• شناسنامه نشریه

    نام نشریه: علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا

    شماره ثبت: 86477

    مدیر مسئول: دکتر حسنعلی ترنج

    وضعیت انتشار: به صورت فصلنامه