دکتر رضا التیامی نیا استادیار
eltyam81@yahoo.com دکترا
دانشگاه تهران عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
۰۹۱۷۱۴۶۵۷۸۸