• فهرست مقالات زهره  نادریان

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی عناصر معماری در آتشکده و مسجد در ایران باستان و دوران اسلامی
    زهره  نادریان سید یعقوب ذوالفقاری
    با پایان گرفتن حکومت ساسانی، دوره اسلامی در ایران شروع شد، مسلمانان برای اعمال عبادی، نیاز به مسجد داشتند. از این رو آتشکده‌هایی را به مسجد تبدیل کردند و تعدادی را ویران کردند و جای آنها مساجد ساختند. در دوره‌های تاریخی متفاوت، عناصر مختلفی به آنها با سبک‌ها متفاوتی اضا چکیده کامل
    با پایان گرفتن حکومت ساسانی، دوره اسلامی در ایران شروع شد، مسلمانان برای اعمال عبادی، نیاز به مسجد داشتند. از این رو آتشکده‌هایی را به مسجد تبدیل کردند و تعدادی را ویران کردند و جای آنها مساجد ساختند. در دوره‌های تاریخی متفاوت، عناصر مختلفی به آنها با سبک‌ها متفاوتی اضافه شد. در این پژوهش سوالاتی چون ویژگی‌های عناصرِکالبدی و فضایی آتشکده و چگونگی تغییرات آنها و تبدیل شدن به مسجد، به صورت واضح بیان شده است و پژوهشگر علت تغییرات بنا ها را متوجه شد. این پژوهش: به روش تحلیلی توصیفی و با نگرش تاریخی به انجام رسیده است که از طریق جمع آوری اطلاعات، گرد آوری شده است و نتیجۀ بررسی‌ها در رابطه با بناهای مساجد و آتشکده‌ها در دوره‌های اسلامی، به دین شرح است: مساجد از 4ساختار تشکیل شده اند، ساختار اول شبستان+صحنِ مسجد. ساختاردوم: چهارطاقی+شبستان+صحن. ساختارسوم فقط از یک شبستان و ساختارچهارم، فقط چهارطاقی است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تحلیل و بررسی زمینه گرایی در شکل و فرم معماری و شهر سازی معاصر جهان
    زهره  نادریان رضا قشقایی
    زمینه گرایی به‌عنوان رویکرد کل نگردر طراحی محیط مصنوع ،با درك ساختار ذهنی و عینی متن و زمینه به مثابه رویدادی تکاملی در ابعاد کالبدی، طبیعی، تاریخی واجتماعی –فرهنگی و با پیوند دادن ادراك و دریافت مخاطب با زمینه ،در پی ایجاد کل معنی دارمحیط مصنوع می‌باشد . نوشتار حاضر د چکیده کامل
    زمینه گرایی به‌عنوان رویکرد کل نگردر طراحی محیط مصنوع ،با درك ساختار ذهنی و عینی متن و زمینه به مثابه رویدادی تکاملی در ابعاد کالبدی، طبیعی، تاریخی واجتماعی –فرهنگی و با پیوند دادن ادراك و دریافت مخاطب با زمینه ،در پی ایجاد کل معنی دارمحیط مصنوع می‌باشد . نوشتار حاضر در پی آن است که از رهگذر بررسی سیر تحول نظریه زمینه گرایی در معماری و شهر سازی از طریق بیان دیدگاه صاحب نظران و مصادیق به تببین ابعاد و ویژگی‌ها و مولفه ها غالب در این حوزه بپردازد. در این راستا پس از بررسی پیشینه موضوع و بیان تعاریف مربوطه ، گستره بحث زمینه در معماری و شهرسازی در آراء و اندیشه های صاحبنظران به منظور تدوین مبانی نظری تحقیق بررسی شده و جایگاه زمینه گرایی در پاره ای از جنبشهای معماری معاصر مورد تدقیق قرارگرفته است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که زمینه گرایی ابتدا به ابعاد صرفاً کالبدی توجه داشته ،اما در سیر تکاملی خود حوزه مطالعات خود را به وجوه اجتماعی ،فرهنگی و گسترش انسانی داده است و توجه به مباحث فرهنگی ، اجتماعی ،زیست بوم و ارتباطات انسانی را جایگزین مباحث صرفاً شکلی ، سبکی و زیبای شناسی نموده است.تأکید بر گسترش روابط محیط- انسان .تأکید بر بازیابی مکان ، تقویت جایگاه ارزش‌های انسانی درمعماری و طراحی شهری ،اهمیت معنای اجتماعی محیط ،استفاده از قابلیتهای محیطی برای دستیابی به توسعه پایدار و.....از راهبردهای رویکرد زمینه گرایی به حساب می آید. پرونده مقاله