• فهرست مقالات رضا  دهقان

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی قوانین آلودگی‌ محیط‌ زیست‌ در حقوق ایران
    رضا  دهقان
    ایران در منطقه ای خشک از آسیا و جهان قرار گرفته است که دو سوم آن را بیابان ها تشکیل می دهند و فقط در قسمت شمالی آن و بخشی از قسمت غربی و جنوبی جنگل وجود دارد که آن هم به شدت در حال تخریب است. اما آن چه در کنار این همه تخریب باعث توجه بیشتر به مسایل زیست محیطی شده است ، چکیده کامل
    ایران در منطقه ای خشک از آسیا و جهان قرار گرفته است که دو سوم آن را بیابان ها تشکیل می دهند و فقط در قسمت شمالی آن و بخشی از قسمت غربی و جنوبی جنگل وجود دارد که آن هم به شدت در حال تخریب است. اما آن چه در کنار این همه تخریب باعث توجه بیشتر به مسایل زیست محیطی شده است ، موضوعات ناشی از آلودگی ها ، به ویژه آلودگی هوا است. گسترش بی رویه شهرها در کنار عدم کنترل ازدیاد جمعیت که در کشور ما بیشترین رشد را دارد و نیز متمرکز شدن بی رویه صنایع و به وجود آمدن بی قاعده کارخانه ها علت اصلی این آلودگی هاست.گاهی اوقات و در ساعتی از روز شدت آلودگی به سبب معلق بودن ذرات شیمیایی و گازهای سمی در هوا به قدری زیاد میشود که مسوولان به ناچار اقدام به اعلام وضعیت فوق العاده می کنند و مردم را از رفت و آمد در برخی مناطق شهری که خطر بیشتری دارد ، باز می دارند. موضوع‌ حمایت‌ از محیط‌ زیست‌ در جهت‌ منافع‌ بشري و از بین‌ بردن‌ آثار مخرب‌ فعالیت هاي صنعتی‌ تبدیل‌ به‌ مسأله‌ اي جدي در جهان‌ معاصر گردیده‌ است‌ و بشریت‌ را مورد تهدید قرار داده‌ است‌. براي مقابله‌ با این‌ تهدید نیاز به‌ اقدامی‌ قاطع‌ از طریق‌ اتخاذ تدابیر مناسب‌ دارد. رویه‌ عملی‌ محاکم‌ ایران‌ براساس‌ مسئولیت‌ مبتنی‌ بر تقصیر است‌ و آنچنان‌ که‌ شایسته‌ است‌ پاسخگوي این‌ همه‌ آلودگی‌ و تخریب‌ و جبران‌ خسارت‌ وارد بر محیط‌ زیست‌ نمی‌ باشد لذا با توجه‌ به‌ لزوم‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ بر محیط‌ زیست‌ و مسئولیت‌ مدنی‌ ناشی‌ از آن‌، که‌ از جایگاه‌ ویژه‌ اي در علم‌ حقوق‌ برخوردار است‌. در این‌ پژوهش‌ تلاش‌ بر این‌ است‌ که‌ مبناي این‌ بررسی تأثیر بازدارندگی مجازات تخریب محیط‌زیست بر مرتکبین آن در شهر یاسوج تبیین‌ و تشریح‌ و واکاوي قرار گرفته‌ و مبناي مناسب‌ براي این‌ مسئولیت‌ یافت‌ گردد. پرونده مقاله