• فهرست مقالات رحیم  جاودان خرد

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - آسیب‌شناسی نظام منابع انسانی برنامه‌های بلندمدت کشور
    رحیم  جاودان خرد
    منابع انسانی هم کلید موفقیت سازمان¬های بخش خصوصی و هم سازمان¬های بخش دولتی است. حوزه مدیریت منابع انسانی ضرورت مدیریت توان افزایی، استعداد و شایسته پروری افراد از طریق فرایندهای جامع و نظام مند وجود دارد. آسیب‌شناسی بر پایه اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل و شناخت دقیق‌تر ساخت چکیده کامل
    منابع انسانی هم کلید موفقیت سازمان¬های بخش خصوصی و هم سازمان¬های بخش دولتی است. حوزه مدیریت منابع انسانی ضرورت مدیریت توان افزایی، استعداد و شایسته پروری افراد از طریق فرایندهای جامع و نظام مند وجود دارد. آسیب‌شناسی بر پایه اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل و شناخت دقیق‌تر ساختار، تعاملات، رویه عملها و روشها، سبکهای مدیریتی و سایر عناصر سیستم چاره‌جو، لازم و ضروری است. این تحقیق با هدف آسیب‌شناسی نظام منابع انسانی برنامه‌های بلندمدت کشور انجام گرفت. لازم است همواره تغییرات محیطی رصد شده و بر اساس آن استراتژی های سازمان و استراتژی های منابع انسانی تدوین و چالش های موجود و آینده شناسایی و مدیریت شود. وجود دیدگاه و تفکر استراتژیک در سازمان سبب می‌شود مدیران منابع انسانی و کارکنان، در محدوده زمان حال باقی نمانند و به افق های دوردست توجه نمایند و علاوه بر شناسایی و مدیریت چالش های موجود، چالش های پیش رو را نیز شناسایی و مدیریت کنند . برای گرد آوری داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از مصاحبه با خبرگان و مدیران مرتبط با حوزه منابع انسانی گردآوری گردید. سپس با استفاده از آزمون T و روش سلسله مراتبی آسیب های شناسایی شده تحلیل گردید. در این تحقیق 4 بعد عوامل اجرایی، سیاسی، اقتصادی و قانونی بعنوان آسیب شناسایی شد و در نهایت مدل نهایی ارائه گردید. پرونده مقاله