دکتر زهره فنی دانشیار
z-fanni@sbu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی
09123844394