• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحلیل و بررسی زمینه گرایی در شکل و فرم معماری و شهر سازی معاصر جهان
    زهره  نادریان رضا قشقایی
    زمینه گرایی به‌عنوان رویکرد کل نگردر طراحی محیط مصنوع ،با درك ساختار ذهنی و عینی متن و زمینه به مثابه رویدادی تکاملی در ابعاد کالبدی، طبیعی، تاریخی واجتماعی –فرهنگی و با پیوند دادن ادراك و دریافت مخاطب با زمینه ،در پی ایجاد کل معنی دارمحیط مصنوع می‌باشد . نوشتار حاضر د چکیده کامل
    زمینه گرایی به‌عنوان رویکرد کل نگردر طراحی محیط مصنوع ،با درك ساختار ذهنی و عینی متن و زمینه به مثابه رویدادی تکاملی در ابعاد کالبدی، طبیعی، تاریخی واجتماعی –فرهنگی و با پیوند دادن ادراك و دریافت مخاطب با زمینه ،در پی ایجاد کل معنی دارمحیط مصنوع می‌باشد . نوشتار حاضر در پی آن است که از رهگذر بررسی سیر تحول نظریه زمینه گرایی در معماری و شهر سازی از طریق بیان دیدگاه صاحب نظران و مصادیق به تببین ابعاد و ویژگی‌ها و مولفه ها غالب در این حوزه بپردازد. در این راستا پس از بررسی پیشینه موضوع و بیان تعاریف مربوطه ، گستره بحث زمینه در معماری و شهرسازی در آراء و اندیشه های صاحبنظران به منظور تدوین مبانی نظری تحقیق بررسی شده و جایگاه زمینه گرایی در پاره ای از جنبشهای معماری معاصر مورد تدقیق قرارگرفته است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که زمینه گرایی ابتدا به ابعاد صرفاً کالبدی توجه داشته ،اما در سیر تکاملی خود حوزه مطالعات خود را به وجوه اجتماعی ،فرهنگی و گسترش انسانی داده است و توجه به مباحث فرهنگی ، اجتماعی ،زیست بوم و ارتباطات انسانی را جایگزین مباحث صرفاً شکلی ، سبکی و زیبای شناسی نموده است.تأکید بر گسترش روابط محیط- انسان .تأکید بر بازیابی مکان ، تقویت جایگاه ارزش‌های انسانی درمعماری و طراحی شهری ،اهمیت معنای اجتماعی محیط ،استفاده از قابلیتهای محیطی برای دستیابی به توسعه پایدار و.....از راهبردهای رویکرد زمینه گرایی به حساب می آید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی خوردگی فلزات در لوله‌های نفت نمونه موردی شرکت نفت گچساران
    امید  فرد علی آرام
    تجزیه‌وتحلیل یک ابزار پراکندگی نور پویا DLS "Wyatt DynoproNanoStar" برای تشخیص تجمع سورفکتانت در فاز روغن استفاده شد. اندازه‌گیری‌های سه‌گانه برای هر نمونه انجام شد و حداقل دو نمونه برای هر سطح غلظت سورفکتانت مورد آزمایش قرار گرفتند تا از تکرارپذیری اطمینان حاصل شود. د چکیده کامل
    تجزیه‌وتحلیل یک ابزار پراکندگی نور پویا DLS "Wyatt DynoproNanoStar" برای تشخیص تجمع سورفکتانت در فاز روغن استفاده شد. اندازه‌گیری‌های سه‌گانه برای هر نمونه انجام شد و حداقل دو نمونه برای هر سطح غلظت سورفکتانت مورد آزمایش قرار گرفتند تا از تکرارپذیری اطمینان حاصل شود. دمای تشخیص در همان دما با آزمایش‌های تقسیم‌بندی کنترل شد. خواص تجمع سورفکتانت BAC در تولوئن با استفاده از DLS موردبررسی قرار گرفت و نمونه‌هایی در شکل 3 ارائه شد که شامل شعاع کل و شدت سیگنال نور جمع‌آوری‌شده، C12، C14، و تولوئن C16، که از فاز روغن در تعادل پارتیشن‌بندی آب-روغن از سطح خالص BAC نمونه‌برداری شد. همانطور که مشاهده می‌شود، هم شعاع ذرات و هم‌شدت سیگنال C12 و C14 به‌سختی در محدوده غلظت ارزیابی‌شده تغییر کرده است، که نشان می‌دهد C12 و C14 در تولوئن میسل تشکیل نمی‌دهند. در این پژوهش به ارائه و بررسی یک مدل چند فیزیکی، مدل یکپارچه بازدارندگی خوردگی (ICI)، ازنظر تئوری معرفی‌شده و ازنظر تجربی برای ارزیابی یکپارچه تقسیم‌بندی آب-روغن، تجمع، جذب/واجذب، و مهار خوردگی بازدارنده‌های سورفکتانت مخلوط در روغن‌های آب حاوی نمک در شرکت نفت گچساران می‌پردازیم. محیط‌های لوله فولادی (WOS). مدل ICI بر اساس سه مدل فرعی اصلی است که تقسیم‌بندی سورفکتانت آب-روغن، میسل‌سازی، جذب/واجذب مؤثر روی بستر، نوع سورفکتانت، برهمکنش‌های سورفاکتانت-حلال، جفت سورفکتانت-کنتریون، و برهمکنش‌های سورفکتانت جانبی و غیره را در نظر می‌گیرد و در نظر گرفته‌شده است. به‌عنوان یک چارچوب اساسی در طراحی، انتخاب، بهینه‌سازی و استفاده از بازدارنده‌های مختلف سورفکتانت خالص و مخلوط در محیط‌های WOS عمل می‌کند. به‌طور خلاصه، یک مدل جامع، مدل ICI، ازنظر تئوری توسعه‌یافته و ازنظر تجربی برای ارزیابی پارتیشن‌بندی، تجمع و مهار خوردگی بازدارنده‌های مخلوط سورفاکتانت (هم همولوگ و هم غیر همولوگ) در داخل آب (حاوی نمک) - لوله فولادی نفت تأییدشده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - نظام آموزشی در دوره تیموریان و ترکمانان
    عابد  جایش
    نظام آموزشی در دوره تیموریان و ترکمانان جایگاه ویژه‌ای یافت و سلاطین، شاهزادگان،امرا، خواتین و عالمان هرکدام به سهم خود در رشد این نهاد اهتمام نمودند. باوجود آرامش نسبی، ثبات سیاسی و امنیتی که در پی مرگ تیمور در قلمرو شاهرخ، جانشین وی به وجود آمد وضعیت معیشت مردم نیز ب چکیده کامل
    نظام آموزشی در دوره تیموریان و ترکمانان جایگاه ویژه‌ای یافت و سلاطین، شاهزادگان،امرا، خواتین و عالمان هرکدام به سهم خود در رشد این نهاد اهتمام نمودند. باوجود آرامش نسبی، ثبات سیاسی و امنیتی که در پی مرگ تیمور در قلمرو شاهرخ، جانشین وی به وجود آمد وضعیت معیشت مردم نیز بهبود یافت و زمینه‌ای مناسب برای حرکتی علمی و فرهنگی آماده شد. ازاین‌رو هرات، پایتخت شاهرخ مرکز تجمع اهل علم و ادب گردید و مدارس ، کتابخانه‌ها و محافل آموزشی فراوانی به همت سلاطین، دوستداران علم و نهاد دینی وقف در نقاط مختلف احداث گشت. سلاطین تیموری از یک‌سو با فراهم ساختن امکانات آموزشی و تسهیلات لازم در جهت رفاه حال اساتید و طلاب علم و همچنین ارتقاء سطح آموزش گام برمی‌داشتند و از سوی دیگر مشروعیت حکومت را دنبال می‌کردند. از بارزترین خصیصه‌های حکومت تیموریان و ترکمانان علاقه وافر برخی از این سلاطین به رشد علم ، ادب و ساخت مراکز آموزشی است. کثرت احداث این نهادهای آموزشی به حدی بوده که جامی مدعی است در هیچ دوره‌ای از ادوار تاریخ ایران‌زمین به این اندازه مدرسه ساخته نشده است. از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش نقش سلاطین، شاهزادگان و وزرای تیموری در احداث مدارس، کثرت نهادهای آموزشی، نقش و کارکرد کتابخانه‌ها در استنساخ بیشتر کتاب، پیروی نهادهای آموزشی از یک نظام آموزشی مدون، رونق تصوف و تأثیر آن بر نظام آموزشی، نقش نهاد دینی وقف در گسترش نهادهای آموزشی و تأثیر مشایخ نقش بندیه بر سیاست آموزشی سلاطین تیموری است. در پژوهش حاضر نگارنده به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای ، نظام آموزشی در دوره تیموریان و ترکمانان را موردبررسی و تحلیل قرار می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - روش های اجرایی تونل تمام مقطع سنگی دو قلوی پونه به روش انفجاری و انواع حفاری ها نمونه موردی: تونل خرم آباد
    محمد  دهقان علی آرام
    در سالهاي اخیر و به دنبال افزایش نیاز به ایجاد فضا هاي زیر زمینی با ابعاد بزرگتر و در اعماق بیشتر یا حفر آنهادر زمینهاي نا مناسب، ضرورت شناسائی هر چه کاملتر شرایط زمین و انتخاب روش مناسب جهت حفر این فضاها آشکار شده است. در بسیاري ازموارد این فضاها در محل هایی که جنس زمی چکیده کامل
    در سالهاي اخیر و به دنبال افزایش نیاز به ایجاد فضا هاي زیر زمینی با ابعاد بزرگتر و در اعماق بیشتر یا حفر آنهادر زمینهاي نا مناسب، ضرورت شناسائی هر چه کاملتر شرایط زمین و انتخاب روش مناسب جهت حفر این فضاها آشکار شده است. در بسیاري ازموارد این فضاها در محل هایی که جنس زمین از نوع سنگ بوده ایجاد می شوند که به منظور حفر این فضاها درزمینهاي سنگی روشهاي مختلفی از جمله استفاده از دستگاهاي حفاری نظیر TBM ،دریل توپی و ... وجود دارد، که بکار گیري خرج گذاري یکی از رایجترین روشهاي حفاري در زمین هاي سنگی به شمار می آید بعد از این عملیات لتیس گذاری می گردد و فاصله آن با توجه به جنس خاک تعیین می گردد.برای بررسی و ارائه راهکار مناسب برای پایدارسازی تونلها، روشهای مختلف تجربی، تحلیلی و عددی موجود میباشد.در ارائه طرح تحکیمات اولیه تونلها علاوه بر شرایط زمین شناسی در نظر گرفتن مسائل مهم اجرایی باربری لتیسگیردرها تا زمان قبل از گیرش شاتکریت میباشد. از آنجایی که در ساعات اولیه شاتکریت به مقاومت کافی نرسیده است، ضروریست لتیسگیردرها تحمل بارهای ناشی از وزن پوشش اولیه را داشته باشند تا دچار آسیب های سازه ای نشوند. روش های اجرایی ساخت شامل سپری و NATM و روش برآورد بار شامل تجربی و تحلیل پایداری وی باشد در روش اجرایی سپری قطر تونل از ابتدا تا انتها ثابت می باشد ولی در نواحی خاص نیاز به افزایش قطر می باشد و روش NATM (ٱتریشی) ایمنی بالا و مقرون به صرفه بودن و همچنین مورد استفاده در انواع خاک ها و اعماق می باشد.روش تحلیل پایداری که بتوان پیش بینی و تحلیل کرد که قسمت های مختلف تونل از نظر پایداری کم، متوسط و زیاد باشد. در حفاری تونل سنگی عملیات چالزنی، انفجار، نصب لتیس ها، تحکیمات و اجرای شاتکریت بارها تکرار می گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی رابطه سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی در بین معلمان ابتدایی شهر یاسوج
    ابراهیم  تابان
    متغیرهاي سرسختی روان‌شناختی، خودکنترلی ازجمله موضوعاتی است که همواره موردتوجه بسیاري از روان‌پزشکان و روانشناسان بوده است. هدف: در تحقیق جاري رابطه ساده و چندگانه سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی موردبررسی قرار گرفت. روش: معلمان ابتدایی شهر یاسوج جامعه آماري این پژوهش را چکیده کامل
    متغیرهاي سرسختی روان‌شناختی، خودکنترلی ازجمله موضوعاتی است که همواره موردتوجه بسیاري از روان‌پزشکان و روانشناسان بوده است. هدف: در تحقیق جاري رابطه ساده و چندگانه سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی موردبررسی قرار گرفت. روش: معلمان ابتدایی شهر یاسوج جامعه آماري این پژوهش را تشکیل داده‌اند که از بین آن‌ها (93 نفر 50 زن و 43 مرد) به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با کمک مقیاس سرسختی روان‌شناختی کیامرثی، نجاریان، و مهرابی زاده هنرمند (1377) مقیاس تانجی (2004) جمع‌آوری گردید. نتیجه‌گیری یافته‌ها نشان داد که سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی معلمان ابتدایی زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که سرسختی روان‌شناختی و خودکنترلی همبستگی چندگانه معنی‌داری دارند و از بین دو متغیر پیش‌بین فقط متغیر سرسختی روان‌شناختی به‌طور معنی‌داری واریانس خودکنترلی را تبیین و پیش‌بینی کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - منابع تولید پراکنده تجدید پذیر با لحاظ عدم قطعیت
    مهدی  دستخوان علی دوست  رستمی زاده
    امروزه بیش‌تر انرژی برق موردنیاز کشورها با استفاده از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌گردد. با توجه به این امر که انرژی‌های فسیلی تجدید ناپذیر می‌باشند و آلودگی‌های زیست‌محیطی را به همراه خواهند داشت، استفاده از منابع تجدید پذیر برای تأمین انرژی الکتریسیته امری ضروری می‌باشد. د چکیده کامل
    امروزه بیش‌تر انرژی برق موردنیاز کشورها با استفاده از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌گردد. با توجه به این امر که انرژی‌های فسیلی تجدید ناپذیر می‌باشند و آلودگی‌های زیست‌محیطی را به همراه خواهند داشت، استفاده از منابع تجدید پذیر برای تأمین انرژی الکتریسیته امری ضروری می‌باشد. در بسیاری از مطالعات انجام شده تابه‌حال در این زمینه، رفتار تصادفی بار و منابع انرژی نو در نظر گرفته نشده است که این امر باعث می‌شود نتایج حاصله با این فرض دارای دقت کافی نباشند و به دلیل عدم بررسی دقیق، معمولاً در این طراحی‌ها، مقادیر به‌دست‌آمده بیش از مقدار موردنیاز می‌باشند که این امر موجب می‌گردد هزینه سیستم بیشتر شود. نتایج شبیه‌سازی شاخص ایجادشده را نشان می‌دهد. باید توجه داشت که شبیه‌سازی‌های مونت‌کارلو نتایج قطعی تولید نمی‌کنند، بلکه نتایجی که این شبیه‌سازی‌ها فراهم می‌کنند، همراه با توزیع‌های احتمالی می‌باشد. این روش پیشنهادی از این ویژگی استفاده می‌کند تا یکی از نواقص اساسی مدل‌های توضیح داده‌شده در مقالات قبلی، برطرف شود (اغلب این مقالات تنها به اثرات PHEVs بدون در نظر گرفتن احتمالات رخ دادن چنین اثراتی پرداخته‌اند). تحقیق انجام شده در این مقاله، عملکرد دستگاه‌های قدرت را تحت نفوذ بالای PHEVs و الکتریسیته فتوولتاییک تحلیل می‌کند و روش‌های جدیدی را برای هموار ساختن یکپارچه‌سازی این دو تکنولوژی در شبکه‌های کنونی ارائه می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت
    عمار  موسوی شکیب سید مجید کشاورز
    شبکه گسترده سیستم قدرت دارای تجهیزات بسیار گران‌قیمتی می باشد که ازجمله آن می توان به ژنراتور، بریکر، کابل های قدرت و ترانسفورماتور اشاره کرد. ترانسفورماتور قدرت به‌عنوان قلب تپنده این شبکه بوده که همواره تحت تأثیر شرایط بهره برداری و محیطی، دچار خطاهای مختلفی شده و در چکیده کامل
    شبکه گسترده سیستم قدرت دارای تجهیزات بسیار گران‌قیمتی می باشد که ازجمله آن می توان به ژنراتور، بریکر، کابل های قدرت و ترانسفورماتور اشاره کرد. ترانسفورماتور قدرت به‌عنوان قلب تپنده این شبکه بوده که همواره تحت تأثیر شرایط بهره برداری و محیطی، دچار خطاهای مختلفی شده و در برخی موارد سبب خرابی و خروج از مدار ترانسفورماتور و عدم دسترسی طولانی‌مدت خواهد شد. درنتیجه برنامه‌های تعمیر و نگهداری باید به‌جای مبتنی بر زمان، مبتنی بر شرایط بهره‌برداری و محيطي گردند که این مسئله خود مستلزم آن می باشد که از شرایط حال تجهیز نيز آگاه باشیم. لذا استفاده از روش های نظارت و تشخیص خطا که توانایی ارزیابی شرایط داخلی تجهیزات رادارند، بسیار بااهمیت خواهد بود. روش ها و تست های مختلفی به‌منظور ارزیابی شرایط ترانسفورماتور وجود دارد که از آن جمله می توان به روش هایی مانند تحلیل پاسخ فرکانسی ، آنالیز گازهای محلول ، پردازش سیگنال ، شار نشتی و جریان توالی منفی ... نام برد. از بین آن ها، روش تحلیل پاسخ فرکانسی روشی بسیار محبوب، فراگیر بوده که قابلیت بالایی در تشخیص خطا ها داشته و پیاده-سازی آن ساده و راحت می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی در اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد
    محسن  آبچر محمود عابدپور
    این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد و پست شهر یاسوج انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی می باشد و در تدوين چارچوب نظري تحقيق از روش کتابخانه اي استفاده گردید. جامعه ی آماری این پژوهش کا چکیده کامل
    این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ابعاد رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد و پست شهر یاسوج انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی می باشد و در تدوين چارچوب نظري تحقيق از روش کتابخانه اي استفاده گردید. جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد و نواحی پست شهر یاسوجاست که تعداد آنها 430 نفر است. حجم نمونه تعداد 203 نفر تعیین گردید و از بین پرسشنامه های توزیعی 191 پرسشنامه قابل تحلیل شد. در این پژوهش از پرسشنامه ی استاندارد تعهد سازماني آلن و مایر و پرسشنامه محقق ساخته رهبری اخلاقی استفاده شد. پایایی سئوالات پرسشنامه رهبری اخلاقی 811/0 محاسبه شد و روایی آن نیز به صورت محتوایی تأیید گردید. نتایج تحلیل توصیفی داده ها بیان می کند که شاخص تعهد سازمانی و ابعاد آن، همچنین شاخص رهبری اخلاقی و ابعاد آن در بین کارکنان اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد و نواحی 4 گانه پست شهر یاسوجدر حد بالای متوسط هستند. نتایج تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش بیان می دارد که بین رهبری اخلاقی (بعد فرد اخلاقی،بعد مدیر اخلاقی) با تعهد سازماني (عاطفی و هنجاری) رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. هر چند هم روابط مذکور قوی نیست، اما نتایج مدل های رگرسیونی به خوبی میزان تغییرات تعهد سازمانی (عاطفی و هنجاری) را توسط متغیر رهبری اخلاقی (بعد فرد اخلاقی،بعد مدیر اخلاقی) پیش بینی می کند. هر چند بین رهبری اخلاقی (بعد فرد اخلاقی،بعد مدیر اخلاقی) با تعهد سازماني (مستمر) رابطه وجود نداشت لیکن نتایج تحقیق حاضر همپوشانی خوبی با نتایج سایر تحقیقات در زمینه ی رهبری اخلاقی و تأثیر پذیری تعهد سازمانی دارد. اثر متغیرهای زمینه ای شامل جنسیت، تحصیلات، سن، سابقه فعالیت و حوزه فعالیت بر نگرش به شاخص های رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی تأیید نشد. پرونده مقاله