پروفسور حسن افراخته استاد
afrakhteh@khu.ac.ir دکترا
دانشگاه خوارزمی استاد گروه آموزشی جغرافیای انسانی