• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج
    سید علی عباس   محدث اصغر محمدی مسلم  مرتضی پور
    هدف از این پژوهش بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج بوده است. روش اجرای این تحقیق پیمایشی و توصیفی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، جامعه آماری 6500 نفر از مدیران ادارات دولتی، حجم نمونه 400 نفر از مدیران ادارات دولت چکیده کامل
    هدف از این پژوهش بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج بوده است. روش اجرای این تحقیق پیمایشی و توصیفی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، جامعه آماری 6500 نفر از مدیران ادارات دولتی، حجم نمونه 400 نفر از مدیران ادارات دولتی شهر یاسوج بوده که به روش نمونه گیری در دسترس می باشد. نتايج حاصل از اجراي پرسشنامه با استفاده از روش ضريب همبستگي چند گانه(رگرسيون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در این تحقیق متغییرهای زیر مورد بررسی و این نتایج بدست آمد: ناآگاهی مدیران به اهداف سازمان 764/% R=و584/%R2=، نحوه انتخاب مدیران 892/%R= و 795/% R2= ، دخالت جناح های سیاسی 899/%R= و 808/% R2=، اختلافات قومی و قبیله ای 821/%R= و 675/% R2=، فقدان اطلاعات علمی کارشناسان 909/%R= و 826/% R2=، بسط اطلاعات سازمانی 893/%R= و 798/% R2= پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تاثیر تماشاچيان بر میزان توانمندی، عملکرد و موفقیت تيم ليگ برتر والیبال ايران
    علی  مسعودی یاسر جانباز
    امروزه، مربیان فرایند آماده سازی و برنامه تمرینی جهت توسعه عملکرد انفرادی و تیم های ورزشی را با بهره گیری از روش های تحلیل آماری طراحی می کنند. تماشاچيان درکناربازيکنان همچون منابعي غني مي باشند که باکمک روانشناسان ورزش شناسايي وبا توجه به درنظرگيري ويژگي هاي فردي بازيک چکیده کامل
    امروزه، مربیان فرایند آماده سازی و برنامه تمرینی جهت توسعه عملکرد انفرادی و تیم های ورزشی را با بهره گیری از روش های تحلیل آماری طراحی می کنند. تماشاچيان درکناربازيکنان همچون منابعي غني مي باشند که باکمک روانشناسان ورزش شناسايي وبا توجه به درنظرگيري ويژگي هاي فردي بازيکنان وفراهم سازي شرايط بهينه حمايت بازيکنان از طريق حمايت هاوتشويقات تماشاچيان وبرنامه ريزي صحيح مربيان ومسئولان مربوطه تلاش وگامهاي اساسي در جهت افزايش کارآمدي تيمي وموفقيت تيمي برداشت.دراين راستا ضرورت تحقيق حاضر که به بررسي اثرات حضورتماشاچي بروي کارآمدي تيمي بازيکنان ليگ برتروالیبال مردان ایران پرداخته شد که جامعه آماري تحقيق شامل کليه بازيکنان ليگ برتروالیبال مردان ايران و تمامي تيم هاي والیبال استقلال زرين قشم، دانشگاه آزاد اسلامي، صنايع پتروشيمي فولاد ماهان اصفهان، مهرام تهران ، پتروشيمي بندرامام، افرا خليخ فارس تهران، تکماش قزوين، نيروزميني ارتش ذوب آهن اصفهان وهمياري زنجان که جمعا ۱۲تيم وحدود۱۴۴ نفر بازيکن و۲۴مربي بوده است. .تيم ماهشهر تيم آزمايشي وتيم همياري زنجان که ازلحاظ امتيازي جدول وشرايط بسيار به تيم ماهشهر نزديک بوده، به عنوان متغير کنترل در نظر گرفته شده است.ومتغير حضورتماشاچي بعنوان متغيرمستقل آزمايشي(حضور در خانه )برتيم آزمايشي ماهشهر وارد گرديده وبازي در خانه ماهشهر برگزار شده است والبته حضورتماشاچي بر ماهشهر تاثير نداشته است وبه اين دليل به عنوان متغير کنترل در نظر گرفته شده ومتغير کارآمدي تيمي (متغير وابسته)تحت بررسي نيمه آزمايشي با پس آزمون بوده است.روش نمونه گيري هدفمند مي باشدونمونه 12بازيکن ماهشهر به عنوان متغير تحت آزمايش و۱۲بازيکن همياري زنجان به عنوان متغير کنترل مي باشد. دراين تحقيق از پرسشنامه کارايي مشارکتي فلتز و ليرج(۱۹۹۸) استفاده شده است. اين پرسشنامه مشتمل بر ۴۹سوال و شامل( ۵ خرده مقياس تلاش، ثبات تيمي، آمادگي، اتحاد و توانايي )مي باشد. براي تعيين درجه اهميت هر کدام از متغيرها از مقياس ۵ رتبه اي استفاده گرديد. محقق در اين تحقیق بدليل طبيعي بودن توزيع داده ها، ازآزمون t مستقل استفاده کرد. حضور تماشاچيان بر ميزان تلاش،اتحاد،ثبات تيمي ،توانايي ،کارايي تيمي وآمادگی بازيکنان والیبال لیگ برتر مردان ایران تاثير معناداري داشته است ودر نهایت پیشنهاد می شود تحقیق حاضر بر روی گروهای مختلفی صورت بگیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی کیفیت و حس دل‌بستگی به مکان در فضاهای باز مجموعه مسکونی
    الهام  منصوریان علی آرام
    مکان پديده ايست که انسان در طول زندگي خود به آن معنا بخشيده و به آن وابسته می‌شود. وابستگي به مکان از کيفيت فضا و نحوه طراحي متأثر است و افراد طي دوره زماني خاص آن را می‌آفرینند. ميان دلبستگي به مکان و ادراک و شناخت مکان از سوي فرد رابطه مثبت وجود دارد تا آنجا که خود را چکیده کامل
    مکان پديده ايست که انسان در طول زندگي خود به آن معنا بخشيده و به آن وابسته می‌شود. وابستگي به مکان از کيفيت فضا و نحوه طراحي متأثر است و افراد طي دوره زماني خاص آن را می‌آفرینند. ميان دلبستگي به مکان و ادراک و شناخت مکان از سوي فرد رابطه مثبت وجود دارد تا آنجا که خود را با آن باز می‌شناسد؛ بنابراین پیوند بین انسان و مکان یا «دل‌بستگی به مکان» مبنایی برای ارضای بسیاری از نیازهای انسان به‌واسطه مکان و معنا بخشی به زندگی برشمرده شده است. به‌ویژه دل‌بستگی به مکان های با اهمیت برای انسان که شاخص‌ترین آن‌ها فضای سکونت است. فضاهای باز مابین ساختمان‎های مسکونی بستر پیوند ساکنان با طبیعت و محل گذران اوقات فراغت در مکانِ بیرونی بلافصل خانه است درنتیجه‌ی این امر، واحد مسکونی در ارتباط با بخشی از نیازهای انسانی مرتبط با فضاهای مورد نظر، ناتوان شده و سطح کیفیت زندگی ساکنان پایین آمده است. اين پژوهش به بررسی کیفیت و حس دل‌بستگی به مکان در فضاهای باز مجموعه مسکونی می‌پردازد. پس از پرداختن به نظریه‌های موجود در زمينه دلبستگي به مکان و در فضاهای باز مجموعه مسکونی با رويکردي استنتاجي و با استفاده از تحقيق گذشته و مبانی نظری به تحلیل می‌پردازد، نتايج نشان مي دهد که کیفیت و حس دل‌بستگی به مکان در فضاهای باز مجموعه مسکونی، سازماندهي، کيفيت فضاهاي داخلي، تعاملات اجتماعي، نوع دسترسي و ديد و منظر و نوع دسترسي و ديد و منظر می‌تواند به‌عنوان عوامل تأثیرگذار در افزايش کیفیت و حس دل‌بستگی به مکان در فضاهای باز مجموعه مسکونی باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی رابطه اقلیم با روند گردشگری در نیمه شمال شرقی ایران
    عبدالمطلب  کریم زاده رحیم  بردی آنامراد نژاد الهه مرادی
    اين پژوهش با هدف بررسی رابطة شرايط اقليمی و نيز تاثير اقليم بر توسعه و روند گردشگري در نیمه ی شرقی شمال ایران انجام شده است. در اين پژوهش از شاخص اقليم گردش (TCI) و 7 متغیر اقلیمی برای محاسبه مقادیر شاخص های اصلی و فرعی TCI استفاده شده است. این داده های اقلیمی برای یک د چکیده کامل
    اين پژوهش با هدف بررسی رابطة شرايط اقليمی و نيز تاثير اقليم بر توسعه و روند گردشگري در نیمه ی شرقی شمال ایران انجام شده است. در اين پژوهش از شاخص اقليم گردش (TCI) و 7 متغیر اقلیمی برای محاسبه مقادیر شاخص های اصلی و فرعی TCI استفاده شده است. این داده های اقلیمی برای یک دوره 20 ساله از 1990 تا 2011 مربوط به ایستگاه سینوپتیک استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از طریق پایگاه اینترنتی سازمان هواشناسی کشور دریافت شد. به منظور پهنه بندي شرايط اقليم گردشگري نیمه ی شمال شرقی ایران از تبديل اطلاعات نقطه اي ايستگاه ها به اطلاعات سطحي، از نرم افزار GIS بهره گرفته شد. شرايط اقليم توريستي شمال شرق ایران در مقياس ماهانه با استفاده از شاخص اقليم توريستي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله براي هر ماه به صورت مجزا در یافته های پژوهش آورده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، كه شاخص TCI در مناطق مختلف منطقه مورد مطالعه داراي تنوع زيادي است. به طوري كه با توجه به ويژگي سالانه شاخص(TCI) در سطح استانها ماه هاي مي، ژوئن، جولاي، آگوست و سپتامبر (ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد و شهريور) داراي بهترين شرايط از نظر آسايش اقليمي گردشگران مي باشد و ماه هاي ژانويه، فوريه، نوامبر و مارس (آذر، دي، بهمن و اسفند) داراي بدترين شرايط از اين نظر مي باشند. بررسي و مقايسة نتايج به دست آمده از شاخص TCI براي مناطق مختلف استان، حاكي از همخواني و تناسب نتايج پژوهش با واقعيت هاي اقليمي اين مناطق دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - نحوه شکل گیری حاشيه نشيني در شهرها ( مورد مطالعه : شهر ايلام)
    میلاد  عبدی
    اصطلاح حاشيه نشيني در كشورهاي در حال توسعه به محلات فقير نشين اطلاق ميشود .فقر علل اصلي حاشيه نشيني است .حاشيه نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ به وجود آمده است که ساكنين اين مناطق به علل گوناگون نتوانسته اند جذب نظام اقتصادي-اجتماعي شهر شده تا از خدمات و امكانات شهر است چکیده کامل
    اصطلاح حاشيه نشيني در كشورهاي در حال توسعه به محلات فقير نشين اطلاق ميشود .فقر علل اصلي حاشيه نشيني است .حاشيه نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ به وجود آمده است که ساكنين اين مناطق به علل گوناگون نتوانسته اند جذب نظام اقتصادي-اجتماعي شهر شده تا از خدمات و امكانات شهر استفاده نمايند. شكل گيري حاشيه نشيني در شهر ايلام به سال ١٣٤٠ برميگردد و عمدتاً در محدوده جنوب و جنوب شرق شهر شكل گرفته اند. از جمله محلات حاشیه نشین شهر ایلام می توان به محله سبزی آباد ،بانبور وبانبرز اشاره کرد.كه عمده ترين پیامد، آن رواج آسيب هاي اجتماعي، گسترش شهر در زمين هاي پست و نامناسب و تخريب زمينهاي كشاورزي است. هدف از اين پژوهش، بررسی حاشيه نشيني در شهر ايلام و ارائه راهكارهاي اجرايي براي مقابله با اين پدیده است. . در این پژوهش از روش اسنادی _کتاب خانه ای استفاده شده است و ابتدا به تعاریفی از حاشیه نشینی پرداخته وسپس به بررسی عوامل مرتبط با این پدیده در شهر ایلام می پردازد در پایان راهکارهایی جهت جلوگیری و تشدید این پدیده پیشنهاد ارائه می گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی ظرفیت‌های گردشگری غذا (مطالعه موردی: بررسی غذاهای بومی محلی استان قم)
    حسین  صادقی محمد آقا زاده
    نظام غذایی به‌مثابه بخشی از میراث فرهنگی جامعه، دارای ظرفیت‌های متعددی برای مطرح‌شدن در حوزه گردشگری است. نظام غذایی دریچه‌هایی گشوده است که گردشگران باتجربه و چشیدن آن، به عمق فرهنگ محلی وارد شده و تفاوتی که درک و لمس آن مهمترین انگیزه است را با فرهنگ خود از طریق طعم و چکیده کامل
    نظام غذایی به‌مثابه بخشی از میراث فرهنگی جامعه، دارای ظرفیت‌های متعددی برای مطرح‌شدن در حوزه گردشگری است. نظام غذایی دریچه‌هایی گشوده است که گردشگران باتجربه و چشیدن آن، به عمق فرهنگ محلی وارد شده و تفاوتی که درک و لمس آن مهمترین انگیزه است را با فرهنگ خود از طریق طعم و ذائقه درک می‌کند. گردشگری غذا در فـضای جغرافیایی خاص‌ خود و در ارتباط با سایر بخش‌ها از اهداف پرطرفدار و پردرآمد‌ در‌ کشورهای توسعه‌یافته در امر گردشگری محسوب می‌شود. گردشگری غذایی می‌تواند به منافع اقتصادی فراوانی ‌‌منجر‌ شود، و بـسیاری آن را ابـزاری برای توسعۀ محلی قلمداد کرده‌اند که می‌تواند‌ به‌ تحریک اقتصاد یاری رساند و از مشاغل موجود حفاظت کند و همچنین باعث ایجاد اشتغال گردد. هدف از این پژوهش، بررسی غذاهای محلی قم و میزان تأثیرگذاری آن بر جذب گردشگران و توسعه گردشگری این خطه از کشور است. مطالعه مزبور به لحاظ هدف کاربری و از نظر روش، توصیفی است. همچنین گرداوری اطلاعات و داده‌ها به شیوه مطالعات اسنادی – کتابخانه‌ای انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که غذاهای محلی قم، از ظرفیت‌های بالایی در جذب و ماندگاری گردشگر برخوردار است و متولیان امر با بها دادن به این موضوع، می‌توانند گردشگران بیشتری را در مدت زمانی طولانی‌تر در قم میزبانی کرده، و این خطه را از مزایای فرهنگی و اقتصادی آن بهره‌مند سازند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی پارامترها و مدل‌های روسازی در تصادفات جاده‌ای
    روح الله  رخشا علی آرام
    رشد سریع فنّاوری ساخت وسیله نقلیه، باعث افزایش دائم سرعت و نیاز بیش‌ازپیش به ترمز و اصطکاک شده است. مطالعات بین‌المللی نشان داده‌اند که افزایش متوسط سرعت، باعث ایجاد خسارات بیشتر در تصادفات شده است. براي تعيين عملکرد راه می‌توان از پارامترهاي مختلفي نظير حجم، سرعت، ايمن چکیده کامل
    رشد سریع فنّاوری ساخت وسیله نقلیه، باعث افزایش دائم سرعت و نیاز بیش‌ازپیش به ترمز و اصطکاک شده است. مطالعات بین‌المللی نشان داده‌اند که افزایش متوسط سرعت، باعث ایجاد خسارات بیشتر در تصادفات شده است. براي تعيين عملکرد راه می‌توان از پارامترهاي مختلفي نظير حجم، سرعت، ايمني، وضعيت روسازي استفاده کرد. يکي از پارامترهاي مرتبط با ايمني تعداد تصادفات می‌باشد. تحقيقات بسياري درباره بررسي روابط بين پارامترهاي مختلف راه و تعداد تصادفات صورت گرفته است ولي درزمینه پارامترهاي مختلف راه و تعداد تصادفات صورت گرفته است ولي درزمینه پارامترهاي مختلف روسازي راه و بررسي آن بر سطح عملکردي آن (خصوصاً شاخص‌های گوناگون تصادفات) مطالعات جامع و کافي خصوصاً در ايران صورت نگرفته است در مطالعاتي که تاکنون صورت گرفته است ارتباط نرخ تصادفات يا فراواني تصادف در حيطه تعداد باندها، عرض باند، وجود خط ميانه، نوع خط ميانه، عرض شانه، چگالي دسترسي، تعداد تقاطع‌های مشاهده‌شده در هر بخش جاده، محدوديت سرعت، درجه قوس قائم، قوس افقي، طول قطعه‌راه، وضعيت آب‌وهوا، زمان هرروز هفته و ساير متغيرهاي مؤثر پرداخته‌اند. در اين مقاله سعي شده است که به بررسی پارامترها و مدل‌های روسازی در تصادفات جاده‌ای بپردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - دشمن شناسی وجنگ نرم از منظر نهج‌البلاغه
    مریم  عزیزی
    از نکاتی که امام علی (ع) در رابطه با دشمن بر آن تأکید دارد آن است که باید پیوسته هشیاری در برابر دشمن را حفظ کرد و هرگز نباید دشمن را کوچک شمرد، جنگ نرم گسترده‌ترین تلاشی است که علیه ملتها در قالب طرحهای مختلف، سیاسي، امنیتی، اقتصادی و... به فاز اجرا گذاشته است. از جنگ چکیده کامل
    از نکاتی که امام علی (ع) در رابطه با دشمن بر آن تأکید دارد آن است که باید پیوسته هشیاری در برابر دشمن را حفظ کرد و هرگز نباید دشمن را کوچک شمرد، جنگ نرم گسترده‌ترین تلاشی است که علیه ملتها در قالب طرحهای مختلف، سیاسي، امنیتی، اقتصادی و... به فاز اجرا گذاشته است. از جنگ نرم تعاریف مختلفی ارائه گردیده است؛ برخی جنگ نرم را با قدرت نرم و یا عملیات روانی همطراز دانسته‌اند. در حالیکه تفاوت بسیار بین جنگ نرم و دیگر مقوله های مطرح وجود دارد. جنگ نرم نه قدرت نرم است نه عملیات روانی، بلکه پدیده ای پیچیده و بسیار فراتر از موارد یاد شده می باشد. برای مقابله با این پدیده باید مدل و راهکارهای فراگیرو همه‌جانبه ارايه نمود؛ در این مقاله ضمن ارايه مدل مفهومي به جنبه های مختلف مقابله پرداخته خواهد شد. روش پژوهش حاضر روش کتابخانه ای است، ضمن ارائه مبحث دشمن شناسی به ارائه ی تعریف و بیان تاریخچه جنگ نرم با تکیه بر کتاب ارزشمند نهج البلاغه پرداخته است نتایج این پژوهش حاکی ازآن است دشمن از طریق جنگ نرم میتواند انسان را گمراه نماید؛ که از جمله راهکارهای آن امام همام میتوان به اقدامات واکنشی یا ضدتبلیغی و اقدامات کنشی یا تبلیغی، اشاره کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - آسیب شناسی تحلیل مسائل اجتماعی در ایران و راهکارهای آن
    محبوبه   ظفری
    مسئله اجتماعی به‌مثابه آسیب اجتماعی یک قرن پیش رویکرد کارکردی ساختار - جامعه را به‌سان ارگانیسمی زنده می‌دید. ای دیدگاه به نظریه آسیب‌شناسی اجتماع منتهی شد؛ مدلی نظری که مسئله اجتماعی مانند بیماری که عمل بدن انسان را مخت می‌کند، اختلال در عمل طبیعی جامعه به شما می‌آورد. چکیده کامل
    مسئله اجتماعی به‌مثابه آسیب اجتماعی یک قرن پیش رویکرد کارکردی ساختار - جامعه را به‌سان ارگانیسمی زنده می‌دید. ای دیدگاه به نظریه آسیب‌شناسی اجتماع منتهی شد؛ مدلی نظری که مسئله اجتماعی مانند بیماری که عمل بدن انسان را مخت می‌کند، اختلال در عمل طبیعی جامعه به شما می‌آورد. این مدل جرم، مدرسه گریزی و رابط پیش از ازدواج را آسیب کلمه‌ای یونانی به معنی بیماری اجتماعی تلقی می‌کند که سلامت جامعه را به خطر می‌افکند؛ و با توجه به‌مرور تحقیقات گذشته تحقیق، مشخص شد که مناطق فقیرتر و کثیف‌تر و محله‌هایی که دارای کوچه‌های باریک و تنگ هستند، محمل مناسب‌تری برای جرم وکجروی و انحرافات اجتماعی هستند. بر اساس نظریه پنجره‌های شکسته، خانه‌هایی که ظاهر بد و خرابی دارند مکان بهتری برای ایجاد آسیب اجتماعی هستند. حتی در خانه‌هایی که از نظر روشنایی و امکانات مناسب نیستند برای ایجاد یک انحراف نسبت به خانه‌های با ریخت و شمایل بهتر دارند. افراد در کوچه‌ها و محل‌های تاریک فاقد امکانات و با امکانات کمتر و مناطقی که رسیدگی کمتری دارند بیشتر مستعد انجام نابهنجاری و انحراف و شکل‌گیری یک مسئله اجتماعی و آسیب اجتماعی هستند. هدف تحقیق حاضر آسیب شناشی تحلیل مسائل اجتماعی در ایران و راهکارهای آن می‌باشد. پرونده مقاله