• فهرست مقالات مهدی  بسطام کیش

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی ارتباط میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای (خشن) با پرخاشگری دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر سی سخت
    مهدی  بسطام کیش پویا نیکی
    در جهان معاصر پیشرفت علوم نه‌تنها بر سطح زندگی و فضا و محیطی که انسان‌ها در آنجا زندگی می‌کنند تأثیر گذاشته بلکه قوانین و قواعد حاکم بر ارتباط و تعامل بین انسان‌ها و نگرش آن‌ها را نسبت به خود، به دیگران و به جهان تغییر داده است هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوج چکیده کامل
    در جهان معاصر پیشرفت علوم نه‌تنها بر سطح زندگی و فضا و محیطی که انسان‌ها در آنجا زندگی می‌کنند تأثیر گذاشته بلکه قوانین و قواعد حاکم بر ارتباط و تعامل بین انسان‌ها و نگرش آن‌ها را نسبت به خود، به دیگران و به جهان تغییر داده است هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازی¬های الکترونیکی و رایانه¬ای (خشن) استفاده می¬کنند. جامعه پژوهشی حاضر را دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر سی سخت تشکیل می¬دهند. در این پژوهش با استفاده از نمونه¬گیری تصادفی ساده تعداد 80 نفر از دانش¬آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر سی سخت به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک و یک تست خودساخته درباره میزان استفاده از بازی¬های رایانه¬ای در اختیار آن‌ها قرارداده شد و از آن‌ها خواسته شد که به این سؤالات با بلی و خیر یا انتخاب ساعتی که از بازی¬های رایانه¬ای استفاده می¬کنند پاسخ دهند. پرونده مقاله