پروفسور کرامت اله زیاری استاد
Zayyari@ut.ac.ir دکترا
دانشگاه تهران (فوق دکترای جغرافیای شهری) دانشگاه تهران
09122727090