دکتر حسنعلی ترنج دانش آموخته
nsanazism@gmail.com دکترا
تبریز مستقل
09101429810