دکتر وحیده قمه زاده دانش آموخته
Vahideee1367@gmail.com دکترا
دانشگاه علوم تحقیقات تهران آزاد
۰۹۳۸۱۹۷۷۲۲۱