• فهرست مقالات  

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی عدم کارایی و استفاده مدل‌سازی اطلاعات ساختمان(BIM) در شهر شیراز بر اساس معیار مالی، معیار فنی، معیار منابع انسانی و معیار زمان
    محمد  ایلخانی پور
    مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به‌عنوان یک ابزار کارآمد جهت بهینه‌سازی، مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت، در سال‌های اخیر، انقلابی در صنعت ساخت‌وساز ایجاد کرده است. ولی گسترش آهسته این تکنولوژی قدرتمند در کشورهای جهان سوم از جمله ایران، سبب بروز نگرانی‌های بسیاری در این زم چکیده کامل
    مدل‌سازی اطلاعات ساختمان به‌عنوان یک ابزار کارآمد جهت بهینه‌سازی، مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت، در سال‌های اخیر، انقلابی در صنعت ساخت‌وساز ایجاد کرده است. ولی گسترش آهسته این تکنولوژی قدرتمند در کشورهای جهان سوم از جمله ایران، سبب بروز نگرانی‌های بسیاری در این زمینه شده است و مشکلات و موانع زیادی پیش روی خود دارد، و با گذشت چندین سال از مطرح‌شدن BIM در آن، اقدام مؤثری برای آگاهی‌رسانی و معرفی این فرایند از سوی دولت به صنعت ساخت کشور و همچنین ارزیابی و ایجاد زمینه‌های اجرا و به‌کارگیری آن صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع هدف تحقیق بررسی دلایل عدم کارایی و استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شهر شیراز بود. روش تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی بود. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه - ای و مصاحبه با خبرگان دلایل عدم کارایی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان شناسایی گردید. سپس با استفاده از تکنیک DEMATEL رابطه درونی بین مؤلفه‌های شناسایی‌شده مشخص گردید. پارامترهای شناسایی‌شده با به‌کارگیری روش تحلیل شبکه (ANP) به‌صورت مقایسات زوجی و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تأثیر آنهاست، در نرم‌افزار سوپردسیژن محاسبه گردید. نتایج حاصل در خصوص تعیین وزن معیارها و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بیانگر این است که در بین عوامل، معیار مالی با وزن٠/۳۱، معیار فنی با وزن۰/۳۸، معیار منابع انسانی با وزن ۰/۱۳، معیار زمان با وزن۰/۱۹به ترتیب دارای بالاترین رتبه‌ها بودند. پرونده مقاله