپتیک استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از طریق پایگاه اینترنتی سازمان هواشناسی کشور دریافت شد. به منظور پهنه بندي شرايط اقليم گردشگري نیمه ی شمال شرقی ایران از تبديل اطلاعات نقطه اي ايستگاه ها به اطلاعات سطحي، از نرم افزار GIS بهره گرفته شد. شرايط اقليم توريستي شمال شرق ایران در مقياس ماهانه با استفاده از شاخص اقليم توريستي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله براي هر ماه به صورت مجزا در یافته های پژوهش آورده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، كه شاخص TCI در مناطق مختلف منطقه مورد مطالعه داراي تنوع زيادي است. به طوري كه با توجه به ويژگي سالانه شاخص(TCI) در سطح استانها ماه هاي مي، ژوئن، جولاي، آگوست و سپتامبر (ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد و شهريور) داراي بهترين شرايط از نظر آسايش اقليمي گردشگران مي باشد و ماه هاي ژانويه، فوريه، نوامبر و مارس (آذر، دي، بهمن و اسفند) داراي بدترين شرايط از اين نظر مي باشند. بررسي و مقايسة نتايج به دست آمده از شاخص TCI براي مناطق مختلف استان، حاكي از همخواني و تناسب نتايج پژوهش با واقعيت هاي اقليمي اين مناطق دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - نحوه شکل گیری حاشيه نشيني در شهرها ( مورد مطالعه : شهر ايلام)
   میلاد  عبدی
   اصطلاح حاشيه نشيني در كشورهاي در حال توسعه به محلات فقير نشين اطلاق ميشود .فقر علل اصلي حاشيه نشيني است .حاشيه نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ به وجود آمده است که ساكنين اين مناطق به علل گوناگون نتوانسته اند جذب نظام اقتصادي-اجتماعي شهر شده تا از خدمات و امكانات شهر است چکیده کامل
   اصطلاح حاشيه نشيني در كشورهاي در حال توسعه به محلات فقير نشين اطلاق ميشود .فقر علل اصلي حاشيه نشيني است .حاشيه نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ به وجود آمده است که ساكنين اين مناطق به علل گوناگون نتوانسته اند جذب نظام اقتصادي-اجتماعي شهر شده تا از خدمات و امكانات شهر استفاده نمايند. شكل گيري حاشيه نشيني در شهر ايلام به سال ١٣٤٠ برميگردد و عمدتاً در محدوده جنوب و جنوب شرق شهر شكل گرفته اند. از جمله محلات حاشیه نشین شهر ایلام می توان به محله سبزی آباد ،بانبور وبانبرز اشاره کرد.كه عمده ترين پیامد، آن رواج آسيب هاي اجتماعي، گسترش شهر در زمين هاي پست و نامناسب و تخريب زمينهاي كشاورزي است. هدف از اين پژوهش، بررسی حاشيه نشيني در شهر ايلام و ارائه راهكارهاي اجرايي براي مقابله با اين پدیده است. . در این پژوهش از روش اسنادی _کتاب خانه ای استفاده شده است و ابتدا به تعاریفی از حاشیه نشینی پرداخته وسپس به بررسی عوامل مرتبط با این پدیده در شهر ایلام می پردازد در پایان راهکارهایی جهت جلوگیری و تشدید این پدیده پیشنهاد ارائه می گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - بررسی ظرفیت‌های گردشگری غذا (مطالعه موردی: بررسی غذاهای بومی محلی استان قم)
   حسین  صادقی محمد آقا زاده
   نظام غذایی به‌مثابه بخشی از میراث فرهنگی جامعه، دارای ظرفیت‌های متعددی برای مطرح‌شدن در حوزه گردشگری است. نظام غذایی دریچه‌هایی گشوده است که گردشگران باتجربه و چشیدن آن، به عمق فرهنگ محلی وارد شده و تفاوتی که درک و لمس آن مهمترین انگیزه است را با فرهنگ خود از طریق طعم و چکیده کامل
   نظام غذایی به‌مثابه بخشی از میراث فرهنگی جامعه، دارای ظرفیت‌های متعددی برای مطرح‌شدن در حوزه گردشگری است. نظام غذایی دریچه‌هایی گشوده است که گردشگران باتجربه و چشیدن آن، به عمق فرهنگ محلی وارد شده و تفاوتی که درک و لمس آن مهمترین انگیزه است را با فرهنگ خود از طریق طعم و ذائقه درک می‌کند. گردشگری غذا در فـضای جغرافیایی خاص‌ خود و در ارتباط با سایر بخش‌ها از اهداف پرطرفدار و پردرآمد‌ در‌ کشورهای توسعه‌یافته در امر گردشگری محسوب می‌شود. گردشگری غذایی می‌تواند به منافع اقتصادی فراوانی ‌‌منجر‌ شود، و بـسیاری آن را ابـزاری برای توسعۀ محلی قلمداد کرده‌اند که می‌تواند‌ به‌ تحریک اقتصاد یاری رساند و از مشاغل موجود حفاظت کند و همچنین باعث ایجاد اشتغال گردد. هدف از این پژوهش، بررسی غذاهای محلی قم و میزان تأثیرگذاری آن بر جذب گردشگران و توسعه گردشگری این خطه از کشور است. مطالعه مزبور به لحاظ هدف کاربری و از نظر روش، توصیفی است. همچنین گرداوری اطلاعات و داده‌ها به شیوه مطالعات اسنادی – کتابخانه‌ای انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که غذاهای محلی قم، از ظرفیت‌های بالایی در جذب و ماندگاری گردشگر برخوردار است و متولیان امر با بها دادن به این موضوع، می‌توانند گردشگران بیشتری را در مدت زمانی طولانی‌تر در قم میزبانی کرده، و این خطه را از مزایای فرهنگی و اقتصادی آن بهره‌مند سازند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - روابط ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق
   ایمان  انوری پور
   بي ترديد، موقعيت ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق در باب مناسبات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و . . . در بستر تاريخ در هم تنيده شده است؛ به گونه اي که امتزاج ميان اين حوزه ها را مي توان در عصر جدید مشاهده کرد. يکي از مناطقي که از تأ چکیده کامل
   بي ترديد، موقعيت ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق در باب مناسبات اقتصادي، سياسي، فرهنگي و . . . در بستر تاريخ در هم تنيده شده است؛ به گونه اي که امتزاج ميان اين حوزه ها را مي توان در عصر جدید مشاهده کرد. يکي از مناطقي که از تأثيرگذاري و اهميت بالايي در عراق جديد برخوردار است، منطقه خودمختار کردستان محسوب که در پرتو واقعيت هاي ژئوپولتيک، بررسي فرصت ها و چالش هايي را که پيش روي جمهوري اسلامي ايران قرار داده است، ضروري نموده است. پژوهش حاضر، روابط ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق را عنوان مي کند که روابط ميان ايران و اقليم کردستان عراق مي تواند در حوزه هاي موضوعي فرهنگ، تروريسم و امنيت منطقه اي، فعاليت اقتصادي و مسأله انرژي، فرصت ها و چالش هايي را براي ج. ا. ايران زمينه سازي نمايد. پژوهش حاضر به روش کيفي و با رويکرد توصيفي و تحليلي است. نتايج تحقيق مؤيد اين واقعيت است که روابط ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کردستان امروزی عراق ، مي تواند در جهت تهديدزدايي امنيتي و تأمين منافع دو طرف مؤثر واقع شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - مبانی و معیارهای مکان‌یابی شبکه پایانه‌های مسافربری حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری
   محمد  احمدی علی آرام
   یکی از مهم‌ترین مقولات در برنامه‌ریزی شهری، مکان‌یابی مناسب برای استقرار خدمات و کاربری‌های شهری است. این به آن معنا است که فعالیت‌های مختلف شهری نیازمند فضای مناسب خود می‌باشند و امکان استقرار آن‌ها در هر ناحیه شهری وجود ندارد. این امر از طریق در نظر گرفتن ویژگی‌های کا چکیده کامل
   یکی از مهم‌ترین مقولات در برنامه‌ریزی شهری، مکان‌یابی مناسب برای استقرار خدمات و کاربری‌های شهری است. این به آن معنا است که فعالیت‌های مختلف شهری نیازمند فضای مناسب خود می‌باشند و امکان استقرار آن‌ها در هر ناحیه شهری وجود ندارد. این امر از طریق در نظر گرفتن ویژگی‌های کاربری‌ها و نحوه ارتباط آن‌ها با سایر کاربری‌های شهری امکان‌پذیر است. از جمله کاربری‌های مهم شهری، پایانه‌های مسافربری برون و درون‌شهری هستند. در برنامه‌ریزی شهری تعیین مکان مناسب برای استقرار کاربری‌های شهری از جمله موارد مهم و تأثیرگذار می‌باشد. از جمله کاربری‌های مهم پایانه‌های مسافربری هستند به دلیل افزایش جمعیت و حجم تردد در شهرها و در نتیجه گستردگی آن‌ها شرایط سنتی حاکم بر استقرار این عملکرد با مشکلات زیاد توأم گردیده است. الزامات اقتصادی، اجتماعی، آب و هوایی، ترافیکی و ... از جمله مواردی هستند که بایستی در تعیین مکان مناسب این کاربری در نظر گرفته شوند. هدف این پژوهش بررسی مکان‌یابی شبکه پایانه‌های مسافربری حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری می‌باشد . نتایج تحقیقات گذشته در ایران نشان می‌دهد که در مکان‌یابی پایانه‌های موجود و مطلوبیت مکانی و سازگاری فعالیت‌ها به نحو مقتضی مورد توجه قرار نگرفته است در خاتمه پیشنهاد‌هایی جهت رفع مشکلات موجود و اصلاح الگوهای مکان‌یابی پیشنهاد گردیده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار)
   شه بخش  رئیسی غلامرضا میری صفورا آبخشت سیما فیروزی راد افسانه پوریان
   شهر ایرانی اسلامی مفهومی براي معرفی شهرهایی متأثر از فرهنگ و آموزه هاي دینی و ارزش هاي اسلامی است. بنابراین، پژوهش حاضر باهدف سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار) تنطیم شده است. روش پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي و ازلحاظ هدف، ج چکیده کامل
   شهر ایرانی اسلامی مفهومی براي معرفی شهرهایی متأثر از فرهنگ و آموزه هاي دینی و ارزش هاي اسلامی است. بنابراین، پژوهش حاضر باهدف سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار) تنطیم شده است. روش پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي و ازلحاظ هدف، جزو تحقيقات كاربردي است. اطلاعات موردنياز از منابع كتابخانه اي و مطالعات ميداني و پرسشنامه گردآوری‌شده است. جامعه آماری، شهروندان ساکن در شهر چابهار است که در سال 1395 تعداد 106739 نفر در شهر ساکن بوده اند. نمونه های انتخاب‌شده با استفاده از روش کوکران 305 نفر است. شاخص های شهر آرام از شش معيار اصلي (حفاظت از محیط زیست، آگاهی و اطلاع رسانی، مدیریت شهری، حمایت از تولیدات داخلی، کیفیت شهر و مهمان نوازی) تشکیل‌شده است. نتایج آزمون T بیانگر این است که وضعیت شاخص های حفاظت از محیط زیست و مهمان نوازی از سطح میانگین نرمال یا متوسط بالاتر بوده و برای شاخص های مدیریت شهری و آگاهی و اطلاع رسانی در وضعیت نامناسب قرار دارد. وضعیت شاخص حمایت از تولیدات محلی نسبتاً نامناسب و شاخص کیفیت شهر در وضعیت نسبتاً مناسب قرارگرفته است. همچنین، بر اساس نتایج آزمون ضریب همخوانی کندال مشخص شد، شاخص مهمان نوازی با دارا بودن میانگین رتبه 39/4 بیشترین میانگین و بهترین رتبه، سپس حفاظت از محیط‌زیست با میانگین رتبه 92/3 و کیفیت شهر با میانگین رتبه 07/3 رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند. در این زمینه، شاخص آگاهی و اطلاع رسانی با میانگین رتبه 95/2 کمترین رتبه را در بین شاخص های پژوهش درزمینه شهر آرام در شهر چابهار به خود اختصاص داده است. در انتها، بر اساس نتایج تحلیل عاملی، بیشترین بار عاملی به ترتیب رتبه برای شاخص کیفیت شهر با میزان 897/0، حفاظت از محیط‌زیست با میزان 893/0 و حمایت از تولیدات محلی با میزان 873/0 به دست آمد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری
   شه بخش  رئیسی مریم  کریمیان بستانی صفورا آبخشت سیما فیروزی راد افسانه پوریان
   بالا بردن ميزان آگاهي عمومي ساكنان يك شهر نسبت به حقوق و قوانين شهري ازجمله عوامل مهمي است كه براي رسيدن به يك شهر پايدار و مطلوب بايد به آن توجه كرد . آگاهي شهروندان موجب رسيدن ايشان به حقي است كه جامعه براي آن‌ها در نظر می‌گیرد. قوانين و مقررات شهري را می‌توان به‌عنو چکیده کامل
   بالا بردن ميزان آگاهي عمومي ساكنان يك شهر نسبت به حقوق و قوانين شهري ازجمله عوامل مهمي است كه براي رسيدن به يك شهر پايدار و مطلوب بايد به آن توجه كرد . آگاهي شهروندان موجب رسيدن ايشان به حقي است كه جامعه براي آن‌ها در نظر می‌گیرد. قوانين و مقررات شهري را می‌توان به‌عنوان يكي از مهم‌ترین نقاط اتصال بين مديريت شهري و شهروندان قلمداد نمود . به تعبير بهتر بازيگران عناصر اصلي مديريت شهري در پرتو قوانين و مقررات شهري ضمن تعريف نقش براي خود و ساير اعضا می‌توانند شهروندان را در اداره‌ی امور شركت دهند. در اين پژوهش هدف شناخت ميزان آگاهي ساكنان شهر چابهار نسبت به حقوق و قوانين شهري است كه با استناد به داده‌های پژوهشي به توصيف ميزان اين آگاهي در بين ساكنان شهر موردنظر پرداخته شد. روش پژوهش به‌صورت توصيفي- تحلیلی صورت گرفته است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر برآورد گردید. از تعداد 382 پرسشنامه پخش‌شده تعداد 82 پرسشنامه به علت مخدوش بودن اطلاعات کنار گذاشته شد و تحلیل بر روی 300 پرسشنامه انجام شد. ابزار گردآوری داده‌های میدانی پرسشنامه محقق ساخته بود که در غالب 21 گویه طراحی‌شده بود . پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ و محاسبه ضریب پایایی ترکیبی(cr) سنجیده شد همچنین با توجه به نتایج پژوهش ميزان آگاهي از حقوق و قوانين شهري در بين شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری در سطح پایین قرار دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - ارزیابی و تحلیل میزان تحقق‌پذیری شاخص‌های مؤثر هویت محله‌ای در محلات تاریخی،موردمطالعه محله نوغان شهر مشهد
   فاطمه  براربختی مهدی زنگنه یعقوب زنگنه
   شهرها، فضاهای شهری گذشته از استقلال دارای شخصیت هویت خاصی نیز می‌باشند. درحالی‌که شهر جایی می‌باشد که تعاملات شهری در آن منجر می‌شود. مردم حس شهروندی نسبت به شهر خود نیز دارا می‌باشند به عبارتی آنچه منجر به ساخته‌شدن شهر می‌شود، مجموعه‌ای از ساختمان‌های عظیم و پارک‌ها ن چکیده کامل
   شهرها، فضاهای شهری گذشته از استقلال دارای شخصیت هویت خاصی نیز می‌باشند. درحالی‌که شهر جایی می‌باشد که تعاملات شهری در آن منجر می‌شود. مردم حس شهروندی نسبت به شهر خود نیز دارا می‌باشند به عبارتی آنچه منجر به ساخته‌شدن شهر می‌شود، مجموعه‌ای از ساختمان‌های عظیم و پارک‌ها نمی‌باشند بلکه مردم خود می‌باشند که با سلایق ویژگی‌های خاصشان سبب ساخته‌شدن هویت شهری، شهروندیشان نیز می‌شوند در مبحث هویت شهری، عناصر سازنده آن می‌توان به موضوعاتی همچون (زمان، مکان، قومیت، اعتقادات، آداب‌ورسوم، زبان مشترک، گویش‌ها و پوشش‌های محلی) اشاره کرد(نوفل و همکاران، 1388: 57-69). یکی از عناصر اصلی و مهم در ارتقای معنی شهر، محلات شهر می‌باشد. طی سال‌های متمادی محلات بخشی جدانشدنی از محیط شهری بوده‌اند. لذا بخش عظیمی از باز معنایی و هویتی شهر بر عهده محله‌هاست (445 : 2000،Eben Saleh). محلات می‌توانند احساس هویت و تعلق به محیط را در بین ساکنان گسترش دهند. در این پژوهش روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است بخشی از اطلاعات آن به‌صورت کتابخانه‌ای و بخشی دیگر از طریق مطالعه میدانی حاصل گردیده است همچنین برای تحلیل محله موردمطالعه از آمار، منابع و روش‌های پیمایشی استفاده خواهد شد. در ادامه تکمیل پرسشنامه‌های فوق و با تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از برداشت‌های میدانی و اسناد موجود در خصوص هویت شهری در محله بیان‌شده روش تحلیل داده‌های آن به دو طریق نیز صورت می‌پذیرد. به‌منظور محاسبه پایایی و روایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده می‌شود برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی بهره‌گیری خواهد شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت توریسم استان هرمزگان با توجه به قابلیت‌های اکوتوریسم دریایی
   صدیقه  محمودی
   اكوتوريسم دریایی به عنوان یک بازار سریع در حال رشد و سودآور صنعت گردشگری در نظر گرفته می شود که در گروه گردشگری مبتنی بر طبیعت و گردشگری پایدار قرار دارد. پذیرش فزاینده ای از تأثیرات منفی وارد شده از محیط گردشگری به محیط طبیعی وجود دارد سواحل خلیج فارس با برخورداری ازثر چکیده کامل
   اكوتوريسم دریایی به عنوان یک بازار سریع در حال رشد و سودآور صنعت گردشگری در نظر گرفته می شود که در گروه گردشگری مبتنی بر طبیعت و گردشگری پایدار قرار دارد. پذیرش فزاینده ای از تأثیرات منفی وارد شده از محیط گردشگری به محیط طبیعی وجود دارد سواحل خلیج فارس با برخورداری ازثروت های بکر و طبیعی فراوان خود یکی ازگنجینه های مهم و درامدزای جنوب کشور درحوزه صنعت گردشگری است که ظرفیت های آن به دلیل عدم بازاریابی مناسب تاکنون مورد استفاده قرارنگرفته است درمقاله حاضر تحت عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت توریسم استان هرمزگان با توجه به قابلیت‌های اکوتوریسم دریایی کوشیده است تا با استفاده ازروش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای پس ازشناخت قابلیت‌های گردشگری این استان به تحلیل نقاط قوت ضعف فرصت و تهدید مرتبط با بازاریابی صنعت گردشگری آن پرداخته و بدین ترتیب قابلیت‌های اکوتوریسم دریایی این استان را پیشنهاد نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - ظرفیت‌های اکوتوریسم دریایی در جزیره قشم
   صدیقه  محمودی
   اکوتوریسم در ایران به عنوان یکی از پنج کشور برخوردار از بیشترین تنوع اقلیمی در جهان و یکی از ذخیره گاه های متنوع زیستی کره زمین از مزیت نسبی افزون تری نسبت به دیگر شاخه های گردشگری برخوردار است، جزیره قشم نیز که در شرق خلیج فارس و تنگه هرمز با مساحت 1500 کیلومتر مربع و چکیده کامل
   اکوتوریسم در ایران به عنوان یکی از پنج کشور برخوردار از بیشترین تنوع اقلیمی در جهان و یکی از ذخیره گاه های متنوع زیستی کره زمین از مزیت نسبی افزون تری نسبت به دیگر شاخه های گردشگری برخوردار است، جزیره قشم نیز که در شرق خلیج فارس و تنگه هرمز با مساحت 1500 کیلومتر مربع و طول 136 کیلومتر به عنوان بزر گترین جزیره ایران و همچنین بزرگ ترین جزیره خلیج فارس واقع شده و دارای دامنه وسیع جذابیت های اکوتوریسی مانند غارهای تاریخی خربس، گنبدهای نمکی، تالاب ها و دریاچه های متعدد ،آبگیر باستانی پ یپشت، ساحل تخ مگذاری لا کپشت های پوزه عقابی واقع در روستای شیب دراز، جاذبه ژئوتوریستی و زیبای دره ستار هها و دره چاهکوه، معادن باستانی نمک در ساحل جنوبی جزیر ه، جنگل های دریایی حرا در 1درصد / گسترده ای 9هزار هکتاری با تنوع زیستی بالا که بر اساس بررسی های به عمل آمده در بخش محیط زیست، در حدود 5 پرندگان جهان و 25 درصد پرندگان بومی ایران، سالانه به جنگل های حرا که اولین ژئو پارک طبیعی دنیاست مهاجرت می کنند. جزیره قشم به دلیل داشتن جذابیت و بسترهای فراوان در بخش اکوتوریسم به عنوان یکی از مناطق ویژه گردشگری در کشور قابل طرح است. مقاله حاضر ضمن معرفی جاذبه های گردشگری این جزیره، درصدد تحلیل نقاط قوت وضعف، تهدیدها و فرصت های موجود در زمینه گردشگری منطقه است و هدف این مقاله معرفی ظرفیت های اکوتوریستی این منطقه، تشریح اهمیت آن ها، ضرورت حفظ و نگهداری، برنامه ریزی و سرمایه گذاری روی آنهاست. روش تحقیق این مقاله ترکیبی از روش های، توصیفی و تحلیلی است و به منظور دستیابی به هدف تحقیق استفاده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - بررسی و تاثیر گردشگری فرهنگی و ایجاد کارآفرینی روستایی
   جمشید  وصال نژاد
   بیکاری و کمبود فرصت ها ی شغلی از مشکلات اصلی روستاها، به ویژه در بین جوانان روستایی است. کاهش شاغلان بخش کشاورزی این واقعیّت را نشان می دهد که در آینده، افزایش اشتغال در نواحی روستایی در گرو توسعه ی بخش های صنعت و خدمات است. کارآفرینی به عنوان موتور توسعه ی اقتصادی، می چکیده کامل
   بیکاری و کمبود فرصت ها ی شغلی از مشکلات اصلی روستاها، به ویژه در بین جوانان روستایی است. کاهش شاغلان بخش کشاورزی این واقعیّت را نشان می دهد که در آینده، افزایش اشتغال در نواحی روستایی در گرو توسعه ی بخش های صنعت و خدمات است. کارآفرینی به عنوان موتور توسعه ی اقتصادی، می تواند یکی از راهبردهای اصلی حلِّ مشکلات روستایی، متنوّع سازی اقتصاد و استفاده ی بهینه از منابع روستاهای کشور باشد. گردشگری یکی از بزرگ ترین و سریع ترین صنایع در حال رشد است، درنتیجه تقاضاهای جدید گردشگران و نیاز به تنوّع محصولات و مقصدهای گردشگری، زمینه ای برای توسعه ی کسب و کارها، به ویژه کسب وکارهای کوچک و متوسّط و توسعه ی کارآفرینی فراهم می آورد. هم دولت و هم مردم بومی گردشگری را به عنوان یک منبع بالقوه اشتغال زایی و عامل رشد اقتصادی برای جوامع بومی محسوب می کنند. صنعت گردشگری با ایجاد فرصت های شغلی جدید موجب تقویت موقعیت مردم بومی در جامعه و استقلال اقتصادی می شود. توسعه گردشگری قومی و عشایری همچنین موجب بهبود سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت ها و افزایش درآمدهای مردم محلی می شود. گردشگران سفر کرده به مناطق قومی و عشایری، پول بیشتری برای خرید سوغات و اقامت در چنین مناطقی می پردازند، بنابراین گردشگری قومی و عشایری یک ابزار مهم توسعه اقتصادی است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - زیست پذیری محلات شهری با رویکرد توسعه پایداردر منطقه یک شهرداری کرج
   محمد   رامیان آزاده  اربابی سبزواری
   امروزه برخورداری از خصوصیات زیست پذیری برای شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرها ضرورت یافته است. ازاین‌رو پژوهش حاضر می-کوشد میزان زیست پذیری محلات شهریِ منطقه یک شهرداری کرج را ارزیابی کند. روش پژوهش به‌صورت ارزیابی-مقایسه ای بوده و جمع آوري اطلاعات مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای چکیده کامل
   امروزه برخورداری از خصوصیات زیست پذیری برای شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرها ضرورت یافته است. ازاین‌رو پژوهش حاضر می-کوشد میزان زیست پذیری محلات شهریِ منطقه یک شهرداری کرج را ارزیابی کند. روش پژوهش به‌صورت ارزیابی-مقایسه ای بوده و جمع آوري اطلاعات مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای و داده های اسنادی و میدانی به صورت پيمايشي صورت گرفته است در هر محله با توزيع و تكميل پرسشنامه و بهره گيري از مدل ELECTERE وضعيت پایداری در زیست پذیری و رتبه‌بندی محلات مشخص‌شده‌اند. نمونه آماری به روش تصادفی و با استفاده از مدل کوکران به تعداد 385 انتخاب‌شده است. زیست پذیری محلات در چهار بعد ارزیابی‌شده است. که درمجموع محلات شمالی منطقه (حوزه 1) به‌علاوه محله یک (واقع در حوزه 2) سطح پایداری بالاترین را در زیست پذیری نشان داده اند. از ابعاد موردبررسی می توان نتیجه گرفت که محلات منطقه به لحاظ پایداری و زیست-پذیری از سطح بالا به پایین به ترتیب این گونه بوده اند: 5، 1، 4، 8، 6، 9، 7، 2، 11، 10 و 3 . درمجموع محلات شمالی منطقه (حوزه 1) به‌علاوه محله یک (واقع در حوزه 2) سطح پایداری بالاتری را نشان داده اند که به مهم‌ترین دلایل آن اشاره می شود: وسعت محدوده فضای سبز ، کم بودن میزان آلودگی هوا، دسترسی بهتر به امکانات و خدمات و فضای سبز بیشتر و طراحی از پیش تعیین‌شده و بافت منظم، تراکم پایین ، وجود فرصت‌های شغلی بیشتر و سطح اجتماعی بالاتر این محلات بوده است. همچنین در محلات جنوبی (حوزه 1) سطح پایداری پایین تری ملاحظه گردید. مهم‌ترین دلایل پایین بودن پایداری وضعیت نامطلوب معابر و پیاده روها و تراکم بسیار بالاو معابر با عرض کم و کمبود امکانات و خدمات مختلف، امنیت پایین ساکنان، بیکاری بالا و درآمد کم و ساخت و سازهای بدون مجوز و املاک بدون سند و حضور کاربری های ناسازگار در کنار بافت مسکونی و کمبود فضای سبز، وجود انواع آلودگی ها و بافت فرسوده اشاره کرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - بررسی روند طرح‌ریزی شهری درکشورهای توسعه‌یافته با تأکید بر بازآفرینی شهری در سه¬دهة اخیر«موردمطالعه ایران»
   محمد   رامیان فاطمه ادیبی سعدی نژاد
   شهر به‌عنوان واقعیتی جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و جامعه‌شناختی در هر دوره ای از رشد و تحول خود از هرکدام از این عوامل تأثیر پذیرفته و بر هرکدام از آن‌ها تأثیر گذاشته است. پیچیدگی هر یک از این عوامل خود موجب پیچیدگی شهر به‌عنوان تبلور فضائی آن‌ها بوده است. مطمئناً سازمان چکیده کامل
   شهر به‌عنوان واقعیتی جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و جامعه‌شناختی در هر دوره ای از رشد و تحول خود از هرکدام از این عوامل تأثیر پذیرفته و بر هرکدام از آن‌ها تأثیر گذاشته است. پیچیدگی هر یک از این عوامل خود موجب پیچیدگی شهر به‌عنوان تبلور فضائی آن‌ها بوده است. مطمئناً سازمان دادن و نظم بخشیدن به شهر و چگونگی رشد و تحول آن نیازمند موضوع شناسی شهر و مسائل شهری و سپس برنامه ریزی برای آن می‌باشد. در دهه های اخیر، سیاست های متعددی در رویارویی با مسئله افت کیفیت محیطی، منزلت اجتماعی و سرزندگی اقتصادی شهرها (به‌ویژه در نواحی درونی آن‌ها) مطرح و برنامه های گوناگونی در این خصوص به اجرا درآمده اند. طی سه دهه اخیر در کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور حل معضلات و تنگناها در محدوده های شهری رو به افول، رویکردهای مختلفی در تئوری و عمل تجربه‌شده‌اند. سياست گذاري هاي توسعه در ايران طيّ دهه‌های اخير، به رشد ناموزون و عدم تعادل هاي شديدي در توسعه، چه به لحاظ بخشي(ميان بخش هاي کشاورزي، صنعت و خدمات يا بخش هاي سنّتي و مدرن) و چه به لحاظ فضايي- مکاني ميان شهرها و روستاها و حتّي در سطوح مختلف جوامع شهري منجر شده است. نهادهای زی ربط، برای توسعة متوازن شهری و به حداقل رساندن مشکلات، به ایجاد «طرح‌های شهری» روی آورده اند که به‌خودی‌خود، بنیادی ترین ابزار شکل دهی و نظم دهی به شمار می روند. بیش از سه دهه از زمان تهیه و اجرای طرح‌های شهری به هدف ساماندهی فضای شهری می گذرد به‌رغم همه تمهیدات صورت گرفته، ارزشیابی ها نشان می دهد که این طرح ها در دستیابی به اهداف خود ناموفق بوده اند. هدف اصلی، بررسی دیدگاه های اندیشمندان و برنامه ریزان در راستای عوامل مؤثر بر طرح‌های شهری است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - جایگاه قواعد حقوقی در حقوق بین الملل محیط زیست
   مهناز  فرج پور
   رشد فزاینده آلودگی و تخریب محیط زیست و شکل گیری بحران های متوالی زیست محیطی سبب شد دولت ها از تقریبا چهار دهه قبل به طور جدی به فکر راه چاره ای برآیند بر این اساس حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الز چکیده کامل
   رشد فزاینده آلودگی و تخریب محیط زیست و شکل گیری بحران های متوالی زیست محیطی سبب شد دولت ها از تقریبا چهار دهه قبل به طور جدی به فکر راه چاره ای برآیند بر این اساس حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیر الزام آور توسط جامعه جهانی شکل گرفت و در چند دهه اخیر از نظر محتوایی، شکلی و ساختاری توسعه یافت با توجه به آنکه اهميت و نقش اساسي محيط زيست در زندگي و تكامل انسان انكار ناپذير استبراین اساس تصمیم راسخ جهانی برای حفاظت محیط زیست با تشکیل اولین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست با نام «کنوانسیون استکهلم» در سال ۱۹۷۲در سوئد جنبه عینی پیدا کرد، به طوری که حق برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم طراز با حقوق بشر شناخته شد. بر این اساس در پژوهش حاضر برآنیم با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با کمک گرفتن از ابزار کتابخانه ای به این سوال اساسی پاسخ دهیم که قواعد حقوقی و علی الخصوص عرف چه جایگاهی در حقوق بین الملل محیط زیست دارد؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که عرف تاثیر مهمی در شکل گیری قواعد و قراردادهای حاصل از حقوق بین الملل محیط زیست داشت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - بررسی شاخص های توسعه پایدارمحله ای منطقه سه تهران نمونه موردی محله زرگنده
   زیبا   حاتمی غریبوند فاطمه ادیبی سعدی نژاد
   هدف از این پژوهش بررسی شاخص های توسعه پایداردر محله زرگنده منطقه 3تهران و بطور کلی شناخت تفاوت ها و نابرابری ها بین محلات و رتبه بندی از نظر وضعیت و سطح برخورداری از شاخص های توسعه پایدار محله ای ونشان دادن سطوح توسعه محلا ت از نظر میزان امکانات و دسترسی ها و بهره مند چکیده کامل
   هدف از این پژوهش بررسی شاخص های توسعه پایداردر محله زرگنده منطقه 3تهران و بطور کلی شناخت تفاوت ها و نابرابری ها بین محلات و رتبه بندی از نظر وضعیت و سطح برخورداری از شاخص های توسعه پایدار محله ای ونشان دادن سطوح توسعه محلا ت از نظر میزان امکانات و دسترسی ها و بهره مندی می باشد. و در این مقاله سعی می شود پس از مروری بر مفاهیم پایداری , تعاریف و اهداف پایداری و بررسی وتحلیل شاخص های پایداری وتطبیق آنها بر محه زرگنده در منطقه 3 تهران برروش تحلیلی توصیفی وبا استفاده از مدل SWOT شاخص های توسعه پایدار محله ای در این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی – تحلیلی تایج حاصل از این پژوهش, بیانگر آن است که محله زرگنده یکی از محله های منطقه 3 تهران از لحاظ توسعه پایدار در رتبه بسیار پایینی نسبت به محلات دیگر منطقه3 تهران قرار دارد این محله ازلحاظ پایداری با توجه به شاخص های کالبدی فضایی ، اقتصادی ، فرهنگی اجتماعی وزیست محیطی از نقاط ضعف بسیار بالایی برخوردار می باشد که در ادامه با مطالعه شاخص ها ، معیارها و زیر معیارها و.... به ارائه راهکارها و پیشنهادات سازند های جهت رفع معضلات ان پرداخته ایم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - محیط زیست و تدابیر پایدار در طراحی ساختمان های آینده
   سودابه حدادی کوهسار رمضانعلی نادری مایوان
   رشد جمعیت و افزایش میزان مصرف انرژی و استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی، مشکلات زیادی را برای جوامع بشری به وجود آورده است. سهم صنعت ساختمان در میزان مصرف منابع و تولید آلودگی‌های ناشی از آن زیاد است و ضایعات تولیدشده حاصل از عملیات ساخت و تخریب، مشکلات فراوانی ایجاد می‌نم چکیده کامل
   رشد جمعیت و افزایش میزان مصرف انرژی و استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی، مشکلات زیادی را برای جوامع بشری به وجود آورده است. سهم صنعت ساختمان در میزان مصرف منابع و تولید آلودگی‌های ناشی از آن زیاد است و ضایعات تولیدشده حاصل از عملیات ساخت و تخریب، مشکلات فراوانی ایجاد می‌نماید. انسان، طبیعت و معماری سه عاملی هستند که همواره در طول تاریخ در کنار یکدیگر و مؤثر بر یکدیگر بوده‌اند. در این بین معماری به‌عنوان عنصر اتصال انسان به طبیعت، هنگامی می‌تواند وظیفه خود را به‌درستی به انجام برساند که با شناخت و درك صحیح شرایط و نیازهای انسان و طبیعت به کار گرفته شود. با به‌کارگیری تجربیات، علوم و فنون نهفته در دل طبیعت و زدن پل دوستی بین انسان و محیط اطراف به کمک معماری، می‌توان اثری خلق کرد که از جنس محیط است و با محیط درآمیخته خواهد شد. دهه‌ها از مطرح‌شدن معماری پایدار می‌گذرد و راه‌کارهای بسیاری، توسط معماران، برای حل بحران‌ها ارائه‌شده است. معماری پایدار یک فرآیندی است که می‌تواند تکرار شود. معماری پایدار می‌تواند در کیفیت محصول نهایی تأثیرگذار باشد و فرآیندی که ماندنی باشد را تشخیص دهد. هدف ما در این تحقیق بررسی معماری پایدار در طراحی ساختمان‌های آینده بر پایه محیط‌زیست است. در این تحقیق ابتدا با روش مطالعات تطبیقی به بررسی اقدامات صورت گرفته بر روی نمونه‌های موردی در دوره‌های زمانی مشخص و نیز اثرات آن‌ها بر محیط زیست و جغرافیا پرداخته شد. سپس تبیین تدابیر پایدار به كار گرفته‌شده از سوی معماران در طراحی ساختمان‌های آینده در دستور كار قرار گرفت. در ادامه با روشی تحلیلی به ارائه نتایج اقدام گردیده است. شیوه گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه‌ای و مطالعه اسنادی بوده است. و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، به مقوله معیار‌های طراحی برای ساختار‌های آینده و تدابیر قابل اتخاذ آن پرداخته می‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - ارزیابی میزان سرانه فضای¬سبز در محیط¬زیست شهری(نمونه موردی: شهر بجنورد)
   سودابه حدادی کوهسار رمضانعلی نادری مایوان
   امروزه مفهوم شهر‌ها بدون فضای سبز مؤثر در ا شکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. پیامد‌های توسعه شهری و پیچیدگی‌های معضلات زیست محیطی آن‌ها موجودیت فضای سبز و گسترش آن برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده‌اند. توجه به فضای سبز به طور عام به عنوان ریه‌های تنفسی شهر‌ها تعریف اغر چکیده کامل
   امروزه مفهوم شهر‌ها بدون فضای سبز مؤثر در ا شکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. پیامد‌های توسعه شهری و پیچیدگی‌های معضلات زیست محیطی آن‌ها موجودیت فضای سبز و گسترش آن برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده‌اند. توجه به فضای سبز به طور عام به عنوان ریه‌های تنفسی شهر‌ها تعریف اغراق‌آمیزی از کارکرد آن نیست. بلکه این شبیه بیان‌کننده حداقل کارکرد آن در مفهوم اکولوژیک شهر‌ها به شمار می‌رود. این فضا‌ها هم از دیدگاه تأمین نیاز‌های زیست محیطی شهر نشینان و هم از نظر تأمین فضا‌های فراغتی و بستر ارتباط و تعامل اجتماعی آن جایگاهی در خور اهمیت دارد. با گسترش سریع شهر بجنورد در دهه‌های اخیر، بر اهمیت فضای سبز شهری و پارک‌ها هم از لحاظ افزایش نیاز‌های اجتماعی و زیست محیطی و زیبایی‌شناسانه و هم از ُبعد نقش دسترسی به فضای سبز در عدالت اجتماعی و توسعه متعادل شهری به شدت افزوده شده است. در این مقاله، توزیع و سرانه فضای سبز شهری با سطوح عملكردی گوناگون در گسترۀ شهر بجنورد بررسی و کمبود‌های موجود در این زمینه تحلیل شده است. در این پژوهش نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی است و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی است و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش استنتاجی (عقلانی) و همچنین استفاده از نرم‌افزار GISبوده، که نقشه وضع موجود و نقشه دسترسی‌ها با استفاده از این نرم‌افزار تهیه گردید. همچنین از این نقشه‌ها برای تحلیل‌های نهایی استفاده شد که طبق نتایج به دست آمده شهر بجنورد دچار کمبود سرانه فضای سبز شهری بوده و همین امر باعث آلودگی‌های زیست محیطی در این شهر شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - نقش خود تنظیمی(راهبردهای شناختی و فرا شناختی) در عملکرد تحصیلی دانش ‏آموزان سال سوم دبیرستان‏ های بابل
   لیلا  لطفی نیا فیروزجاه
   هدف از انجام این پژوهش، نقش خود تنظیمی(راهبردهای شناختی و فرا شناختی) در عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان سال سوم رشته علوم تجربی در دبیرستان‏های بابل بود. در این پژوهش خودتنظیمی(راهبردهای شناختی و فراشناختی) و عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده‏اند. نمونه پژو چکیده کامل
   هدف از انجام این پژوهش، نقش خود تنظیمی(راهبردهای شناختی و فرا شناختی) در عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان سال سوم رشته علوم تجربی در دبیرستان‏های بابل بود. در این پژوهش خودتنظیمی(راهبردهای شناختی و فراشناختی) و عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده‏اند. نمونه پژوهش، شامل 150 نفر دانش‏آموز دختر و پسر سال سوم علوم تجربی شاغل به تحصیل در سال 1400-1399در دبیرستان‏های بابل بودند که با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای انتخاب شدند. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که در کل نمونه، نقش خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فرا شناختی) و عملکرد تحصیلی به ترتیب25/0و 25/0 بود. برای تعیین سهم هر یک از متغیرهای پیش‏بین در تعیین متغیر ملاک از رگرسیون استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که خودتنظیمی در تبیین واریانس عملکرد تحصیلی سهم داشته ‏اند. عزت‏نفس سهمی در تبیین واریانس عملکرد تحصیلی نداشته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - مروری بر تکوین دانش جغرافیا
   جمشید  وصال نژاد
   هدف مقاله حاضر بررسی مروری بر تکوین دانش جغرافیا بوده است. به این منظور از روش تحلیلی _ تاریخی استفاده‌شده است. نمونه مطالب این پژوهش شامل آثار، رخدادها، تلاش‌ها و اقدام‌های انجام‌شده در طول تاریخ علم جغرافیا از آغاز تاکنون بوده است. به همین منظور، ابتدا عنوان و چند تعر چکیده کامل
   هدف مقاله حاضر بررسی مروری بر تکوین دانش جغرافیا بوده است. به این منظور از روش تحلیلی _ تاریخی استفاده‌شده است. نمونه مطالب این پژوهش شامل آثار، رخدادها، تلاش‌ها و اقدام‌های انجام‌شده در طول تاریخ علم جغرافیا از آغاز تاکنون بوده است. به همین منظور، ابتدا عنوان و چند تعریف معروف از این علم مطرح‌شده و سپس، سیر تاریخی تکوین و تکامل این علم موردبحث قرارگرفته است. اصولاً مطالعه هر پدیده یا موضوعی بهتر است از زوایای مورد برسی قرار گیرد. چون اگر ما صرفاً از یک‌جهت به آن پدیده نگاه کنیم طبیعی است که سمت مخالف آن را نتوانیم ببینیم. بنابراین کسی نمی‌تواند یک‌چشم انداز را درآن‌واحد با تمامی ابعاد و بخش‌های آن ملاحظه کند. مساله ی دیگر برمی‌گردد به هدف بیننده که برداشت‌ها و نگاه‌های متفاوتی را انتظار داریم یا اگر ما با توجه به نقش و کارکرد پدیده‌ها به آن‌ها نگاه کنیم بازبرداشت‌ها و نحوه‌ی نگرش‌ها متفاوت خواهد بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - «ارزیابی سیاست¬های مدیریت یکپارچه شهری در ایران با رویکرد حکمروایی»
   محمد   رامیان آزاده  اربابی سبزواری
   در دهه های اخیر مسائل و مشکلات شهرها پیچیده تر شده است و مدیریت یکپارچه شهری به تحول و نگرشی فراتر از نگرش و عملکرد سیستم مدیریتی سنتی پیشین نیاز دارد. تعدد مديريت و ناهماهنگی سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از مسائل اساسی در حوزه مديريت شهری، است؛ ا چکیده کامل
   در دهه های اخیر مسائل و مشکلات شهرها پیچیده تر شده است و مدیریت یکپارچه شهری به تحول و نگرشی فراتر از نگرش و عملکرد سیستم مدیریتی سنتی پیشین نیاز دارد. تعدد مديريت و ناهماهنگی سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از مسائل اساسی در حوزه مديريت شهری، است؛ امروزه اداره مطلوب شهرها، بدون مديريت يکپارچه شهری امکان پذير نيست. تحقق مدیریت و تغییرات در رویکردهای مدیریتی در بستری اتفاق می افتد که به بستر حکمرانی شناخته می شود. مفهوم حکمرانی( Governance ) هم خانواده با با مفهوم حکومت ( Government )، اما متفاوت از آن است. حکمرانی به جای تمرکز بر دولت، قدرت را در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت و در قالب سه رکن: «حکومت » ،« بخش خصوصی » و «جامعه مدنی » جریان می دهد. به علاوه شالودۀ حکمرانی، فرآیند تصمیم سازی و اجرای تصمیمات است که مشخص می کند چگونه سه بازیگر یادشده با اولویت ها و سلایق متفاوت، به هماهنگی می رسند. به این ترتیب موضوعات مطرح در مقوله حکمرانی، شامل قدرت و نظام توزیع آن، چگونگی سیاست گذاری، اولویت بندی ها و پاسخ گویی می شود. در این مطالعه، به ابعاد مختلف حکمروایی و مدیریت یکپارچه، پرداخته شده و موانع و چالش های حکمروایی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مولفه هایی از قبیل « فقدان شهر و نظریه ای پایه برای تعریف شهر در ایران »، « عدم شکل گیری جامعه مدنی قدرتمند و تاثیرگذار»، « عدم تکوین مفهوم برنامه ریزی در ایران»، « فقدان جایگاه مفهوم شهروندی»، « جایگاه مدیریت شهری در قوانین و اسناد فرادست»، « عدم وجود یکپارچگی در مدیریت شهری» و « تامین مالی ناپایدار شهرداری ها و مشکلات تبعی آن» از مهم ترین موانع در این زمینه به شمار می روند (آشناور و همکاران،1400). پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - مروری بر پارادایم ها و مکاتب در علم جغرافیا
   مجید   ظریفیان
   پارادایم در علوم به معنای(دیدگاه، الگو، سرمشق و…) است. پارادایم ها همچون خونی در رگ های علوم مختلف جاری است. پارادایم ها فعالیت دانشمندان هر رشته را هماهنگ و هدایت می کند. توجه زیاد به یک پارادایم می تواند تعصب را گسترش دهد و این تعصب اگر در سطح جامعه و حکومت نفوذ کند، چکیده کامل
   پارادایم در علوم به معنای(دیدگاه، الگو، سرمشق و…) است. پارادایم ها همچون خونی در رگ های علوم مختلف جاری است. پارادایم ها فعالیت دانشمندان هر رشته را هماهنگ و هدایت می کند. توجه زیاد به یک پارادایم می تواند تعصب را گسترش دهد و این تعصب اگر در سطح جامعه و حکومت نفوذ کند، موجب عقب ماندگی کشور در مسیر توسعه خواهد شد. پارادایم ها همواره تغییر و تحول پیدا می کنند(ثابت و پایدار).پارادایم های جدیدی توسط افراد با نبوغ ، شجاع و جسور متولد می شوند. تغییر و تحول پارادایم ها به تحولات علوم می انجامد. تاریخچه مکتب و سیر تکاملی آن ورود بحث فضا به علم جغرافیا همزمان با طرح جغرافیای نو در محافل جغرافیا اتفاق افتاد. در واقع می توان گفت که ابتداء در سال 1928 رابرت پلات جغرافیدان آمریکائی به وابستگی های ناحیه ای و یا فضایی تأکید بسیار نمود. و پس از او جغرافیدانان دیگری از سنت فضایی استفاده کردند اما کار عملی در دیدگاه فضایی توسط ادوارد اولمن و فردکورد شیفر وارد جغرافیا گردید . والترکریستالر، آلفرد وبر و فن تونن افق های تازه در جغرافیا گشودند. در اوایل دهه ی 1950 شیفر جغرافیا را « علم آرایش فضایی پدیده ها » می داند و اثبات گرائی منطقی را وارد مطالعات جغرافیای می نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - تحلیل ارتباط سؤالات آزمون پاياني درس جغرافيا پايه اول دبیرستان با اهداف و محتوي كتاب جغرافیا در شهر یاسوج
   عبدالمجید   ظریفیان
   پراكندگي و افتراق پديده‌هاي فضائي- مكاني سطح زمين را در ارتباط با ساخت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سپس به آینده‌نگری و تصمیم‌گیری در مورد اين پدیده‌ها مي‌پردازد. پژوهش حاضر باهدف تحلیل ارتباط سؤالات آزمون پاياني درس جغرافيا پايه اول دبیرستان با اهداف و محتوي كتاب جغرافیا در چکیده کامل
   پراكندگي و افتراق پديده‌هاي فضائي- مكاني سطح زمين را در ارتباط با ساخت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سپس به آینده‌نگری و تصمیم‌گیری در مورد اين پدیده‌ها مي‌پردازد. پژوهش حاضر باهدف تحلیل ارتباط سؤالات آزمون پاياني درس جغرافيا پايه اول دبیرستان با اهداف و محتوي كتاب جغرافیا در شهر یاسوج سال تحصيلي 1400یاسوج انجام‌شده است. این پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان اول دبیرستان شهر یاسوج در سال 1400 است، می باشد که در اين پژوهش پس از مشخص نمودن گروه نمونه و جمع‌آوری اوراق امتحاني، ابتدا اوراق براساس نمره‌های دانش‌آموزان از پائين با بالا طبقه‌بندی‌شده و نتايج حاصل از روائي محتوايي سؤال‌ها نشان داد كه 32%از سؤال‌های پايه اول دبیرستان، پوشش خوبي براي محتوي و هدف‌ها فراهم كرده و 21% از سؤال‌ها دربرگیرنده هيچيك از هدف و محتواي درس جغرافي پايه اول نبوده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - ميزان ارتباط آزمون پاياني درس جغرافيا پايه چهارم ابتدایی با محتوي كتاب در سال تحصيلي 1400 در شهر یاسوج
   محمدعلی  حكمتی نيا
   پراكندگي و افتراق پديده‌هاي فضائي- مكاني سطح زمين را در ارتباط با ساخت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سپس به آینده‌نگری و تصمیم‌گیری در مورد اين پدیده‌ها مي‌پردازد. پژوهش حاضر باهدف ميزان ارتباط آزمون پاياني درس جغرافيا پايه چهارم ابتدایی با محتوي كتاب سال تحصيلي 1400در شهر یا چکیده کامل
   پراكندگي و افتراق پديده‌هاي فضائي- مكاني سطح زمين را در ارتباط با ساخت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سپس به آینده‌نگری و تصمیم‌گیری در مورد اين پدیده‌ها مي‌پردازد. پژوهش حاضر باهدف ميزان ارتباط آزمون پاياني درس جغرافيا پايه چهارم ابتدایی با محتوي كتاب سال تحصيلي 1400در شهر یاسوج انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان سال چهارم ابتدایی شهر یاسوج در سال 1400 است، می باشد که در اين پژوهش پس از مشخص نمودن گروه نمونه و جمع‌آوری اوراق امتحاني، ابتدا اوراق براساس نمره‌هاي دانش‌آموزان از پائين با بالا طبقه‌بندی‌شده سپس 27% اوراق نمرات بالا و 27% اوراق نمرات پائين، مربوط به هر يك از نمونه سوالات انتخاب‌شده و سپس با استفاده از جدول دو بعد و محاسبه ضريب دشواري و قدرت تميز سوالات موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات و جهت گیری های آینده در عملکردی توسعه پایداری در صنعت گردشگری
   شهرام رفیعی نائینی آتنا حرفه گر میترا حسین پور شرف شاد محبوبه جرجانی
   در دهه های اخیر، با نگرش به فعالیت های اقتصادی در صنعت های گردشگری و مهمان نوازی سبز محور به طور فزاینده ای به صورت ناپایدار بوده است. علیرغم تعداد بالای مقالات انتشار یافته در علم پایداری با رویکرد ها و موضوعات مختلف به شدت پراکنده بوده است. هدف از بررسی مقدماتی ارائه چکیده کامل
   در دهه های اخیر، با نگرش به فعالیت های اقتصادی در صنعت های گردشگری و مهمان نوازی سبز محور به طور فزاینده ای به صورت ناپایدار بوده است. علیرغم تعداد بالای مقالات انتشار یافته در علم پایداری با رویکرد ها و موضوعات مختلف به شدت پراکنده بوده است. هدف از بررسی مقدماتی ارائه یک نمای کلی به صورت ساختار یافته از مقالات انتشار یافته مربوط به ارزیابی عملکرد پایداری در صنعت گردشگری و مهمان پذیری و مستند سازی از نظر وضعیت فعلی ادبیات، دسته بندی مقالات انتشار یافته، تحلیل و پیوند دادن به روندهای مورد مطالعه و همچنین برجسته کردن شکاف ها و ارائه توصیه های پژوهشی علمی است. روش و بررسی در این تحقیق پیشنهادی شامل دو مرحله متوالی روش شناختی است. ابتدا نحوه شناسایی مقالات به عنوان رویکرد جمع آوری داده ها و سپس نحوه تجزیه و تحلیل این مقالات می باشد. در این مقاله نتیجتا نشان داده می شود که مدل های ارزیابی پایداری در صنعت گردشگری و مهمان نوازی باید متعادل تر گردد، معیارها و روابط به طریقی مناسب تعریف گردد و ذهنیت معیارهای ذهنی ذاتی در شاخص های پایداری در نظر گرفته شود. برای پرداختن به این ذهنیت، می توان از سایر روش های تحلیلی و تکنیک های تصمیم گیری گروهی که می تواند با عدم قطعیت، با شاخص های متضاد و ارزیابی های زبانی مقابله نماید و در کارهای آینده مورد استفاده قرار گیرد. با ارائه شکاف‌های تحقیقاتی، در این بررسی محققان را تحریک می‌کند تا چارچوب‌های ارزیابی عملکرد پایداری عملاً قابل اجرا را ایجاد کنند تا با ارزیابی و مقایسه درجه پایداری به کمک کند و منجر به شیوه‌های تجاری پایدارتر شود. این بررسی در تعریف ارزیابی عملکرد پایداری شرکت های گردشگری و مهمان نوازی برای اولین بار، بررسی شکاف بین حسابداری پایداری و ارزیابی پایداری، و ارائه یک نمای کلی ساختار یافته از توصیه‌های پژوهشی نوآورانه در مورد ادغام روش‌های ارزیابی تحلیلی در چارچوب‌های مفهومی پایداری منحصر به فرد را ارائه می نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   37 - بررسی مروری بر مفاهیم و مکاتب اکولوژی در صنعت گردشگری
   شهرام رفیعی نائینی آتنا حرفه گر میترا حسین پور شرف شاد محبوبه جرجانی
   امروزه صنعت گردشگری و هتلداری به عنوان یکی از مهم ترین محرک های ثروت و اشتغال زایی در جهان شناخته شده و موتور رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در صحنه جهانی به شمار می رود. اكوتوريسم به عنوان يک گونه از گردشگری قادر است که در استفاده از توان‌های م چکیده کامل
   امروزه صنعت گردشگری و هتلداری به عنوان یکی از مهم ترین محرک های ثروت و اشتغال زایی در جهان شناخته شده و موتور رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در صحنه جهانی به شمار می رود. اكوتوريسم به عنوان يک گونه از گردشگری قادر است که در استفاده از توان‌های محيطی سبب افزايش همکاری وتاثيرات اقتصادی آن و همچنين حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار شده و تحرک و پويايی را در اقتصاد محلی و منطقه‌ای به وجود آورد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مفاهیم و مکاتب گردشگری اکولوژیک می‏باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می‏باشد. رابطه بین گردشگری و محیط زیست نه تنها اساسی است بلکه بسیار پیچیده است. بین این دو وابستگی متقابل وجود دارد که به آن همزیستی می گویند. به زبان ساده، این همزیستی به این معناست که گردشگری توسعه خود را مدیون محیط با کیفیت بالا است. ابعاد زیست محیطی گردشگری یکی از رشته های مورد علاقه جغرافیدانان به دلیل ماهیت جغرافیا است که رویکردی قوی به حوزه روابط انسان و محیط زیست دارد. در واقع، تأثیر زیست‌محیطی گردشگری و تفریح و تجزیه و تحلیل منابع، حوزه‌ای است که علوم انسانی و جغرافی‌دانان طبیعی در مطالعه موضوعات مرتبط با گردشگری با یکدیگر همپوشانی دارند. دلیل دیگر اما اهمیت محیط طبیعی برای گردشگری و تفریح است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   38 - بررسی ارزیابی مروری بر ادبیات سیستماتیک (بازاریابی سبز) و تحلیلی بر تعاریف، مراحل استراتژی و ابزارها در صنعت گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور)
   شهرام رفیعی نائینی آتنا حرفه گر میترا حسین پور شرفشاد محبوبه جرجانی
   در سال های اخیر،نگرانی های رو به رشد بین المللی در مورد پایداری زیست محیطی و تغییرات آب و هوا،همه شرکت های گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور) را با چالش و ادغام مسائل زیست محیطی در استراتژی و فعالیت های تجاری سوق می دهد،هدف از بررسی مقدماتی این مقاله; بررسی محرک های اصلی چکیده کامل
   در سال های اخیر،نگرانی های رو به رشد بین المللی در مورد پایداری زیست محیطی و تغییرات آب و هوا،همه شرکت های گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور) را با چالش و ادغام مسائل زیست محیطی در استراتژی و فعالیت های تجاری سوق می دهد،هدف از بررسی مقدماتی این مقاله; بررسی محرک های اصلی نوآوری در ادبیات سیستماتیک(بازاریابی سبز)بوده است.با توجه به اینکه تعداد شرکت‌های گردشگری و مهمان نوازی (سبز محور) که محصولات سبز را توسعه می‌دهند به سرعت در حال رشد بوده و مصرف‌کنندگان(مشتریان)علاقه فزاینده‌ای به این محصولات نشان داده‌اند. بنابراین، شناخت ویژگی ‌های اصلی محصولات سبز، شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت و تمایل مصرف‌کنندگان به پرداخت بیشتر برای آنها، کانال‌های فروش و ابزارهای تبلیغاتی (4Ps بازاریابی سبز) برای شرکت‌هایی که قصد طراحی، توسعه و بازاریابی را دارند بسیار مفید خواهد بود.محصولات سبز به همین دلیل، درک عمیق بازاریابی سبز، از یک سو، تولید پاک‌تر را از طریق توسعه محصولات سبز و از سوی دیگر، مصرف پایدار را از طریق بازاریابی موفق آنها تقویت می‌کند. این مطالعه از روش مرور ادبیات سیستماتیک استفاده می کند به طور خاص،این مقاله به تجزیه و تحلیل: 1) تعاریف غالب بازاریابی سبز (و مفاهیم مرتبط) و تکامل آنها در طول زمان،2)مراحل مختلف برای ایجاد یک استراتژی بازاریابی سبز، و3)ویژگی های عناصر آمیخته بازاریابی سبز پرداخته است. پس از جستجوی نشریات دانشگاهی در سه پایگاه داده (ابسکو، اسکوپوس و وب علم) و انتخاب نشریات بر اساس ارتباط آنها با اهداف ذکر شده،114 مطالعه در بررسی گنجانده شده است. نتایج نشان می دهد که تعریف بازاریابی سبز در طول زمان با توجه به ارتباط رو به رشد پایداری محیطی تغییر کرده است. با توجه به استراتژی بازاریابی سبز،چندین راه برای تقسیم بندی مصرف کنندگان شناسایی شده است.مطالعات در ارتباط بیشتر با موقعیت‌یابی برند سبز به جای موقعیت‌یابی محصول سبز، همگرا هستند و بسیاری از آنها آن را شانسی برای تمایز می‌دانند. با اشاره به آمیخته بازاریابی سبز، نتایج نشان می دهد که: انواع بسیاری از محصولات سبز وجود دارد.و به این ترتیب، پیامدهای مهمی برای مدیران صنعت گردشگری، محققان و دانشجویان دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   39 - «ضرورت و راهبردهای بهسازی و نوسازی بافت¬های فرسودةشهری (موردمطالعه: شهرکرج)»
   اصغر  کاظمی
   یکجا نشینی انسان سرآغازی برای شهرنشینی شدن او بود. تا جایی که همین رشد شهر نشینی در دهه های اخیر مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیاری را ایجاد نموده است. یکی از این مشکلات، بافت های فرسودۀ شهری است که موضوع نوسازی و بهسازی آنها در دهه های اخیر توجه برنامه ریزان و مدیرا چکیده کامل
   یکجا نشینی انسان سرآغازی برای شهرنشینی شدن او بود. تا جایی که همین رشد شهر نشینی در دهه های اخیر مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیاری را ایجاد نموده است. یکی از این مشکلات، بافت های فرسودۀ شهری است که موضوع نوسازی و بهسازی آنها در دهه های اخیر توجه برنامه ریزان و مدیران شهری را به خود جلب کرده است. در چنین شرایطی لازم است با استفاده از سیاست های مناسب چون بازسازی، بازنده سازی، نوسازی، بهسازی، توسعه مجدد و درنهایت بازآفرینی به احیاء این بافت ها پرداخته شود. نوسازی و بهسازی یک بار برای همیشه رخ نمی دهد بلکه امری است مداوم این امر آنی و سریع نیست بلکه فرایندی حساس و پیچیده است که نیاز به طراحی برنامه های هدفمند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد و برای دست یابی به ساماندهی و احیای موفقیت آمیز، به شناخت دقیق بافت قدیمی و کل سیستم شهر و نظام منطقه ای نیاز است. ازاین‌رو، درتحقیق حاضر سعی شده از طریق تدوین استراتژی‌هایی، موضوع بهسازی در بافت فرسوده شهر کرج پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که عامل های ایجاد بسترهای نهادی و قانونی مناسب به منظور مدیریت یکپارچه شهری، توانمندسازی و ظرفیت سازی در شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر از تأثیرگذارترین استراتژی های بازآفرینی بافت فرسوده شهر کرج به حساب می آیند. همچنین عوامل مؤثر بر سیاست های نوسازی عبارت است از:« ساده سازی فرایندها و مراحل اقدام برای نوسازی ساختمان ها در محلات فرسوده» و«حمایت از تشکیل دفاتر خدمات نوسازی محلات». به علاوه «استفاده از تشکل های مردم نهاد در محدوده و محلات فرسوده» به عنوان عوامل تأثیرپذیر بر موضوع نوسازی مشخص شدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   40 - تبیین الگوی شهر هوشمند با تأکید بر حکمروایی شهری
   بهنام محمودیان
   شهرها به طور ذاتی با چالشهای پیچیده و گسترده ای که به هم مرتبط (اند مواجه هستند که تنها از طریق یک رویکرد سیستماتیک قابل حل است. به عبارت دیگر تجمع انبوه عظیمی از ساکنان منجر به آشفتگی و بی نظمی شده و شرایطی را بوجود آورده که نه تنها تعادل شهرها را به سقوط کشانده بلکه د چکیده کامل
   شهرها به طور ذاتی با چالشهای پیچیده و گسترده ای که به هم مرتبط (اند مواجه هستند که تنها از طریق یک رویکرد سیستماتیک قابل حل است. به عبارت دیگر تجمع انبوه عظیمی از ساکنان منجر به آشفتگی و بی نظمی شده و شرایطی را بوجود آورده که نه تنها تعادل شهرها را به سقوط کشانده بلکه دستیابی به پایداری را با روشهای کنونی اداره و توسعه شهری ناممکن ساخته است در نتیجه برنامه ریزان شهری در سراسر جهان می کوشند تا با نگاهی یکپارچه به تمامی ابعاد شهرنشینی مدلهایی را برای توسعه شهرهای قرن ۲۱ به منظور پاسخگویی به خواسته ها و انتظارات جدید دنیای امروز توسعه دهند یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه برنامه ریزی شهری توسعه شهر هوشمند میباشد که در طول سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است شهر هوشمند به عنوان محور تحول و توسعه هزاره مطرح شده و به معنای گشایش مفاهیمی نو در برنامه ریزی شهری است که قابلیتهای جهان واقعی و مجازی را برای حل مشکلات شهری با هم ترکیب می کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   41 - «بررسی روند سیر تحول HSE در جهان و ایران»
   فاطمه  کاظمی سیما کاظمی
   شروع ایمنی با آفرینش انسان همراه بوده است. دورانی که طبیعت و حیوانات وحشی به‌عنوان تهدیدی برای انسان های اولیه به شمار می رفتند. بشر اولیه نیز مانند سایر موجودات، اجتناب از خطر را به‌صورت غریزی برای نجات زندگی جانوری خود انجام می داد. از دیدگاه روان شناسی نیز بعد از نیا چکیده کامل
   شروع ایمنی با آفرینش انسان همراه بوده است. دورانی که طبیعت و حیوانات وحشی به‌عنوان تهدیدی برای انسان های اولیه به شمار می رفتند. بشر اولیه نیز مانند سایر موجودات، اجتناب از خطر را به‌صورت غریزی برای نجات زندگی جانوری خود انجام می داد. از دیدگاه روان شناسی نیز بعد از نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به ایمنی مانند غرایز انسانی جزو پایه ای ترین نیازهای انسان در جهت رشد و شکوفایی او محسوب می شود. در دورانی که تنها ابزار انسان سنگ و چوب و استخوان بود، با توجه به نوع و ماهیت خطرات، شیوه اجتناب از آن‌ها نیز تغییر کرد و بشر به تدارک تمهیداتی برای مقابله با خطرات مربوط به ابزار پرداخت. ایمنی از ابتدای زندگی انسان روی کره زمین مهم بوده است و در طول تاریخ شکل آن تغییر کرده است. شناخت تاریخچه ایمنی در دنیا و ایران می تواند چشم اندازی برای آینده باشد. بشر از زمانی که خود را شناخته در پی تلاش و فعالیت بوده و طبیعتاً در مسیر زمان، تحولاتی را پشت سر گذاشته است. در دوره هایی که زندگی بشر از شکار و صید و یا کشاورزی تأمین می شده، به سبب سادگی ابزار، عوارض وابسته به شغل (ایمنی و بهداشت محیط کار) ناچیز بوده است و در اکثر موارد از چند خراش با زخم ساده تا حداکثر شکستگی اعضاء تجاوز نمی کرده است، ولی به‌تدریج که صنعت پیشرفت کرد و نیروی محرکه مکانیکی و الکتریکی به وجود آمد، خطرات نیز به همان نسبت افزایش یافت. با وقوع انقلاب صنعتی در سال‌های ۱۷۶۰ تا ۱۸۳۰ در انگلستان و سرایت آن به دیگر کشورهای اروپایی، نیروی محرکه مکانیکی و الکتریکی به وجود آمد هرچند انقلاب صنعتی برای انسان آسایش زیادی به همراه آورد و باعث گسترش پیشرفت در کلیه مظاهر و شئون حیات شد، لیکن این دگرگونی ها جنبه های منفی را نیز به دنبال داشت که مهم‌ترین آن‌ها حوادث صنعتی، سروصدا، آلودگی محیط زیست و آلودگی هواست. درباره پیشگیری از حوادث صنعتی بایستی اذعان داشت که بشر باقیمتی گزاف و دردناک تجربه‌اندوزی کرده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   42 - «ارزیابی سیاست¬های مسکن شهری در سه دهه اخیردر ایران با رویکرد HSE »
   فاطمه  کاظمی سیما کاظمی
   تحولات بخش زمین و مسکن شهری ایران پس از انقلاب دستخوش عوامل گوناگونی بوده است. مهاجرت‌های روستا- شهری، جنگ-تحمیلی و رانت و هجوم سرمایه‌ها به این بخش؛ موجب گشته تا مسکن پایدار از دسترسی گروه‌های با درآمد پایین و حتی متوسط خارج گردد. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی چکیده کامل
   تحولات بخش زمین و مسکن شهری ایران پس از انقلاب دستخوش عوامل گوناگونی بوده است. مهاجرت‌های روستا- شهری، جنگ-تحمیلی و رانت و هجوم سرمایه‌ها به این بخش؛ موجب گشته تا مسکن پایدار از دسترسی گروه‌های با درآمد پایین و حتی متوسط خارج گردد. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: داشتن مسکن مناسب، حق هر فرد و _ ایرانی است. سیاست مسکن و محل کار مناسب، اساسی ترین نیاز و بسترساز آرامش جسمی و روانی، امنیت، توسعه و پیشرفت، تعامل اجتماعی و فرهنگی و تمدن ساز در هر جامعه است. مسکن خوب و محله پایدار و زیست پذیر زمینه های خودشکوفایی، تشکیل خانواده، استقلال و پایگاه اجتماعی، شخصیت و ارتقاء فرهنگ و تمدن ساز است. توجه به محیط مسکونی و کار و ساختار محله زندگی و معیشت مناسب و پایدار، بسترساز آموزش و ارتقاء فرهنگ وهنر و در نهایت تولید خوب و با کیفیت و سلامت جسمی و روانی انسان و کاهش عوامل استرس زا، افزایش ایمنی و امنیت و پیشگیری از مخاطرات محیطی می شود. همگی این فرایندها با یکدیگر روابط متقابل دارند و از طریق کارکردهای حکمرانی خوب و تمدن سازی دولت و حاکمیت محقق می شود. بنابراین مسکن و کارو اشتغال به یکدیگر وابسته و مکمل هم باید حتی المقدور با رعایت پروتکل های زیست محیطی در کنارهم و آسایش بخش و آرامش دهنده باشند. اما بحث اصلی این است که چگونه مسکن پایدار برای همه افراد جامعه تأمین شود؟ و دولت‌ها رسالت خود را در این زمینه چگونه انجام داده‌اند؟و چرا بازار، مسکن مناسبی را با مدیریت HSE عرضه نکرده است. HSEعلمي است كه در پیشگیری از بروز حوادث در راستای حفاظت و حراست از نیروی كار وسرمايه تلاش مي كند و اين امر به عهده مديران سطوح بالايي و كارشناسان مربوطه مي-باشد. هدف از اين مطالعه بررسي نقش سیستم مديريت بهداشت، ايمني و محیط زيست(HSE) در كاهش حوادث مسکن درسه دهه ایران است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   43 - بررسی قصد مسافران از بازدید هتل های سبز محور- بر اساس (تئوری رفتار برنامه ریزی شده و نظریه ارزش – باور – هنجار) مطالعه موردی: هتل پارسیان – استان چهارمحال و بختیاری
   شهرام رفیعی نائینی عبدالرضا  فرجي راد
   امروزه صنعت گردشگری، به عنوان یکی از صنایع با رشد سریع در جهان ظهور کرده است، رشد و فعالیت های صنعت گردشگری علیرغم سهم اقتصادی آن عوارض جانبی دارد. فعالیت های مرتبط با صنعت گردشگری و مهمان نوازی باعث آلودگی، تولید مقدار زیادی زباله و کاهش منابع طبیعی شده است. هدف اصلی ا چکیده کامل
   امروزه صنعت گردشگری، به عنوان یکی از صنایع با رشد سریع در جهان ظهور کرده است، رشد و فعالیت های صنعت گردشگری علیرغم سهم اقتصادی آن عوارض جانبی دارد. فعالیت های مرتبط با صنعت گردشگری و مهمان نوازی باعث آلودگی، تولید مقدار زیادی زباله و کاهش منابع طبیعی شده است. هدف اصلی از بررسی مقدماتی این مطالعه ادغام نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده و ارزش باور - هنجار به عنوان مفاهیم اساسی در درک قصد بازدید از هتل سبز توریستی پارسیان استان چهارمحال و بختیاری است. روش و بررسی این مطالعه به صورت پرسشنامه به تعداد 160عدد، به صورت آنلاین جمع آوری گردید. جهت ارزیابی چارچوب مطالعه و رابطه فرضی از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) استفاده شد. اصالت و ارزش اولیه در این مطالعه نشان می دهد تئوری رفتار برنامه ریزی شده و نظریه ارزش – باور – هنجار، درک قصد توریست برای بازدید از هتل سبز پارسیان استان چهارمحال و بختیاری را بخوبی ادغام می نماید. نکته حائز اهمیت، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و نظریه ارزش – باور – هنجار در پیش بینی قصد توریست برای بازدید از یک هتل سبز عملی و مفید بوده است. در مطالعه مفاهیم عملی، نتایج ارزشمندی را برای اپراتورهای هتل سبز ارائه می دهد تا استراتژی های موثری برای جذب گردشگران به بازدید از هتل های سبز را ایجاد نمایند. همچنین، یافته ها و نتایج در سطح این مطالعه تایید می نماید که قصد گردشگران برای اقامت در یک هتل سبز (پارسیان) به طور مستقیم تحت تأثیر هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده آنها است. علاوه بر این، این مطالعه رابطه ناچیز بین اعتماد سبز، هنجارهای شخصی و قصد اقامت گردشگران را تایید می کند. از سوی دیگر، اخلاق درک شده، مسئولیت پذیری، تمایل به پرداخت بیشتر و اثربخشی درک شده مصرف کننده در تبیین هنجارهای ذهنی مشتری، هنجارهای شخصی و کنترل رفتار درک شده معنادار بوده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   44 - بررسی نقش اثرات گواهی نامه های استاندارد پایداری در اقدامات (رقابتی و عملکرد) در هتل های سبز - محور (مطالعه موردی: هتل پارسیان – استان چهارمحال و بختیاری)
   شهرام رفیعی نائینی عبدالرضا  فرجي راد
   امروزه، مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در محیط های جغرافیایی به دلیل افزایش فشار ذینفعان در مورد اثرات نامطلوب اجتماعی و زیست محیطی اقدامات شرکت های گردشگری، در خط مقدم دستور کار شرکت های مهمان نوازی قرار دارند. هدف از مطالعه مقدماتی بررسی مزایای گواهی های پایداری چکیده کامل
   امروزه، مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در محیط های جغرافیایی به دلیل افزایش فشار ذینفعان در مورد اثرات نامطلوب اجتماعی و زیست محیطی اقدامات شرکت های گردشگری، در خط مقدم دستور کار شرکت های مهمان نوازی قرار دارند. هدف از مطالعه مقدماتی بررسی مزایای گواهی های پایداری برای کسب و کارها، تأثیر آنها بر عملکرد مالی شرکت های مهمان نوازی پرداخته است و در سطح مجموعه رقابتی (کامپست) آن مشخص نیست. که برای پرکردن شکاف فوق در ادبیات، این مطالعه از داده های هتل پارسیان – استان چهارمحال و بختیاری به عنوان هتل سبز استفاده شده است. تا تأثیر گواهی‌های پایداری را بر شاخص‌های عملکرد کلیدی در هتل به کامپست خود (به عنوان مثال، اشغال، میانگین نرخ روزانه، درآمد هر اتاق در دسترس)، مقایسه کند. روش بررسی در این مطالعه، برای آزمایش فرضیه‌های خود، مدل‌های اثر تصادفی مختلفی را به کار بردیم تا تعیین کنیم آیا دریافت گواهینامه عملکرد هتل را بهبود می‌بخشد، آیا هتل‌ها باید به هتلی که گواهی دریافت می‌کند واکنش نشان دهند و آیا ترتیب پاسخ و زمان‌بندی پاسخ اهمیت دارد یا خیر. نمونه ما شامل مجموعه داده پانل نامتعادل از 51625 مشاهدات ماهانه از هتل بین المللی پارسیان دارای گواهی استاندارد واقع در استان چهارمحال و بختیاری است. ما هتل‌ بین المللی پارسیان را بر اساس تأیید قبلی و سبز بودن توسط چندین مطالعه انتخاب کردیم که این استان یک مقصد گردشگری به عنوان قطب اکو موزه طبیعت گردی است و هتل‌ مذکور همه سطوح را شامل می‌شود. یافته‌ها ما نشان می‌دهد که هتل‌های دارای گواهینامه می‌توانند خود را در مقایسه با رقبا از طریق مزیت حرکت اول افزایش دهند. در نتیجه، این مطالعه کمک های قابل توجهی به ادبیات مدیریت محیطی و پویایی رقابتی در صنعت مهمان نوازی ارائه می دهد. ما دستورالعمل‌هایی را در مورد زمان‌بندی پاسخگویی به هتل‌های دیگر در مجموعه رقابتی آنها هنگام دریافت گواهینامه پایداری به مدیران ارائه می‌کنیم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   45 - استفاده از بازی ها در آموزش درس جغرافیا برای دانش آموزان
   حمیدرضا  مسلمی دوست
   این مقاله به بررسی استفاده از بازی‌ها در آموزش جغرافیا، از جمله قبل از ظهور بازی‌های مبتنی بر رایانه (دیجیتال) می‌پردازد. محبوبیت روزافزون «بازی‌های جدی» و «سرگرمی آموزشی» با تمرکز بر مزایای درک شده آن‌ها در آموزش مبتنی بر کلاس درس، مورد توجه قرار گرفته است. تاری بین با چکیده کامل
   این مقاله به بررسی استفاده از بازی‌ها در آموزش جغرافیا، از جمله قبل از ظهور بازی‌های مبتنی بر رایانه (دیجیتال) می‌پردازد. محبوبیت روزافزون «بازی‌های جدی» و «سرگرمی آموزشی» با تمرکز بر مزایای درک شده آن‌ها در آموزش مبتنی بر کلاس درس، مورد توجه قرار گرفته است. تاری بین بازی‌های دیجیتال برای اهداف آموزشی و بازی‌های عمدتاً برای سرگرمی مورد بحث قرار گرفته است که منعکس کننده محبوبیت SimCity و پتانسیل این بازی‌ها برای یادگیری در مورد برنامه‌ریزی شهری است. این تجزیه و تحلیل قهرمان بازی‌هایی می‌شود که دانش‌آموزان را قادر می‌سازد نقش‌های متفاوتی را بازی کنند و نتایج واقعی «زندگی واقعی» را تولید کنند. دو نمونه از بازی‌های رومیزی غیر دیجیتالی، مشارکت‌شناسی و ژئوگوپولی، نشان می‌دهند که چگونه ایفای نقش درک دانش‌آموزان از برنامه‌ریزی و جغرافیای انسانی را گسترش می‌دهد. پرونده مقاله