مدير مسئول

دکتر حسنعلی ترنج دانش آموخته
nsanazism@gmail.com دکترا
تبریز
09101429810

سردبیر

دکتر رضا التیامی نیا استادیار
eltyam81@yahoo.com دکترا
دانشگاه تهران
۰۹۱۷۱۴۶۵۷۸۸

هیئت تحریریه

دکتر محمد آقازاده مربی
M.aghazadeh61@gmail.com دکترا
09361040369
پروفسور زهرا احمدی پور استاد
ahmadyz@modares.ac.ir دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
09123835323
پروفسور کرامت اله زیاری استاد
Zayyari@ut.ac.ir دکترا
دانشگاه تهران
09122727090
پرفسور میرنجف موسوی استاد
m.mousavi@urmia.ac.ir دکترا
دانشگاه ارومیه
0
دکتر مایس جعفری استادیار
mais.jafari@fh-dortmund.de دکترا
دانشگاه پلی تکنیک دورتموند
دکتر زهره فنی دانشیار
z-fanni@sbu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید بهشتی
09123844394
دکتر رحیم جاودان خرد دانش آموخته
javdankherad202020@gmail.com دکترا
دانشگاه آزاد ساری
09129542619
دکتر وحیده قمه زاده دانش آموخته
Vahideee1367@gmail.com دکترا
دانشگاه علوم تحقیقات تهران
۰۹۳۸۱۹۷۷۲۲۱
دکتر فرهاد عزیزپور دانشیار
azizpour@khu.ac.ir دکترا
دانشگاه خوارزمی
09125135385
دکتر وحید ریاحی دانشیار
riahi@khu.ac.ir دکترا
دانشگاه خوارزمی
09012417278
دکتر نازنین زهرا بروغنی دانش آموخته
zboroghany@yahoo.com دکترا
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
۰۹۳۷۶۹۲۳۷۲۳
دکتر مهسا سپاسیان مربی
Mahsa.sepasian@gmail.com دکترا
خوارزمی تهران
09166469806
پروفسور حسن افراخته استاد
afrakhteh@khu.ac.ir دکترا
دانشگاه خوارزمی
دکتر حمید جلالیان استاد
hamidjalalian@khu.ac.ir دکترا
خوارزمي
09121410105
دکتر لیلا عابدی فر دانش آموخته
leilaabedifar@yahoo.com دکترا
09127669243
دکتر فرهاد جوان استادیار
farhad.javan۹۱@yahoo.com دکترا
دانشگاه خوارزمی
09351160305
پرفسور منوچهر فرج زاده استاد
Farajzam@modares.ac.ir دکترا
تربیت مدرس
09121723124
دکتر مسلم مرتضی پور استادیار
moslemmortezapor@yahoo.com دکترا
مهندس سهیلا گودرزی دانش آموخته
hone95.it@gmail.com کارشناسی ارشد
یاسوج
۰۹۳۸۶۸۶۰۹۶۱
پرفسور یوهانس امریش استاد
emmerich@fliedner-fachhochschule.de دکترا
دانشگاه هام آلمان
0211 409 3337
بهروز خشت زر دانش آموخته
Khajebhrouz72@gmail.com کارشناسی ارشد
دانشگاه ارومیه
09175204873
دکتر طالب حسن پور استادیار
talebhassanpour@yahoo.com دکترا
هند
09173411329
دکتر یعقوب انصاری استادیار
yaghoub_ansari@yahoo.com دکترا
شهید چمران اهواز
09171431926
محمدامین جعفری مربی
Mohamadamin.jaafari@gmail.com دکترا
دانشگاه شهید چمران اهواز
۰۹۳۸۷۰۵۲۳۴۶
فرضعلی سالاری سردری مربی
Fsalari64@gmail.com کارشناسی ارشد
دانشگاه زابل
۰۹۱۷۹۷۳۸۵۴۲

مدیر داخلی

صادق ثقفی اصل دانش آموخته
ssaghafiasl@gmail.com کارشناسی ارشد
دانشگاه خوارزمی
۰۹۱۲۲۵۹۰۶۸۶
عبدالحسین پیشگو دانش آموخته
‫abdalhosinpishgo@gmail.com‬ کارشناسی
فرهنگیان
⁦+98 933 083 4038⁩