• فهرست مقالات عبدالحسین  پیشگو

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - پژوهشی بر برنامه‌ریزی درسی محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی در ایران
    عبدالحسین  پیشگو شریفه عزیزی زیبا بستام
    ردپای سابقه آموزش رسمی محیط‌زیست در ایران را می‌توان در نخستین برنامه‌ریزی رسمی یافت. اما در واقع آموزش محیط‌زیست به معنای امروزی خود بیش از سه‌ دهه عمر ندارد. در این مدت تلاش‌هایی برایی وارد كردن موضوع‌‌های محیط‌زیستی در برنامه‌های رسمی كشور انجام شد و موضوع‌های محیط‌ز چکیده کامل
    ردپای سابقه آموزش رسمی محیط‌زیست در ایران را می‌توان در نخستین برنامه‌ریزی رسمی یافت. اما در واقع آموزش محیط‌زیست به معنای امروزی خود بیش از سه‌ دهه عمر ندارد. در این مدت تلاش‌هایی برایی وارد كردن موضوع‌‌های محیط‌زیستی در برنامه‌های رسمی كشور انجام شد و موضوع‌های محیط‌زیستی در دروس مختلف گنجانیده شد. هدف پژوهش حاضر برنامه‌ریزی درسی محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی در ایران است. پرسش اساسی پژوهش چه راهکارهایی می‌توان برایی بهبود وضعیت موجود حفظ محیط‌زیست در آموزش‌های مدرسه‌ای و برنامه‌های درسی دوران تحصیلی ایران پیشنهاد نمود؟ این پژوهش یک پیمایش کتابخانه‌ای است و اطلاعات موردنیاز برایی پاسخگویی به سال‌ها، از طریق اسناد و مدارک کتابخانه‌ای، گزارش‌های تحقیقی و جستجو در شبکه جهانی اینترنت جمع‌آوری‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که وضعیت موجود حفظ محیط‌زیست در آموزش محیط‌زیست دوره تحصیل ایران علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته چندان خوب نیست و توجهی که سایر کشورهای پیشگام نسبت به حفظ محیط‌زیست در آموزش مدرسه‌ای‌شان دارند، در دوره تحصیلی در ایران مشاهده نمی‌شود. پژوهش حاضر نیز به‌منظور بهبود وضعیت حفظ محیط‌زیست در برنامه‌های درسی در ایران راهکارهایی از قبیل طراحی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست، نیازسنجی آموزش زیست‌محیطی، بازنگری اساسی نسبت به محتوای آموزش محیط‌زیست را پیشنهاد می‌نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی رابطه ی بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی در آموزش و پرورش شهر سنندج
    عبدالحسین  پیشگو سهیلا  نظرگاهی پریسا  شاکری
    هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی کارکنان در آموزش و پرورش شهر سنندج در سال1401 بود. روش تحقیق، روش توصیفی- همبستگی و نوع پژوهش با توجه به هدف تحقیق کاربردي بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل 756 نفر از کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر سنندج چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین بلوغ سازمانی و سرآمدی سازمانی کارکنان در آموزش و پرورش شهر سنندج در سال1401 بود. روش تحقیق، روش توصیفی- همبستگی و نوع پژوهش با توجه به هدف تحقیق کاربردي بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل 756 نفر از کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر سنندج بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم تعداد 302 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته ی بلوغ سازمانی بود که سه بعد بلوغ فردی، بلوغ فرایندی و بلوغ سازمانی را مورد اندازه گيري قرار گرفت. پرسشنامه ی محقق ساخته ی دوم سرآمدی سازمانی را مورد سنجش قرار داد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها از روش صوری و محتوایی استفاده شد. چند مرتبه متوالی در اختیار اساتید متخصص، علوم تربیتی، روانشناسی تربیتی و مدیریت منابع انسانی قرار گرفت که در هر مرحله اصلاحات پیشنهادی لازم در پرسشنامه اعمال گردید. پایایی پرسشنامه ی بلوغ سازمان و سرآمدی سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 97% و 93% تعیین گردید که نشان دهنده ی پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. پس از جمع آوری داده ها،تجزیه و تحلیل آن ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. در سطح توصیفی مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و در سطح استنباطی متناسب با سطح داده ها و فرضیه ها،آزمون های آماری تی استیودنت، ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون، آزمون تحلیل واریانس یک راهه مورد استفاده قرار گرفت. نتايج اين فرضيه نشان داد که سطح بلوغ کارکنان و سرآمدی سازمانی در آموزش و پرورش در سطح مطلوبی قرار دارد و هم چنین بین تمام مولفه های بلوغ سازمانی که شامل بلوغ فردی،بلوغ فرایندی و بلوغ سازمانی است با شاخص های سرآمدی سازمانی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. اصلی ترین یافته این پژوهش این است که بین سن بلوغ فردی وسازمانی وسرآمدی سازمانی درآموزش و پرورش رابطه وجود دارد. پرونده مقاله