پرفسور یوهانس امریش استاد
emmerich@fliedner-fachhochschule.de دکترا
دانشگاه هام آلمان استاد دانشگاه هام آلمان
0211 409 3337