دکتر مایس جعفری استادیار
mais.jafari@fh-dortmund.de دکترا
دانشگاه پلی تکنیک دورتموند دانشگاه دورتموند