• فهرست مقالات آزاده  اربابی سبزواری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - زیست پذیری محلات شهری با رویکرد توسعه پایداردر منطقه یک شهرداری کرج
    محمد   رامیان آزاده  اربابی سبزواری
    امروزه برخورداری از خصوصیات زیست¬پذیری برای شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرها ضرورت یافته است. ازاین‌رو پژوهش حاضر می-کوشد میزان زیست¬پذیری محلات شهریِ منطقه یک شهرداری کرج را ارزیابی کند. روش پژوهش به‌صورت ارزیابی-مقایسه¬ای بوده و جمع¬آوري اطلاعات مبتنی بر اطلاعات کتابخانه¬ای چکیده کامل
    امروزه برخورداری از خصوصیات زیست¬پذیری برای شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرها ضرورت یافته است. ازاین‌رو پژوهش حاضر می-کوشد میزان زیست¬پذیری محلات شهریِ منطقه یک شهرداری کرج را ارزیابی کند. روش پژوهش به‌صورت ارزیابی-مقایسه¬ای بوده و جمع¬آوري اطلاعات مبتنی بر اطلاعات کتابخانه¬ای و داده¬های اسنادی و میدانی به¬صورت پيمايشي صورت گرفته است در هر محله با توزيع و تكميل پرسشنامه و بهره¬گيري از مدل ELECTERE وضعيت پایداری در زیست¬پذیری و رتبه‌بندی محلات مشخص‌شده‌اند. نمونه آماری به روش تصادفی و با استفاده از مدل کوکران به تعداد 385 انتخاب‌شده است. زیست¬پذیری محلات در چهار بعد ارزیابی‌شده است. که درمجموع محلات شمالی منطقه (حوزه 1) به‌علاوه محله یک (واقع در حوزه 2) سطح پایداری بالاترین را در زیست¬پذیری نشان داده¬اند. از ابعاد موردبررسی می¬توان نتیجه گرفت که محلات منطقه به لحاظ پایداری و زیست-پذیری از سطح بالا به پایین به ترتیب این¬گونه بوده¬¬اند: 5، 1، 4، 8، 6، 9، 7، 2، 11، 10 و 3 . درمجموع محلات شمالی منطقه (حوزه 1) به‌علاوه محله یک (واقع در حوزه 2) سطح پایداری بالاتری را نشان داده¬اند که به مهم‌ترین دلایل آن اشاره می¬شود: وسعت محدوده فضای سبز ، کم بودن میزان آلودگی هوا، دسترسی بهتر به امکانات و خدمات و فضای سبز بیشتر و طراحی از پیش تعیین‌شده و بافت منظم، تراکم پایین ، وجود فرصت‌های شغلی بیشتر و سطح اجتماعی بالاتر این محلات بوده است. همچنین در محلات جنوبی (حوزه 1) سطح پایداری پایین¬تری ملاحظه گردید. مهم‌ترین دلایل پایین بودن پایداری وضعیت نامطلوب معابر و پیاده¬روها و تراکم بسیار بالاو معابر با عرض¬کم و کمبود امکانات و خدمات مختلف، امنیت پایین ساکنان، بیکاری بالا و درآمد کم و ساخت¬و¬سازهای بدون مجوز و املاک بدون سند و حضور کاربری¬های ناسازگار در کنار بافت مسکونی و کمبود فضای سبز، وجود انواع آلودگی¬ها و بافت فرسوده اشاره کرد. پرونده مقاله