دکتر رحیم جاودان خرد دانش آموخته
javdankherad202020@gmail.com دکترا
دانشگاه آزاد ساری بیمه سلامت
09129542619