صادق ثقفی اصل دانش آموخته
ssaghafiasl@gmail.com کارشناسی ارشد
دانشگاه خوارزمی دانشگاه خوارزمی
۰۹۱۲۲۵۹۰۶۸۶