دکتر فرهاد عزیزپور دانشیار
azizpour@khu.ac.ir دکترا
دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی
09125135385