• صفحه اصلی
  • بررسی روند طرح‌ریزی شهری درکشورهای توسعه‌یافته با تأکید بر بازآفرینی شهری در سه¬دهة اخیر«موردمطالعه ایران»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401090740235 بازدید : 264 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط