• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی
    فاطمه جاودان خرد مهرداد همت فر
    هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری دانش آموزان می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش خود زیست نگاری بهره گرفته شد و خاطرات و تجربیات دوران کارورزی دانشجو سال آخر آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان کرمان روایت شد. بخش خاطرات شامل سه خاطره از دوران چکیده کامل
    هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری دانش آموزان می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش خود زیست نگاری بهره گرفته شد و خاطرات و تجربیات دوران کارورزی دانشجو سال آخر آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان کرمان روایت شد. بخش خاطرات شامل سه خاطره از دوران کارورزی یک و دو می باشد. نتایج حاصل روایت ها نشان می دهد که برای طراحی و اجرای یک بازی آموزشی مناسب جهت تاثیر گذاری هر چه بهتر در یادگیری دانش آموزان باید دانش آموزان را در جریان برنامه ریزی بازی ها قرار دهیم، تدارکات، مواد و منابع اصلی برای اجرای بازی را فراهم کنیم، وقت کافی و مناسب برای بازی در نظر بگیریم، وقتی را برای شنیدن انتقادات و پیشنهادات دانش آموزان اختصاص دهیم و از انجام بازی های تکراری، پیچیده و بدون هدف آموزشی پرهیز کنیم که انجام دادن موارد فوق منجر به تاثیر گذاری بازی در امر آموزش دانش آموزان خواهد شد. معلم در انتخاب بازی باید دقت لازم را داشته باشد تا آن را با توجه به سطح آگاهی و مهارت شاگرد و منطبق با موضوع درس انتخاب کند، زیرا شاگرد زمانی اعتماد به نفس لازم را داراست که مهارت کافی را به دست آورده باشد. آگاهی از انواع بازی‌ها و ایجاد موقعیت‌های مناسب برای یادگیری از طریق بازی، در تعلیم و تربیت کودکان مفید است لذا لازم است مربیان تربیتی با فراهم کردن امکانات و ابزارهای مناسب آموزشی ـ پرورشی، برای غنی‌سازی ابعاد فکری و شکوفایی استعدادهای شاگردان گام بردارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مبانی و معیارهای مکان‌یابی شبکه پایانه‌های مسافربری حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری
    محمد  احمدی علی آرام
    یکی از مهم‌ترین مقولات در برنامه‌ریزی شهری، مکان‌یابی مناسب برای استقرار خدمات و کاربری‌های شهری است. این به آن معنا است که فعالیت‌های مختلف شهری نیازمند فضای مناسب خود می‌باشند و امکان استقرار آن‌ها در هر ناحیه شهری وجود ندارد. این امر از طریق در نظر گرفتن ویژگی‌های کا چکیده کامل
    یکی از مهم‌ترین مقولات در برنامه‌ریزی شهری، مکان‌یابی مناسب برای استقرار خدمات و کاربری‌های شهری است. این به آن معنا است که فعالیت‌های مختلف شهری نیازمند فضای مناسب خود می‌باشند و امکان استقرار آن‌ها در هر ناحیه شهری وجود ندارد. این امر از طریق در نظر گرفتن ویژگی‌های کاربری‌ها و نحوه ارتباط آن‌ها با سایر کاربری‌های شهری امکان‌پذیر است. از جمله کاربری‌های مهم شهری، پایانه‌های مسافربری برون و درون‌شهری هستند. در برنامه‌ریزی شهری تعیین مکان مناسب برای استقرار کاربری‌های شهری از جمله موارد مهم و تأثیرگذار می‌باشد. از جمله کاربری‌های مهم پایانه‌های مسافربری هستند به دلیل افزایش جمعیت و حجم تردد در شهرها و در نتیجه گستردگی آن‌ها شرایط سنتی حاکم بر استقرار این عملکرد با مشکلات زیاد توأم گردیده است. الزامات اقتصادی، اجتماعی، آب و هوایی، ترافیکی و ... از جمله مواردی هستند که بایستی در تعیین مکان مناسب این کاربری در نظر گرفته شوند. هدف این پژوهش بررسی مکان‌یابی شبکه پایانه‌های مسافربری حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری می‌باشد . نتایج تحقیقات گذشته در ایران نشان می‌دهد که در مکان‌یابی پایانه‌های موجود و مطلوبیت مکانی و سازگاری فعالیت‌ها به نحو مقتضی مورد توجه قرار نگرفته است در خاتمه پیشنهاد‌هایی جهت رفع مشکلات موجود و اصلاح الگوهای مکان‌یابی پیشنهاد گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار)
    شه بخش  رئیسی غلامرضا میری صفورا آبخشت سیما فیروزی راد افسانه پوریان
    شهر ایرانی اسلامی مفهومی براي معرفی شهرهایی متأثر از فرهنگ و آموزه هاي دینی و ارزش هاي اسلامی است. بنابراین، پژوهش حاضر باهدف سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار) تنطیم شده است. روش پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي و ازلحاظ هدف، ج چکیده کامل
    شهر ایرانی اسلامی مفهومی براي معرفی شهرهایی متأثر از فرهنگ و آموزه هاي دینی و ارزش هاي اسلامی است. بنابراین، پژوهش حاضر باهدف سنجش و تحلیل شاخص های شهر آرام در شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: شهر چابهار) تنطیم شده است. روش پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي و ازلحاظ هدف، جزو تحقيقات كاربردي است. اطلاعات موردنياز از منابع كتابخانه اي و مطالعات ميداني و پرسشنامه گردآوری‌شده است. جامعه آماری، شهروندان ساکن در شهر چابهار است که در سال 1395 تعداد 106739 نفر در شهر ساکن بوده اند. نمونه های انتخاب‌شده با استفاده از روش کوکران 305 نفر است. شاخص های شهر آرام از شش معيار اصلي (حفاظت از محیط زیست، آگاهی و اطلاع رسانی، مدیریت شهری، حمایت از تولیدات داخلی، کیفیت شهر و مهمان نوازی) تشکیل‌شده است. نتایج آزمون T بیانگر این است که وضعیت شاخص های حفاظت از محیط زیست و مهمان نوازی از سطح میانگین نرمال یا متوسط بالاتر بوده و برای شاخص های مدیریت شهری و آگاهی و اطلاع رسانی در وضعیت نامناسب قرار دارد. وضعیت شاخص حمایت از تولیدات محلی نسبتاً نامناسب و شاخص کیفیت شهر در وضعیت نسبتاً مناسب قرارگرفته است. همچنین، بر اساس نتایج آزمون ضریب همخوانی کندال مشخص شد، شاخص مهمان نوازی با دارا بودن میانگین رتبه 39/4 بیشترین میانگین و بهترین رتبه، سپس حفاظت از محیط‌زیست با میانگین رتبه 92/3 و کیفیت شهر با میانگین رتبه 07/3 رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند. در این زمینه، شاخص آگاهی و اطلاع رسانی با میانگین رتبه 95/2 کمترین رتبه را در بین شاخص های پژوهش درزمینه شهر آرام در شهر چابهار به خود اختصاص داده است. در انتها، بر اساس نتایج تحلیل عاملی، بیشترین بار عاملی به ترتیب رتبه برای شاخص کیفیت شهر با میزان 897/0، حفاظت از محیط‌زیست با میزان 893/0 و حمایت از تولیدات محلی با میزان 873/0 به دست آمد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری
    شه بخش  رئیسی مریم  کریمیان بستانی صفورا آبخشت سیما فیروزی راد افسانه پوریان
    بالا بردن ميزان آگاهي عمومي ساكنان يك شهر نسبت به حقوق و قوانين شهري ازجمله عوامل مهمي است كه براي رسيدن به يك شهر پايدار و مطلوب بايد به آن توجه كرد . آگاهي شهروندان موجب رسيدن ايشان به حقي است كه جامعه براي آن‌ها در نظر می‌گیرد. قوانين و مقررات شهري را می‌توان به‌عنو چکیده کامل
    بالا بردن ميزان آگاهي عمومي ساكنان يك شهر نسبت به حقوق و قوانين شهري ازجمله عوامل مهمي است كه براي رسيدن به يك شهر پايدار و مطلوب بايد به آن توجه كرد . آگاهي شهروندان موجب رسيدن ايشان به حقي است كه جامعه براي آن‌ها در نظر می‌گیرد. قوانين و مقررات شهري را می‌توان به‌عنوان يكي از مهم‌ترین نقاط اتصال بين مديريت شهري و شهروندان قلمداد نمود . به تعبير بهتر بازيگران عناصر اصلي مديريت شهري در پرتو قوانين و مقررات شهري ضمن تعريف نقش براي خود و ساير اعضا می‌توانند شهروندان را در اداره‌ی امور شركت دهند. در اين پژوهش هدف شناخت ميزان آگاهي ساكنان شهر چابهار نسبت به حقوق و قوانين شهري است كه با استناد به داده‌های پژوهشي به توصيف ميزان اين آگاهي در بين ساكنان شهر موردنظر پرداخته شد. روش پژوهش به‌صورت توصيفي- تحلیلی صورت گرفته است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر برآورد گردید. از تعداد 382 پرسشنامه پخش‌شده تعداد 82 پرسشنامه به علت مخدوش بودن اطلاعات کنار گذاشته شد و تحلیل بر روی 300 پرسشنامه انجام شد. ابزار گردآوری داده‌های میدانی پرسشنامه محقق ساخته بود که در غالب 21 گویه طراحی‌شده بود . پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ و محاسبه ضریب پایایی ترکیبی(cr) سنجیده شد همچنین با توجه به نتایج پژوهش ميزان آگاهي از حقوق و قوانين شهري در بين شهروندان چابهار از حقوق و قوانین شهری در سطح پایین قرار دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی و شناخت نظرات علمی در ارتباط با مؤلفه‌های زیستی و روانی کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم
    حمیده  مرادیان سمیه  مرادیان
    کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم، اختلال آسپرگر یا اختلال رشدی فراگیر هستند که علاوه بر نقص در توانایی‌های اجتماعی و رفتارهای کلیشه‌ای تکراری، دارای تأخیر در توانایی‌های حرکتی نیز هستند. تأخیر در توانایی‌های حرکتی در کودکان اوتیستیک متنوع می‌باشد و شامل تأخیر در نشستن، خزید چکیده کامل
    کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم، اختلال آسپرگر یا اختلال رشدی فراگیر هستند که علاوه بر نقص در توانایی‌های اجتماعی و رفتارهای کلیشه‌ای تکراری، دارای تأخیر در توانایی‌های حرکتی نیز هستند. تأخیر در توانایی‌های حرکتی در کودکان اوتیستیک متنوع می‌باشد و شامل تأخیر در نشستن، خزیدن، راه رفتن و نیز قدم برداشتن غیرطبیعی، کنترل ضعیف وضعیتی و نیز ناتوانی در برنامه‌ریزی حرکتی می‌باشد. همچنین تقابل اجتماعی، نقص در استفاده از رفتارهای غیرزبانی و عدم ارتباطات متناسب باسن می‌باشد. بیماری اوتیسم به‌عنوان یک طیف در نظر گرفته می‌شود، چراکه تظاهرات آن بسیار متنوع و ناهمگن است. برای مثال ناتوانی‌های شناختی و کلامی در برخی از این بیماران بسیار شدید است، حال‌آنکه برخی دیگر دارای نبوغ ذهنی و استعداد بسیار بالایی هستند. هدف اصلی این تحقیق بررسی و شناخت نظرات علمی زیستی و روانی کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم می‌باشد. با توجه به مبانی علمی می‌توان نتیجه گرفت که اختلال طیف اوتیسم بیماري ناتوان‌کننده‌ای است که تعاملات اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی کلامی و غیرکلامی و توانایی یادگیري و برخی از احساسات حیاتی را دچار اختلال می‌کند. شیوع این بیماري در همه جهان و ازجمله ایران رو به افزایش است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی انسان‌شناسی از دیدگاه قرآن و اومانیسم غربی
    شهره   رحمانی فیروز آباد
    هدف از انجام اين پژوهش، بررسی انسان‌شناسی از دیدگاه قرآن و اومانیسم غربی بود. روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي-تحليلي و مطالب آن با روش کتابخانه‌ای گردآوری‌شده است. فلسفه اومانیستی که در قرن شانزدهم با اصل دکارتی می‌اندیشم پس هستم که به‌صورت تفکر خاصی درآمد و انسان را تنها چکیده کامل
    هدف از انجام اين پژوهش، بررسی انسان‌شناسی از دیدگاه قرآن و اومانیسم غربی بود. روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي-تحليلي و مطالب آن با روش کتابخانه‌ای گردآوری‌شده است. فلسفه اومانیستی که در قرن شانزدهم با اصل دکارتی می‌اندیشم پس هستم که به‌صورت تفکر خاصی درآمد و انسان را تنها مبنای شناخت تلقی می‌کرد در مسیر خود: در دو وجهه «من عقلانی و دین تجربی» در هیوم به تناقض منجر شد چنانچه او نه‌تنها جهان مادی بلکه نفس انسانی را که محور شناخت بود، منکر شد. پس از هیوم کانت کوشید تا با انقلاب کپرنیکی خود «من» را بار دیگر احیا کند امّا دوراکسیم آزاردهنده «نومن» و «فنومن» و عدم دستیابی به حقایق اشیاء، اخلافش را به برقراری وحدت بین «نومن» و «فنومن» را واداشت، آنان درحالی‌که به سوبژکیتویسم کانت وفادار بودند راه‌حل‌هایی عنوان نمودند. انسان‌شناسی علم به انسان و احوالات نفسانی در بعد امور کلی و جزئی، فردی و اجتماعی، علوم تئوریک و عملی است. به این اساس علم انسان‌شناسی حوزه‌های بسیار گسترده‌ای از علوم و مکاتب فکری را در برمی‌گیرد. لذا باید ریشه‌های علم انسان‌شناسی را در علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و مکاتب علوم اجتماعی جست‌وجو کرد. با ظهور اسلام و تعالیم وحیانی، قرآن به‌عنوان مهم‌ترین منبع، افق‌های جدیدی را درباره شناخت انسان گشود. قرآن با جهت‌دهی علوم و معارف دخیل در تربیت و هدایت انسان، معتقد است که انسان علاوه بر جسم و جسمانیات، از روح و روحانیات نیز بهره‌مند است و اصولآ حقیقت انسان روح است. به‌گونه‌ای قرآن تأکید دارد که انسان خود را بشناسد و جایگاه خود را در جهان تشخیص دهد و هدف این است که انسان خود را به مقام والایی که شایسته آن است برساند. این مقاله کوشیده است ضمن بررسي مقایسه انسان‌شناسی از دیدگاه قرآن و اومانیسم غربی و چالش‌های پیش روی آن بپردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - آموزش مجازی در دوران پاندمی کرونا
    افشین  صابری فرد
    در آموزش فضای مجازی معلمان بادانش‌آموزان خود در ارتباط هستند، و در شرایط بحرانی که امکان حضور دانش‌آموزان در مدارس مهیا نیست معلمان با تشکل گروه‌های مختلف مجازی و به تدریس و بررسی دروس می‌پردازند. ازجمله مزایای آموزش مجازی می‌توان به: مرور مطالب درسی، افزایش خودکنترلی د چکیده کامل
    در آموزش فضای مجازی معلمان بادانش‌آموزان خود در ارتباط هستند، و در شرایط بحرانی که امکان حضور دانش‌آموزان در مدارس مهیا نیست معلمان با تشکل گروه‌های مختلف مجازی و به تدریس و بررسی دروس می‌پردازند. ازجمله مزایای آموزش مجازی می‌توان به: مرور مطالب درسی، افزایش خودکنترلی دانش‌آموزان، عدم محدود بودن به زمان، افزایش مسئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان، دسترسی آسان و بروز بودن و کارآمدی و سرعت‌بالای تدرسی اشاره کرد. علی‌رغم مزایای زیاد آموزش مجازی مشکلات و معایب و مشکلات فراوانی به‌ویژه در دوران کرونا و پساکرونا در آموزش مجازی وجود دارد که: اعتیاد اینترنتی دانش‌آموزان، عدم اطمینان از یادگیری مطالب، عدم نظارت بر انجام تکالیف و راستی آزمایی، ناتوانی برخی از دبیران، اولیا و دانش‌آموزان در استفاده از فضای مجازی، ناتوانی اولیا برای خرید گوشی و اینترنت، عدم دسترسی به اینترنت در زمان خاص و یا در برخی مناطق، عدم توجه به بهره‌وری، عدم توفیق برنامه‌های صداوسیما در پیشبرد آموزش و عوامل متعدد دیگر باعث شد تا نتوانیم بحران به وجود آمده را به‌خوبی مدیریت کنیم، عمیق نبودن و جدی نگرفتن آموزش مجازی، تهدید حریم خصوصی، عدم جذابیت و... ازجمله آن‌هاست. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی مهم‌ترین نظرات و بنیادهای نظری آلتوسر
    مسعود  جهانبانی مریم  عزیزی عبدالرسول  عباسی نصر آباد سفلی
    در این نوشتار بر آنیم تا مهم‌ترین نظرات و بنیادهای نظری نظریه اجتماعی آلتوسر را ارزیابی کنیم. در این مقاله که با استفاده از اسناد، کتاب ها و مقاله‌های مختلف داده‌های موردنظر جمع‌آوری گردید و سپس به تحلیل آن پرداخته شد. ماركسيسم ساختاری آلتوسر در واكنش به دو تفسير از ما چکیده کامل
    در این نوشتار بر آنیم تا مهم‌ترین نظرات و بنیادهای نظری نظریه اجتماعی آلتوسر را ارزیابی کنیم. در این مقاله که با استفاده از اسناد، کتاب ها و مقاله‌های مختلف داده‌های موردنظر جمع‌آوری گردید و سپس به تحلیل آن پرداخته شد. ماركسيسم ساختاری آلتوسر در واكنش به دو تفسير از ماركس، و بـازخوانی او بسـط يافته است. آلتوسر نخست در برابر رهيافت ماركسيسم ارتدكس ايستاد و از آن انتقاد كرد؛ دومين رهيافت موردانتقاد آلتوسر، ماركسيسم هگلی و حلقة فرانكفورت اسـت. او تلاش كرد نظريه ماركسيسـتی را هـم از جبرگراهایی اقتصاد و هـم از رهيافـت انسان‌گرايانه لوكاچ و حلقه فرانكفورت بر حذر دارد. تلاش‌هایی آلتوسـر بـرای فـرار از تقلی گرايی نظريه ماركسيستی، تا حدودی موفقیت‌آمیز بود؛ امـا چرخش آلتوسـر بيشتر درون پاردايمی بود و ازنظر ماهوی نظريـه ماركسيسـتی را از محدودیت‌های بنيادی در عرصه‌های هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و روش‌شناسی نجات نداده است. ریشه‌های فکری آلتوسر تحت تأثیر هگل و مارکس است، و از زبان‌شناسی بهره فراوان برده است. براساس تقسیم‌بندی کلاسیک ،آلتوسر ازجمله کسانی است که به اصالت جمع قائل است، و می‌گوید ایدئولوژی موجودیت مادی دارد.آلتوسر به تحقیق نظری بیشتر اهمیت می‌دهد تا تحقیق عملی و تجربی، و در نظریه ی خود برای روبناهای سیاست، و ایدئولوژی نقش نسبتاً مستقل قائل شده و می-گوید تشکل اجتماعی از سه عنصر سیاست،اقتصاد,و ایدئولوژی ساخته می‌شود. آلتوسر به تعیین چندوجهی سطوح سه‌گانه معتقد است، اما در تحلیل نهایی اقتصاد را تعیین‌کننده و عامل اصلی می‌داند. پرونده مقاله