• فهرست مقالات مسلم  مرتضی پور

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نقش گروه هاي هميار در توانمندسازی اقتصادي مددجويان بهزيستي
    سید علی عباس   محدث سیدناصر حجازی مسلم  مرتضی پور
    در جامعه امروزي ايران شاهد ناهنجاري ها و رفتار هايي هستيم كه تأثير به سزايي در سبك زندگي ما گذاشته و با توجه به اينكه ما در ايران داراي فرهنگ ايراني اسلامي هستيم و در تعاليم ديني سفارش بسياري درمورد فعاليت هاي گروهي و زندگي اجتماعي شده است، مي توانيم با تلفيق آموزه هاي چکیده کامل
    در جامعه امروزي ايران شاهد ناهنجاري ها و رفتار هايي هستيم كه تأثير به سزايي در سبك زندگي ما گذاشته و با توجه به اينكه ما در ايران داراي فرهنگ ايراني اسلامي هستيم و در تعاليم ديني سفارش بسياري درمورد فعاليت هاي گروهي و زندگي اجتماعي شده است، مي توانيم با تلفيق آموزه هاي ديني و كاركرد فعاليت هاي جمعي، نسبت به آسيب زدايي از زندگي اجتماعي و از است با توجه به تعاليم مذهبي خود با توجه به اينكه در روايات آمده دست خدا در كار گروهي است، به نكاتي توجه كنيم كه در تعاليم آمده براي نمونه بسيار سفارش شده كارها به صورت گروهي انجام دهيم كه بسيار كم در ايران شاهد آن هستيم مخصوصا در سيستم آموزش و پرورش كه بستري مي باشد براي رشد و آموزش دانش آموزان و تربيت آنها براي زندگي اجتماعي آنها در آينده از اين جهت لازم مي باشد كه مبحث گروه هاي هميار را به دقت بررسي كنيم. با توجه به كاربرد آن در سيستم آموزشي، اين نوع آموزش را به كار ببريم چرا كه در صورت آموزش ندادن اين مسأله ممكن است شاهد اين باشيم كه افراد توانايي كار كردن به صورت گروهي نداشته باشند. در اکثر کشورها، سرپرستی و اداره امور اقتصادی خانواده بر عهده مرد می باشد و چنانچه به هر دلیلی مرد نتواند از نظر اقتصادی در خانواده حضور فعال داشته باشد، این وظیفه را زن تقبل نموده و علاوه بر نقش مادری، اداره زندگی را نیز برعهده می گیرد. این در حالیست که سرپرستی زن در خانواده، وظایف متعددی را به دوش او می گذارد که در برخی موارد تحمل آن بسیار سخت و طاقت فرسا می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل رفتار زندانیان محکوم به قصاص نفس در زندان یاسوج
    حسن رضوان مقدم مسلم  مرتضی پور داریوش بابایی سید حمید رضوی
    این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی و مداخله ای با پیش آزمون و پس آزمون همـراه بـا گـروه کنتـرل بود. جامعه آماری ایـن پـژوهش را کلیـه زندانیان محکوم به قصاص نفس در زندان یاسوج تشـکیل دادنـد که بر اسـاس آمـار ارائه شـده از طرف اداره کل زندان های استان کهگیلویه و بویراحمد چکیده کامل
    این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی و مداخله ای با پیش آزمون و پس آزمون همـراه بـا گـروه کنتـرل بود. جامعه آماری ایـن پـژوهش را کلیـه زندانیان محکوم به قصاص نفس در زندان یاسوج تشـکیل دادنـد که بر اسـاس آمـار ارائه شـده از طرف اداره کل زندان های استان کهگیلویه و بویراحمد تعداد آنها بین 30 تا 45 نفـر متغیـر بـوده اسـت کـه پس از توضـیح چگونگی و اهداف مطالعه و کسب رضایت آگاهانه، 25 نفر به روش نمونه گیـری در دسترس انتخاب و در طرح شرکت داده شدند. محتوای جلسه های آموزشی، برنامـه آمـوزش تنظیم هیجانی بر اساس مدل گراس در سـطح زنـدان، طی ٨ جلسه یک ساعته برگزار گردید سپس داده های جمـع آوری شـده بـا اسـتفاده از نرم افزار SPSS و آزمــون های آماری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که برنامه آموزشی تنظیم هیجانی باعث کنترل رفتار زندانیان محکوم به قصاص نفس در زندان یاسوج گردید بنابراین تنظیم و مدیریت هیجان با آمـوزش های لازم، تصمیم گیری عقلایی و مهار تکانشـگری را بـه دنبـال دارد. ارزیابی مجدد، مهارت حل مسأله، ارتباط مؤثر و کارآمد و کنترل خشم بـه عنـوان راهبردهـای مثبـت و سازگارانه ای هستند که برای آحاد جامعه بـا آموزش تنظیم هیجان میسر می گردد، بنابراین پیشـنهاد می-شود این آموزش ها به عنوان بخشی از مهارت هـای زندگی نه فقط برای زندانیان بلکه برای آحاد جامعه متناسب با سن، جنس و تحصیلات مورد نظر باشـد و می تواند در اصلاح و توانمندی افرادنقش بالایی داشته باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج
    سید علی عباس   محدث اصغر محمدی مسلم  مرتضی پور
    هدف از این پژوهش بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج بوده است. روش اجرای این تحقیق پیمایشی و توصیفی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، جامعه آماری 6500 نفر از مدیران ادارات دولتی، حجم نمونه 400 نفر از مدیران ادارات دولت چکیده کامل
    هدف از این پژوهش بررسي عوامل اجتماعي اقتصادی مؤثر بر وجدان کاری مدیران ادارات دولتی در شهر یاسوج بوده است. روش اجرای این تحقیق پیمایشی و توصیفی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، جامعه آماری 6500 نفر از مدیران ادارات دولتی، حجم نمونه 400 نفر از مدیران ادارات دولتی شهر یاسوج بوده که به روش نمونه گیری در دسترس می باشد. نتايج حاصل از اجراي پرسشنامه با استفاده از روش ضريب همبستگي چند گانه(رگرسيون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در این تحقیق متغییرهای زیر مورد بررسی و این نتایج بدست آمد: ناآگاهی مدیران به اهداف سازمان 764/% R=و584/%R2=، نحوه انتخاب مدیران 892/%R= و 795/% R2= ، دخالت جناح های سیاسی 899/%R= و 808/% R2=، اختلافات قومی و قبیله ای 821/%R= و 675/% R2=، فقدان اطلاعات علمی کارشناسان 909/%R= و 826/% R2=، بسط اطلاعات سازمانی 893/%R= و 798/% R2= پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی اثبات مالکیت در حقوق ایران و فرانسه
    یاسر  انصاری مسلم  مرتضی پور
    در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح می‌شود و دادگاه‌ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می‌پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش چکیده کامل
    در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح می‌شود و دادگاه‌ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می‌پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تأسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن می‌کند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیت‌های حقوقی خاص می‌توان دفاع نمود. پرونده مقاله