دکتر وحید ریاحی دانشیار
riahi@khu.ac.ir دکترا
دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی
09012417278