مهندس سهیلا گودرزی دانش آموخته
hone95.it@gmail.com کارشناسی ارشد
یاسوج سازمان فنی و حرفه ای
۰۹۳۸۶۸۶۰۹۶۱