دکتر حمید جلالیان استاد
hamidjalalian@khu.ac.ir دکترا
خوارزمي خوارزمي
09121410105