• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی شاخص های توسعه پایدارمحله ای منطقه سه تهران نمونه موردی محله زرگنده
    زیبا   حاتمی غریبوند فاطمه ادیبی سعدی نژاد
    هدف از این پژوهش بررسی شاخص های توسعه پایداردر محله زرگنده منطقه 3تهران و بطور کلی شناخت تفاوت ها و نابرابری ها بین محلات و رتبه بندی از نظر وضعیت و سطح برخورداری از شاخص های توسعه پایدار محله ای ونشان دادن سطوح توسعه محلا ت از نظر میزان امکانات و دسترسی ها و بهره مند چکیده کامل
    هدف از این پژوهش بررسی شاخص های توسعه پایداردر محله زرگنده منطقه 3تهران و بطور کلی شناخت تفاوت ها و نابرابری ها بین محلات و رتبه بندی از نظر وضعیت و سطح برخورداری از شاخص های توسعه پایدار محله ای ونشان دادن سطوح توسعه محلا ت از نظر میزان امکانات و دسترسی ها و بهره مندی می باشد. و در این مقاله سعی می شود پس از مروری بر مفاهیم پایداری , تعاریف و اهداف پایداری و بررسی وتحلیل شاخص های پایداری وتطبیق آنها بر محه زرگنده در منطقه 3 تهران برروش تحلیلی توصیفی وبا استفاده از مدل SWOT شاخص های توسعه پایدار محله ای در این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی – تحلیلی تایج حاصل از این پژوهش, بیانگر آن است که محله زرگنده یکی از محله های منطقه 3 تهران از لحاظ توسعه پایدار در رتبه بسیار پایینی نسبت به محلات دیگر منطقه3 تهران قرار دارد این محله ازلحاظ پایداری با توجه به شاخص های کالبدی فضایی ، اقتصادی ، فرهنگی اجتماعی وزیست محیطی از نقاط ضعف بسیار بالایی برخوردار می باشد که در ادامه با مطالعه شاخص ها ، معیارها و زیر معیارها و.... به ارائه راهکارها و پیشنهادات سازند های جهت رفع معضلات ان پرداخته ایم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - محیط زیست و تدابیر پایدار در طراحی ساختمان های آینده
    سودابه حدادی کوهسار رمضانعلی نادری مایوان
    رشد جمعیت و افزایش میزان مصرف انرژی و استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی، مشکلات زیادی را برای جوامع بشری به وجود آورده است. سهم صنعت ساختمان در میزان مصرف منابع و تولید آلودگی‌های ناشی از آن زیاد است و ضایعات تولیدشده حاصل از عملیات ساخت و تخریب، مشکلات فراوانی ایجاد می‌نم چکیده کامل
    رشد جمعیت و افزایش میزان مصرف انرژی و استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی، مشکلات زیادی را برای جوامع بشری به وجود آورده است. سهم صنعت ساختمان در میزان مصرف منابع و تولید آلودگی‌های ناشی از آن زیاد است و ضایعات تولیدشده حاصل از عملیات ساخت و تخریب، مشکلات فراوانی ایجاد می‌نماید. انسان، طبیعت و معماری سه عاملی هستند که همواره در طول تاریخ در کنار یکدیگر و مؤثر بر یکدیگر بوده‌اند. در این بین معماری به‌عنوان عنصر اتصال انسان به طبیعت، هنگامی می‌تواند وظیفه خود را به‌درستی به انجام برساند که با شناخت و درك صحیح شرایط و نیازهای انسان و طبیعت به کار گرفته شود. با به‌کارگیری تجربیات، علوم و فنون نهفته در دل طبیعت و زدن پل دوستی بین انسان و محیط اطراف به کمک معماری، می‌توان اثری خلق کرد که از جنس محیط است و با محیط درآمیخته خواهد شد. دهه‌ها از مطرح‌شدن معماری پایدار می‌گذرد و راه‌کارهای بسیاری، توسط معماران، برای حل بحران‌ها ارائه‌شده است. معماری پایدار یک فرآیندی است که می‌تواند تکرار شود. معماری پایدار می‌تواند در کیفیت محصول نهایی تأثیرگذار باشد و فرآیندی که ماندنی باشد را تشخیص دهد. هدف ما در این تحقیق بررسی معماری پایدار در طراحی ساختمان‌های آینده بر پایه محیط‌زیست است. در این تحقیق ابتدا با روش مطالعات تطبیقی به بررسی اقدامات صورت گرفته بر روی نمونه‌های موردی در دوره‌های زمانی مشخص و نیز اثرات آن‌ها بر محیط زیست و جغرافیا پرداخته شد. سپس تبیین تدابیر پایدار به كار گرفته‌شده از سوی معماران در طراحی ساختمان‌های آینده در دستور كار قرار گرفت. در ادامه با روشی تحلیلی به ارائه نتایج اقدام گردیده است. شیوه گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه‌ای و مطالعه اسنادی بوده است. و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، به مقوله معیار‌های طراحی برای ساختار‌های آینده و تدابیر قابل اتخاذ آن پرداخته می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارزیابی میزان سرانه فضای¬سبز در محیط¬زیست شهری(نمونه موردی: شهر بجنورد)
    سودابه حدادی کوهسار رمضانعلی نادری مایوان
    امروزه مفهوم شهر‌ها بدون فضای سبز مؤثر در ا شکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. پیامد‌های توسعه شهری و پیچیدگی‌های معضلات زیست محیطی آن‌ها موجودیت فضای سبز و گسترش آن برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده‌اند. توجه به فضای سبز به طور عام به عنوان ریه‌های تنفسی شهر‌ها تعریف اغر چکیده کامل
    امروزه مفهوم شهر‌ها بدون فضای سبز مؤثر در ا شکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. پیامد‌های توسعه شهری و پیچیدگی‌های معضلات زیست محیطی آن‌ها موجودیت فضای سبز و گسترش آن برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده‌اند. توجه به فضای سبز به طور عام به عنوان ریه‌های تنفسی شهر‌ها تعریف اغراق‌آمیزی از کارکرد آن نیست. بلکه این شبیه بیان‌کننده حداقل کارکرد آن در مفهوم اکولوژیک شهر‌ها به شمار می‌رود. این فضا‌ها هم از دیدگاه تأمین نیاز‌های زیست محیطی شهر نشینان و هم از نظر تأمین فضا‌های فراغتی و بستر ارتباط و تعامل اجتماعی آن جایگاهی در خور اهمیت دارد. با گسترش سریع شهر بجنورد در دهه‌های اخیر، بر اهمیت فضای سبز شهری و پارک‌ها هم از لحاظ افزایش نیاز‌های اجتماعی و زیست محیطی و زیبایی‌شناسانه و هم از ُبعد نقش دسترسی به فضای سبز در عدالت اجتماعی و توسعه متعادل شهری به شدت افزوده شده است. در این مقاله، توزیع و سرانه فضای سبز شهری با سطوح عملكردی گوناگون در گسترۀ شهر بجنورد بررسی و کمبود‌های موجود در این زمینه تحلیل شده است. در این پژوهش نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی است و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی است و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش استنتاجی (عقلانی) و همچنین استفاده از نرم‌افزار GISبوده، که نقشه وضع موجود و نقشه دسترسی‌ها با استفاده از این نرم‌افزار تهیه گردید. همچنین از این نقشه‌ها برای تحلیل‌های نهایی استفاده شد که طبق نتایج به دست آمده شهر بجنورد دچار کمبود سرانه فضای سبز شهری بوده و همین امر باعث آلودگی‌های زیست محیطی در این شهر شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه راهکارهای کالبدی در راستای تقویت تعاملات اجتماعی(نمونه موردی: خیابان شهید بهشتی شمالی)
    وجیهه  صحت پور رمضانعلی نادری مایوان
    خیابان به عنوان یک فضای شهری، یکی از مهمترین مکان‌هایی است که محل برخورد‌های چهره به چهره و عرصه تعاملات اجتماعی شهروندان به شمار می‌رود. وجود بحران ترافیک وسایل نقلیه و پایین بودن کیفیت کالبدی باعث کمبود شدید فضای عمومی با قابلیت پذیرش تعاملات اجتماعی شده است. تقویت فض چکیده کامل
    خیابان به عنوان یک فضای شهری، یکی از مهمترین مکان‌هایی است که محل برخورد‌های چهره به چهره و عرصه تعاملات اجتماعی شهروندان به شمار می‌رود. وجود بحران ترافیک وسایل نقلیه و پایین بودن کیفیت کالبدی باعث کمبود شدید فضای عمومی با قابلیت پذیرش تعاملات اجتماعی شده است. تقویت فضا‌های عمومی وسیله‌ای برای رویارویی با این پراکندگی و نگرانی‌های مرتبط با آن است. تقویت حس با هم بودن از طریق ایجاد انواع فضا‌های عمومی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر حضور محیط‌های طبیعی دست نخورده در درون شهر‌ها، از پتانسیل‌های مهم شهر در خلق فضای عمومی شهری جدید و تقویت حیات مدنی و ارتباطات اجتماعی در بین ساکنین شهر می‌باشد. لذا، ساماندهی این فضا‌ها ضمن تبدیل آن‌ها از فضای بی‌دفاع به فضای امن شهری، زمینه‌ای برای حضور در فضا و تقویت ارتباطات و تعاملات اجتماعی در شهر‌ها و میان ساکنین را فراهم می‌نماید که این امر به برقراری و تقویت حیات مدنی در شهر منجر می‌شود. پدیده فضای بدون دفاع شهری و اثری که بر وجدان جمعی می‌گذارد می‌تواند رابطه سالم انسان- شهر را به رابطه‌ای منفصل و گاه خصمانه نسبت به محیط بدل سازد. زیرا تا فرد در محیط و فضا احساس آرامش نکند و همواره در نگرانی به عنوان یک قربانی بسر برد، نمی‌تواند قابلیت‌ها و ارزش‌های خود را به نمایش گذاشته و نقش اجتماعی خود را به نحو مطلوبی ایفا کند. در این پژوهش که هدف ان ارتقا تعاملات اجتماعی در محور شهید بهشتی شمالی (حد فاصل بین میدان شهید و چهاراه صفا) است از روش تحقیق ترکیبی (تحلیلی– توصیفی) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که افزایش راحتی و شفایت محور برای افراد حاضر در محدوده، ایجاد کف سازی های زیبا و مناسب، ایجاد نفوذپذیری مطلوب برای محدوده می توان به افزایش تعاملات اجتماعی در این محدوده کمک بسیار زیادی نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی مبدل زمان سه فاز به پنج فاز با استفاده از اتصال ترانسفورماتور مخصوص
    علی  بهادران سید مجید کشاورز
    اولین سیستم محرک موتور القایی پنج فاز در اواخر دهه 1970 برای کاربردهای درایو سرعت قابل تنظیم پیشنهاد شد. از آن زمان، تلاش های تحقیقاتی قابل توجهی برای شناسایی توسعه سیستم های محرک چند فازی که از نظر تجاری امکان پذیر است. از آنجا که تامین سه فاز از شبکه در دسترس است، نیا چکیده کامل
    اولین سیستم محرک موتور القایی پنج فاز در اواخر دهه 1970 برای کاربردهای درایو سرعت قابل تنظیم پیشنهاد شد. از آن زمان، تلاش های تحقیقاتی قابل توجهی برای شناسایی توسعه سیستم های محرک چند فازی که از نظر تجاری امکان پذیر است. از آنجا که تامین سه فاز از شبکه در دسترس است، نیاز به حذف یک سیستم تبدیل فاز استاتیک ایجاد کنید تا یک منبع چند فازی از منبع سه فاز موجود بدست آورید. بنابراین، این مقاله یک طرح اتصال ترانسفورماتور جدید برای تبدیل منبع تغذیه شبکه سه فاز به یک منبع ولتاژ ثابت و فرکانس ثابت پنج فاز ارائه می‌کند. اتصال ترانسفورماتور پیشنهادی پنج فاز خروجی می‌دهد و بنابراین، می‌تواند در برنامه‌هایی که نیاز به منبع تغذیه پنج فاز دارند استفاده شود. در حال حاضر، درایو موتور پنج فاز از نظر تجاری قابل دوام است. راه حل سیستم انتقال پنج فاز را می توان بیشتر به عنوان یک راه حل کارآمد برای انتقال قدرت فله مورد بررسی قرار داد. طرح اتصال با استفاده از شبیه‌سازی و رویکرد تجربی برای اثبات قابلیت اجرا توضیح داده می‌شود. هندسه ترانسفورماتور ساخته شده در این مقاله توضیح داده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مقایسه رابطه بین انگ‌های اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در بین دانش آموزان ششم ابتدایی شهر یاسوج
    فاطمه   انصاری محسن  حسن زاده
    به نظر می‌رسد هرچه فرد حمایت اجتماعی و قدرت بیشتری در انگ‌های اجتماعی ، مقابله با مشکلات و استرس‌های زندگی داشته باشد، کمتر در معرض آشفتگی‌های روانی و هیجانی قرار می‌گیرد و از سلامت و بهزیستی روانی بالاتری بهره‌مند می‌شود پژوهش حاضر باهدف مقایسه رابطه بین انگ‌های اجتماع چکیده کامل
    به نظر می‌رسد هرچه فرد حمایت اجتماعی و قدرت بیشتری در انگ‌های اجتماعی ، مقابله با مشکلات و استرس‌های زندگی داشته باشد، کمتر در معرض آشفتگی‌های روانی و هیجانی قرار می‌گیرد و از سلامت و بهزیستی روانی بالاتری بهره‌مند می‌شود پژوهش حاضر باهدف مقایسه رابطه بین انگ‌های اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در بین دانش آموزان ششم ابتدایی شهر یاسوجمی‌باشد. روش پژوهش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه دانش آموزان مبتلابه کووید 19 و غیر مبتلا در یاسوج بودند. از جامعه مذکور 103 نفر نمونه‌گیری از جامعه به شیوه در دسترس و نمونه‌گیری جامعه به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های پرسشنامه حمایت اجتماعی اداره شده، پرسشنامه استاندارد استيگماي دروني بيمار رواني استفاده شد و نتایج با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون خطی تحلیل و معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، ین انگ‌های اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در بین دانش آموزان مبتلابه کووید 19 و غیر مبتلا رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی میزان سطح تحصیلات در کاهش آمار زندانیان شهر یاسوج
    حسن حبیبی منش زهره   صناعی نژاد مهدی   نیکبخت ابراهیم دانایی
    بنا به تحقیقات گذشته افزایش سن و سطح تحصیلات زندانیان با ارتکاب به جرایم، به‌ویژه سرقت که بیشترین فراوانی را در میان جرایم به خود اختصاص داده، رابطه معکوس داشت وفقط در مورد کلاهبرداری رابطه مستقیم مشاهده شد. میزان جرم و ارتکاب مجدد آن با سطح تحصیلات و درآمد رابطه‌ای معک چکیده کامل
    بنا به تحقیقات گذشته افزایش سن و سطح تحصیلات زندانیان با ارتکاب به جرایم، به‌ویژه سرقت که بیشترین فراوانی را در میان جرایم به خود اختصاص داده، رابطه معکوس داشت وفقط در مورد کلاهبرداری رابطه مستقیم مشاهده شد. میزان جرم و ارتکاب مجدد آن با سطح تحصیلات و درآمد رابطه‌ای معکوس و با شهرنشینی و متارکه رابطه‌ای مستقیم داشت. ضرب و جرح و تصادفات رانندگی با شهرنشینی رابطه معکوس و کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر و همچنین سابقه تکرار آنها با شهرنشینی رابطه مستقیم دارد. در این پژوهش به بررسی میزان سطح تحصیلات در کاهش آمار زندانیان شهر یاسوج پرداخته‌شده است. هدف اساسی این پژوهش، بررسی چگونگی پیوند این دو متغیر و مطالعه تأثیر میزان تحصیلات در کاهش آسیب‌های اجتماعی است که فرضیه اصلی می‌باشد. این پژوهش از نوع اجتماعی بوده و نتایج این تحقیق مشخص می‌کند که وقتی ما جامعه آماری محدودی را بررسی می‌کنیم، اغلب متهمانی که در دادگاه‌ها به اتهام جرائم مختلف بالأخص جرائم مربوط به خشونت محاکمه می‌شوند از دهک‌های پایین جامعه و کم‌سواد هستند. چنانچه بتوانیم با جلب اعتماد و پاسخ‌های صادقانه به بررسی این موضوع در بین اقشار مختلف بپردازیم می‌توانیم به نتیجه مطلوبی دست‌یابیم اما اجرای موفقیت‌آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسي مقايسه‌اي هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر یاسوج
    زینب  فرح پور ظریفه  زمانیان نژاد رسول  زمانیان نژاد
    دنياي امروز در حال تغيير است. زندگي در حال پيچيده‌تر شدن است و ديگر فرصت فکر کردن به ما نمي‌دهد. در اين شرايط ما واقعاً نياز به داشتن يک قدرت بالا و يک مهارت بالا براي ايجاد ارتباط با اين جهان جهاني شده داريم و کساني مي‌توانند در اين بازار جهاني بازي را ببرند که داراي م چکیده کامل
    دنياي امروز در حال تغيير است. زندگي در حال پيچيده‌تر شدن است و ديگر فرصت فکر کردن به ما نمي‌دهد. در اين شرايط ما واقعاً نياز به داشتن يک قدرت بالا و يک مهارت بالا براي ايجاد ارتباط با اين جهان جهاني شده داريم و کساني مي‌توانند در اين بازار جهاني بازي را ببرند که داراي مهارت بالايي در هوش هيجاني باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسي مقايسه‌اي هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر یاسوج است. ابزار اندازه‌گیری در پژوهش حاضر، پرسشنامه استاندارد می‌باشد که بررسی مقایسه‌ای هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی موردمطالعه را مشخص می‌نماید. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر یاسوج می‌باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. یعنی با افزایش هوش هیجانی، موفقیت تحصیلی دانش آموزان نیز افزایش می‌یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - «ارزیابی سیاست¬های مدیریت یکپارچه شهری در ایران با رویکرد حکمروایی»
    محمد   رامیان آزاده  اربابی سبزواری
    در دهه های اخیر مسائل و مشکلات شهرها پیچیده تر شده است و مدیریت یکپارچه شهری به تحول و نگرشی فراتر از نگرش و عملکرد سیستم مدیریتی سنتی پیشین نیاز دارد. تعدد مديريت و ناهماهنگی سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از مسائل اساسی در حوزه مديريت شهری، است؛ ا چکیده کامل
    در دهه های اخیر مسائل و مشکلات شهرها پیچیده تر شده است و مدیریت یکپارچه شهری به تحول و نگرشی فراتر از نگرش و عملکرد سیستم مدیریتی سنتی پیشین نیاز دارد. تعدد مديريت و ناهماهنگی سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از مسائل اساسی در حوزه مديريت شهری، است؛ امروزه اداره مطلوب شهرها، بدون مديريت يکپارچه شهری امکان پذير نيست. تحقق مدیریت و تغییرات در رویکردهای مدیریتی در بستری اتفاق می افتد که به بستر حکمرانی شناخته می شود. مفهوم حکمرانی( Governance ) هم خانواده با با مفهوم حکومت ( Government )، اما متفاوت از آن است. حکمرانی به جای تمرکز بر دولت، قدرت را در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت و در قالب سه رکن: «حکومت » ،« بخش خصوصی » و «جامعه مدنی » جریان می دهد. به علاوه شالودۀ حکمرانی، فرآیند تصمیم سازی و اجرای تصمیمات است که مشخص می کند چگونه سه بازیگر یادشده با اولویت ها و سلایق متفاوت، به هماهنگی می رسند. به این ترتیب موضوعات مطرح در مقوله حکمرانی، شامل قدرت و نظام توزیع آن، چگونگی سیاست گذاری، اولویت بندی ها و پاسخ گویی می شود. در این مطالعه، به ابعاد مختلف حکمروایی و مدیریت یکپارچه، پرداخته شده و موانع و چالش های حکمروایی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مولفه هایی از قبیل « فقدان شهر و نظریه ای پایه برای تعریف شهر در ایران »، « عدم شکل گیری جامعه مدنی قدرتمند و تاثیرگذار»، « عدم تکوین مفهوم برنامه ریزی در ایران»، « فقدان جایگاه مفهوم شهروندی»، « جایگاه مدیریت شهری در قوانین و اسناد فرادست»، « عدم وجود یکپارچگی در مدیریت شهری» و « تامین مالی ناپایدار شهرداری ها و مشکلات تبعی آن» از مهم ترین موانع در این زمینه به شمار می روند (آشناور و همکاران،1400). پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانشجویان
    زهرا   بیرمی نیا
    تحقيق انجام‌شده پيرامون ميزان تأثیر سطح سواد والدين و با پيشرفت تحصيلي دانشجویان را نشان می‌دهد كه سطح سواد پدر با موفقيت و عدم موفقيت دانشجویان اثر قطع دارد و سطح سواد مادر نيز در انجام موفقيت يا شكست بی‌تأثیر نيست. بین میزان مطالعه والدین و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دان چکیده کامل
    تحقيق انجام‌شده پيرامون ميزان تأثیر سطح سواد والدين و با پيشرفت تحصيلي دانشجویان را نشان می‌دهد كه سطح سواد پدر با موفقيت و عدم موفقيت دانشجویان اثر قطع دارد و سطح سواد مادر نيز در انجام موفقيت يا شكست بی‌تأثیر نيست. بین میزان مطالعه والدین و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان رابطه معنی‌دار وجود دارد. و همچنين در اين تحقيق اثر قطعي تأثیر سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي، افت تحصيلي، مشكلات رفتاري و مشكلات تحصيلي دانشجویان مسجل است و ميزان سطح سواد والدين با پيشرفت تحصيل دانشجویان ارتباط مستقيم و مثبت دارد. جامعه‌ی آماري من در اين پژوهش شامل 50 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان كه در سال تحصيلي 1400-1401مشغول به تحصيل بوده و تعداد آن‌ها 2000 نفر می‌باشد و نمونه‌ی آماري كه تعداد 50 نفر از دانشجویان كه از جامعه به روش نمونه‌گیری تصادفي ساده انتخاب‌شده‌اند. و ابزار تحقيق شامل پرسشنامه‌ای براي دانشجویان است استفاده کرده‌ام. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - بررسی رابطه بين سبك رهبري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس راهنمایی شهر کرمان
    زهرا   بیرمی نیا
    این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران راهنمایی شهر کرمان رابطه معنی داری وجود دارد. روش تحقیق به صورت پیمایشی چکیده کامل
    این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران راهنمایی شهر کرمان رابطه معنی داری وجود دارد. روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن و مرد شاغل در مدارس راهنمایی شهر کرمان در سال تحصیلی 1400-1401 به تعداد 54 نفر می باشند که بین 200 نفر دبیر شاغل در 8 مدارس راهنمای تعداد 54 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشناسان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمون های تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل "t.test" و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید. 1- بين سبك رهبري آمرانه – استثماري مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران رابطه معني داري وجود دارد. 2- بين سبك‌ رهبري آمرانه- خيرخواهانه مديران با ميزان رضايت شغلي دبيران رابطه معني داري وجود دارد. 3- بين سبك‌ رهبري مشورتي مديران با ميران رضايت شغلي دبيران درجامعه آماري مورد نظر رابطه معني داري وجود‌دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - مروری بر سیستم امتیازدهی آنلاین و فناوری دفتر کل توزیع‌شده مبتنی و قراردادهای هوشمند
    سیده الهام موسوی خو
    منظور از دفترکل توزیع ‌شده، پایگاه‌ داده‌ای است که در آن اطلاعات مختلف به شکل غیرمتمرکز ذخیره می‌شوند. یک «دفترکل توزیع ‌شده» (Distributed Ledger) که اسم دیگر آن «فناوری دفترکل توزیع‌ شده» یا DLT، به پایگاه داده‌ای در فضای مجازی گفته می‌شود که بین شبکه‌ای از چند کامپیوت چکیده کامل
    منظور از دفترکل توزیع ‌شده، پایگاه‌ داده‌ای است که در آن اطلاعات مختلف به شکل غیرمتمرکز ذخیره می‌شوند. یک «دفترکل توزیع ‌شده» (Distributed Ledger) که اسم دیگر آن «فناوری دفترکل توزیع‌ شده» یا DLT، به پایگاه داده‌ای در فضای مجازی گفته می‌شود که بین شبکه‌ای از چند کامپیوتر متصل به هم مشترک است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تلاش شده است تا با ایجاد تحول در قراردادهای هوشمند، زمینه تسریع و تسهیل امتیازدهی آنلاین فراهم شود. کشورهایی نظیر امریکا و انگلستان، نه‌تنها با وضع قوانین جدید از نظام ثبت سنتی به ثبت الکترونیک تغییر وضعیت داده‌اند، بلکه با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، نظام ثبتی نو با استفاده از قراردادهای هوشمند در بستر بلاک چین پایه‌ریزی کرده‌اند. در ایران هرچند با وضع قوانین جدیدی نظیر قانون حدنگاری تلاش شده که ثبت الکترونیک بیش‌ازپیش توسعه یابد، اما استفاده از روش‌های ثبت نو در بستر بلاک چین با بهره‌گیری از قراردادهای هوشمند، نیازمند زمینه‌ها و زیرساخت‌های فنی و قراردادهای هوشمند لازم است. قراردادهای هوشمند، قراردادهایی الکترونیکی هستند که شاخصه‌هایی منحصربه‌فرد مانند امنیت، نظارت، بازده مبادلاتی، بی‌نیازی از دخالت واسطه‌های مالی و تجاری نسبت به سایر قراردادهای الکترونیکی دارند. پیاده‌سازی فرایند انعقاد این قراردادها در فناوری دفتر کل توزیع‌شده مبتنی توجه به چالش‌های این حوزه، ازجمله نحوه احراز زمان و مکان انعقاد این قراردادها، چالش‌های مرتبط با عیوب اراده، نظام مسئولیت و نظام پذیرش خطر است. حل این چالش‌ها می‌تواند پذیرش این قراردادها در سیستم امتیازدهی آنلاین را هموارتر کند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از آخرین آثار علمی منتشرشده و بررسی مروری بر سیستم امتیازدهی آنلاین و فناوری دفتر کل توزیع‌شده مبتنی و قراردادهای هوشمند، ظرفیت‌ها، بسترها، چالش‌ها، نواقص، نارسائی‌ها و راهکارهای موجود بررسی شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - یک سیستم امتیازدهی آنلاین با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده مبتنی بر قراردادهای هوشمند
    سیده الهام موسوی خو
    سیستم امتیازدهی برخط در اکثر وب‌سایت‌ها، امتیاز محصولات و خدمات را به کاربران ارائه می‌کند. عدم اعتماد از درستی و دستکاری نشدن داده باعث شده رضایت کاربران آن‌گونه که باید تامین نشود. با توجه به اینکه سیستم امتیازدهی برخط موجود با سرویس‌‌دهنده مرکزی سروکار دارد، همه داده چکیده کامل
    سیستم امتیازدهی برخط در اکثر وب‌سایت‌ها، امتیاز محصولات و خدمات را به کاربران ارائه می‌کند. عدم اعتماد از درستی و دستکاری نشدن داده باعث شده رضایت کاربران آن‌گونه که باید تامین نشود. با توجه به اینکه سیستم امتیازدهی برخط موجود با سرویس‌‌دهنده مرکزی سروکار دارد، همه داده‌های امتیاز در یک سرویس‌دهنده مرکزی ذخیره می‌شوند؛ از این‌رو همه داده‌های امتیاز توسط مدیر سیستم، امکان حذف، تغییر و دست‌کاری دارد تا نتایج امتیازها به نفع ارائه‌کننده خدمات یا محصولات تغییر کند. در این پژوهش سیستم امتیازدهی برخط با استفاده از فناوری‌های دفترکل توزیع‌شده به عنوان سیستم پیشنهادی معرفی‌شده است تا همه نقاط ضعفی که در سیستم‌هاي فعلي هستند را حل کند. فناوری‌های دفترکل توزیع‌شده، نوعی فناوری است که به صورت نامتمرکز عمل می‌کند و هیچ تمرکزی از سمت هیچ نهادی روی این فناوری نیست. فناوری‌های دفترکل توزیع‌شده، انواع متفاوتی دارد. از بین فناوری‌‎های دفترکل توزیع‌شده، فناوری زنجیره بلوکی به دلیل پشتیبانی از قرارداد هوشمند برای سیستم امتیازدهی پیشنهادی انتخاب‌شده است. در سیستم پیشنهادی امتیازدهی برخط، معیار‌های عملکرد یک گره ناشناخته است و بنابراین نمی‌توان از آن‌ها به صورت مستقیم برای بهینه‌سازی نتایج تقسیم‌بندی استفاده کرد. برای حل مساله عملکرد ناشی از تفاوت گره در بلاکچین بدون شناخت ویژگی‌های مختلف گره، یک روش تقسیم‌بندی جدید با نام NoRS پیشنهاد می‌کنیم. این روش پیشنهادی از چهار فاز شماتیک NoRS، مکانیزم امتیاز‌دهی، استراتژی تقسیم‌بندی تایید تراکنش، ایجاد و انتشار بلاک جدید تشکیل شده است. بنابراین، با برسی گزارش‌های فرآیند تراکنش، گره‌ها را ارزیابی می‌کنیم و بر مبنای امتیاز متناظر با هر گره، آن‌ها را به کمیته‌های مختلف تخصیص می‌دهیم؛ با این فرآیند، نسبت گره‌های مختلف درون کمیته متعادل می‌شود تا راندمان تراکنش بلاکچین بهبود یابد. مزایای سیستم امتیازدهی پیشنهادی در مقایسه با سیستم‌‌های موجود این است که سیستم پیشنهادی به صورت نامتمرکز عمل می‌کند و اطلاعات قابل دستکاری نیست. همچنین حریم خصوصی امتیاز‌دهندگان حفظ می‌شود و شفافیت داده‌‌ها تضمین می‌شود. پرونده مقاله