بهروز خشت زر دانش آموخته
Khajebhrouz72@gmail.com کارشناسی ارشد
دانشگاه ارومیه سازمان بسیج
09175204873